استرداد ثمن معامله


به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

کارشناس ملک و آب مورد معامله را در تاریخ وقوع معامله مبلغ سی میلیون ریال تعیین نموده (قیمت معامله شده بیست میلیون و پانصد هزار ریال ) و لذا خواسته خواهان موجه (فسخ معامله بعلت غبن فاحش )و حکم بر فسخ معامله و رد مبیع و استرداد ثمن صادر شده است

ابتدا خانم (غ ) در تاریخ 7/5/71 دادخواستی بخواسته فسخ معامله بعلت غبن فاحش بطرفیت آقا (ح ) طرح و با استناد به سند عادی مورخ 29/1/71 و قرار شماره 71/240 صادره در پرونده کلاسه 71/3/273 دادیار تحقیق دادسرای عمومی محل وارجاع امر بکارشناس مفادا" عنوان نموده که پس از انتقال مبیع موضوع سند عادی مذکوربا توجه به ثمن پرداختی توسط خوانده متوجه مسائلی گردیده بلافاصله بطرح شکایت کیفری اقدام ولی دادسرا موضوع را از موارد غبن فاحش تشخیص داده ناگزیر مبادرت بتقدیم دادخواست می نماید و باستناد مواد416 و417 صدور حکم بر فسخ معامله را تقاضا دارد. پرونده در دادگاه حقوقی یک رفسنجان مورد رسیدگی واقع و قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و پس از اجرای قار کراشناسی و وصول نظریه کارشناس سرانجام بشرح دادنامه معترض عنه با استدلالی مفادا" بدین مضمون که نظر به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه نامه موصوف ومبلغ مذکور در چک بمبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال که چک نیز با توجه بتاریخ وقوع بیع که 29/1/71 بوده موجل می باشد و عنایت بنظریه آقای کار شناس که طی آن اعلام شده ملک و آب مورد معامله در تاریخ وقوع و معامله مبلغ سی میلیون ریال می باشد و عنایت بمواد416و417و425 و 421 قانون معنی خواسته خواهان موجه ومدلل و واجد شرایط قانونی تلقی و حکم بر فسخ معامله رد مبیع واسترداد ثمن صادر می نماید. آقای (ح ) نسبت به رای صادره معرتض و تجدیدنظرخواهی می نماید.مفاد اعتراضات وی این است که امنیت حقوقی واقتصادی جامعه ایجاب می نماید که قراردادها از استحکام برخوردار باشد بموجب ماده 420 قانون مدنی خیار غبن فوری است که با توجه به تاریخ معامله و زمان تقدیم دادخواست این امر رعایت نگردیدهاست از طرفی معامله با اصرار وتقاضای خواهان و خواهران وی صورت گرفته و آنان آگاه به قیمت ملک درزمان وقوع معامله بوده اند و بعد از معامله مخارج گزافی در محل صرف و مورد معالمه بدیگران فروخته شده است درصورتی که به سطور 4و5 مستند عنایت گردد اگر فورشنده حق فسخی هم داشته باشد از خو ساقط نموده بعد از تقدیم دادخواست وتقاضای فسخ ، ثمن معامله از بانک محال علیه دریافت شده در انتخاب کارشناس رعایت قانون آئین دادرسی مدنی معمول نگردیده و کارشناس منتخب آگاهی و تخصص کافی در این خصوص نداشته است. الخ خانم (ع ) مبادرت به تقدیم لایحه پاسخنامه نموده است که پیوست پرونده مورد لحاظ قرار می گیرد.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید گزارش آقای . عضو ممیز بهنگام صدور رای قرائت می شود. پس از قرائت گزارش آقای یونس قهرمانی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی بعمل نیامده ، تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده وقانون نداردودادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

شرایط ثمن معامله و راههای اثبات پرداخت ثمن معامله

حامد امیری

ثمن معامله یکی از موارد مهمی است که در قراردادها وجود دارد و باید به آن توجه شود. ” ثمن معامله ” یا همان مبلغ قرارداد به این دلیل دارای اهمیت است که همچون دعوای الزام به تسلیم مبیع، یک دعوی با عنوان مستقل ” دعوی مطالبه ثمن ” دارد.

زمانی که ما یک قرارداد را تنظیم می کنیم هدفمان این است که از تنظیم کردن آن سودی ببریم و منفعتی را بدست آوریم استرداد ثمن معامله که ممکن است این منفعت در ثمن معامله باشد.

در حقیقت زمانی که میان دو نفر قراردادی منعقد می شود، به موجب این قرارداد هر دو در مقابل یکدیگر متعهد به انجام وظایفی می شوند، به عنوان مثال تعهد فروشنده تسلیم مبیع یا همان مال خریداری شده استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله است و وظیفه و و تعهد خریدار نیز پرداخت ثمن معامله است.

در صورتی که خریدار به تعهد خود عمل نموده و ثمن معامله را بپردازد مشکلی ایجاد نمی شود، اما در صورتی که از تأدیه ثمن خودداری ورزید، فروشنده باید اظهارنامه‌ ای جهت مطالبه ثمن برای او صادر نماید و اگر بازهم پرداخت نکرد، علیه او طرح دعوای مطالبه ثمن معامله کرد.

ممکن است همچنان ثمن معامله برایتان نامفهوم باشد، به همین منظور این مقاله را تهیه کردیم تا ثمن معامله را بیشتر تعریف کرده و مواردی همچون؛ نحوه پرداخت ثمن معامله ، نحوه اثبات پرداخت ثمن معامله و حالاتی که می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد را توضیح دهیم. پس با ما همراه باشید و نظرات و سوالات خود را در قسمت نظرات از وکیل پایه یک اصفهان بپرسید.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

ثمن معامله چیست ؟

وکیل اصفهان می گوید ثمن معامله همانطور که گفتیم به معنای بها و نرخ معامله است. در اصطلاح حقوق نیز به مالی گفته می شود که بر اثر فروش عایدمان می شود.
به عبارت دیگر زمانی که کسی در جایگاه فروشنده مالی را می فروشد در ازای آن مال دیگر یا مبلغی وجه نقد به دست می آورد که به این مال متقابل، ثمن معامله گفته می شود.

ثمن معامله

نحوه پرداخت ثمن معامله

افراد برای آن که مال خود را بفروشند در غالب موارد با خریدار مبایعه نامه تنظیم می کنند که همان قرارداد فروش نام دارد. آن ها در این قرارداد شرایط خود و همچنین اوصاف مال مورد معامله و میزان وجه یا مالی که در مقابل به عنوان ثمن داده می شود قید می کنند.

پس از آنکه قرارداد انجام شد و خریدار مبایعه نامه را امضا نمود، وظیفه پیدا می کند تا ثمن معامله یا همان ارزش قراردادی مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند. به عبارت دیگر زمانی که در قرارداد برای پرداخت ثمن مهلتی تعیین نشده باشد، خریدار باید آن را فورا پرداخت کند که به این حالت می گویند پرداخت ثمن به صورت حال است.

در برخی موارد خردار و فروشنده در هنگام تنظیم قرارداد با یکدیگر توافق می کنند که مهلتی را جهت پرداخت ثمن تعیین کنند به عنوان مثال خریدار ثمن را در مهلت یک ماهه بپردازد و یا حالت دیگر آن است که خریدار ثمن معامله را به صورت اقساطی پرداخت کند و در مدت مشخصی تمام اقساط را بپردازد. که در صورتی که پرداخت ثمن مهلت دار باشد، به آن پرداخت ثمن به صورت مؤجل می گویند.

راههای اثبات پرداخت ثمن معامله

همانطور که سابق بر این گفتیم زمانی که میان دو طرف قرارداد فروشی منعقد می شود، خریدار با امضای آن موظف می شود تا ثمن معامله را بپردازد. حال سوالی که ایجاد می شود این است که اگر میان خریدار و فروشنده در مورد پرداخت ثمن معامله اختلاف پیش آمد، چگونه باید پرداخت را ثابت کنیم؟

پرداخت نقدی ثمن معامله

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال بیان می دارد، این خردار است که باید ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و از این بابت از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا آن که ثمن را در حضور شاهدی به او داده است و یا این که وجه نقدی را که مورد توافق دو طرف بوده است به حساب فروشنده واریز کرده است.

علت این که بار اثبات بر دوش خریدار است این است که در قانون ما اصل بر عدم پرداخت است و کسی که ادعای پرداخت دارد باید آن را ثابت کند و چنانچه نتوانست به هیچ طریقی پرداخت را ثابت کند به این معناست که پرداخت نکرده و باید مجددا ثمن معامله را بپردازد. لازم به ذکر است که اقرار فروشنده به دریافت ثمن معامله نیز می تواند یک راه برای اثبات پرداخت آن باشد.

الزام به پرداخت ثمن معامله

حامد امیری وکیل قراردادها در اصفهان می گوید ثمن معامله یکی از ارکان اصلی در هر معامله و قراردادی است در نتیجه باید در قرارداد به صورت معین و معلوم درج شده باشد. علاوه بر آن زمان و مکان تأدیه ثمن نیز باید در قرارداد پیش بینی شده باشد تا به موجب آن خریدار در همان زمان و مکان مشخص شده ثمن را پرداخت کند.

چنانچه خریدار امتناع ورزید از پرداخت ثمن به بایع یا فروشنده، وی می تواند با مراجعه به دادگاه الزام خریدار را به پرداخت تقاضا کند.

در این خصوص ماده ۳۹۵ قانون مدنی مقرر کرده است:« اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به استرداد ثمن معامله خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد .»
همچنین در بند ۴ از ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی حکم شده است که:« عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌ کند.»

ثمن معامله چیست

در چه مواردی می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد؟

عقد بیع که همان خرید و فروش است موجد حق حبس برای طرفین است. به این معنا که هر کدام این امکان را دارند که اگر طرف دیگر از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زد، وی نیز تعهداتش را انجام ندهد مگر زمانی که طرف دیگر شروع به انجام تعهداتش کند.

به عبارت ساده‌تر همانطور که گفتیم در قرارداد خرید و فروش هر یک از طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی دارند، به عنوان مثال فروشنده تعهد دارد تا مورد معامله را به خریدار تحویل دهد، خریدار نیز تعهد دارد که ثمن معامله را به فروشنده تحویل دهد.

این تعهد متقابل در حقیقت برای آن ها حق حبس ایجاد می کند. به این صورت که اگر خریدار از پرداخت کردن ثمن معامله خودداری کرد، فروشنده می تواند مورد معامله را به او تحویل ندهد تا زمانی که حاضر به پرداخت ثمن معامله شود.

از آن طرف خریدار نیز چنین حقی داشته و می تواند اگر فروشنده حاضر به تحویل مورد معامله به او نشد، از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید.
در این چنین موقعیتی هر یک از آن ها می توانند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست الزام طرف دیگر به انجام تعهداتش را بخواهند.

تفاوت دعوی استرداد ثمن و دعوی مطالبه ثمن

حامد امیری بیان می کند که دعوی استرداد ثمن با دعوی مطالبه ثمن تفاوت دارد و نباید این دو دعوی را با یکدیگر اشتباه گرفت و یا آنها را یکی دانست.

به این خاطر که در دعوی مطالبه ثمن خریدار از همان ابتدا از پرداخت کردن ثمن معامله امتناع ورزیده و آن را نمی پردازد در نتیجه فروشنده به دادگاه صالح مراجعه نموده و دعوی مطالبه ثمن را مطرح می کند تا به این طریق خریدار ملزم به پرداخت شود.

در حالی که دعوی استرداد ثمن به این معناست که خریدار از دادگاه تقاضا می کند تا مبلغی را که به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته را پس بگیرد. البته برای این که خریدار بتواند دعوی استرداد ثمن را طرح کند باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱٫ معامله‌ای که میان خریدار و فروشنده منعقد شده بود فسخ و یا به علتی باطل شود.
۲٫ خریدار و فرشنده با توافق، معامله را اقاله کنند.
۳٫ در صورتی که مورد معامله به شخص دیگری تعلق داشته باشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن معامله

وکیل اصفهان می گوید برای آن که دعوی مطالبه ثمن را طرح کنیم باید در ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهیم تا در آنجا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود.

البته قابل توجه است که دعاوی مطالبه ثمنی که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمنی که میزان آن بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، در صلایحت دادگاه حقوقی است. همچنین لازم به ذکر است که دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

بنا بر گفته وکیل اصفهان، برای آن که دعوی مطالبه ثمن را بتوان در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهیم باید مدارکی به همراه داشته باشیم که از قرار زیر است:

• کارت ملی و یا شناسنامه دارای کدملی
• داخواست مطالبه ثمن
• قرارداد یا مبایعه نامه ای که مبنای مطالبه ثمن است.
• ادله (از قبیل شهادت شهود، رسید و … ) و مستندات

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری از مطالب عنوان شده باید بیان کرد که ثمن مطالبه در واقع همان وجه قراردادی است که در قبال دریافت یک مال پرداخت می کنیم که می تواند وجه نقد باشد و یا یک مال دیگر. خریدار با امضای قراداد متعهد به پرداخت ثمن می شود و نمی تواند از پرداخت آن امتناع ورزد.

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

این مطلب توسط حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.

حکم معامله اضطراری چیست

حکم معامله اضطراری چیست؟

معامله اضطراری، یعنی این‌که فردی در وضعیت به‌وجود آمده از اضطرار، معامله‌ای انجام می‌دهد که در وضعیت عادی، حاضر به انجام این معامله نبوده است.

خیار تدلیس

خیار تدلیس و شرایط تحقق آن

تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة گرفته شده است که معنی ظلمت و تاریکی میدهد. در لغت هم یعنی کتمان کردن و پوشاندن.

معامله فضولی

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

زمانی که با یک مسئله حقوقی در زندگی مواجه می شویم اولین کار انتخاب یک وکیل مورد اعتماد و با تجربه است تا بتوانیم در این مسیر بهترین رهنمود ها را دریافت کرده و بهترین نتیجه را در پرو خود بگیریم. با کوچکترین اشتباهی عواقب بدی را برایتان رقم بزند.

نحوه پرداخت ثمن معامله و اثبات عدم پرداخت آن

ثمن در لغت به‌معنای ارزش است و در علم حقوق به‌معنای قیمت و بهای مال است .هر فروشنده‌ای در قبال فروش مال خود ثمن را متناسب با آن مال دریافت می‌کند.

منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست ؟

در ابتدا باید بگوییم که مبایعه‌نامه همان قراردادی است که ضمن خریدوفروش (ببع) اموال منقول‌ و غیرمنقول نوشته می‌شود. بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مالی عوضی دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پولی است که در قبال آن مال داده می‌شود.

هنگامی‌ که قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود خریدار باید عوض آن مال را به فروشنده بپردازد و اگر ثمن به‌ صورت نقد باشد می‌گوییم ثمن اما گاهی ممکن است که طرف زمان مشخصی را برای پرداخت پول معین کنند و یا خریدار تحت شرایط خاصی پول را پرداخت کند مانند خرید و فروش به شکل اقساطی که چک به‌ عنوان ثمن معامله پرداخت می‌شود و در این مواقع فروشنده باید تا زمان تعیین‌ شده منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و قبل‌ از آن حق مطالبه پول خود را ندارد به‌ همین دلیل نحوه پرداخت پول به‌ صورت نقدی مؤجل و اقساطی است.

ثمن معامله

راه‌های اثبات پرداخت ثمن معامله

زمانی‌ که بین خریدار و فروشنده به‌ خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود می‌آید خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده‌است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده‌ است یا این‌ که وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده‌ است و یا در حضور شخصی به‌ عنوان شاهد مبلغ را نقدی پرداخت کرده‌ است و باید بدانیم که طبق قانون از اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند و اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده‌ است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد در این هنگام فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات ذکرشده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده‌ است. و گرنه در حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.

عدم پرداخت ثمن معامله

ماده ۳۹۵ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد» همان‌طور که می‌دانیم قراردادها سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می‌شوند اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند دیگری می‌تواند وی را ملزم به اجرای تعهدش بنماید در صورت عدم پرداخت ثمن معامله فروشنده می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و برای مطالبه وجه دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی‌بر پرداخت وجه ملزم کند.

باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و… مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد فروشنده می‌تواند تا زمانی‌که پول قرارداد را دریافت نکرده‌است از انجام این تعهدات خودداری کند.

جهت اطلاع از شرایط تنطیم سند رسمی کلیک کنید

فروشنده می‌تواند بر خریدار شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، وی حق فسخ داشته باشد و یا شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، بیع منفسخ گردد؛ تفاوت ۲ شرط اخیرالذکر این است که در اولی حق فسخ در اختیار فروشنده بوده و نیاز به اراده فروشنده دارد و عقد را از تاریخ انشاء فسخ منحل می‌کند درحالی‌ که در شرط دوم، بدون نیاز به اراده، از تاریخ تحقق شرط، خود به‌ خود منحل می‌گردد.

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری می‌گردد به‌ موجب انتقال مالکیت تعهدات و تکالیف حقوقی برای هر یک از بایع و مشتری در مقابل دیگری به وجود می‌آید؛ باید مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند مشتری نیز متقابلاً متعهد می‌شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده‌است به بایع تادیه کند صرف‌نظر از این‌که هر دو دارای حق حبس می‌باشند در صورتی‌ که مشتری ثمن را به‌ موقع پرداخت ننماید بایع (فروشنده)دارای ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد مثلاً می‌تواند الزام مشتری را به تأدیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند چنین حق فسخ قانوناً به خیار تاخیر ثمن معروف می‌باشد. برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است عبارت است از

۱- عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری

۲- عدم پرداخت تمام ثمن استرداد ثمن معامله معامله

۳ –مؤجل نبودن مبیع یا ثمن معامله خواه تمام مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا قسمتی از آن

۴ -مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد درصورتی‌که مبیع کلی فی ذمه باشد خیار تأخیر ثمن ثابت نمی‌شود خیار تأخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تأخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می‌گردد. خیار تأخیر ثمن خیار فوری نمی‌باشد چراکه در قانون مدنی ایران تصریحی به‌فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تأخیر ثمن هستند

5-انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد

جهت دریافت مشاوره تلفنی کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید

09193460338 __ 09126981510

تسلیم ثمن معامله

طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی « تسلیم تمام مبیع یا ثمن هرگاه بایع در ظرف ۳ روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به‌نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»

ماده ۴۰۵ قانون فوق الذکر « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت »صرف امتناع بایع از اخذ ثمن موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار وجود ندارد.

دریافت قسمتی از ثمن از سوی فروشنده «پس» از ایجاد خیار تاخیر ثمن ممکن است قرینه اسقاط ضمنی خیار تلقی شود در واقع به‌ نظر می‌رسد منظور صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را اسقاط نمی‌کند.» این است که تسلیم قسمتی از ثمن از سوی خریدار در مهلت سه‌ روزه مانع ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست

عدم ذکرثمن معامله :

اگر در معامله مقدار ثمن ذکر نشده باشد ولی دوطرف از مقدار آن آگاه باشند خللی در آن معامله ایجاد نمی‌شود چون در معامله ملاک، اطلاع داشتند دوطرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر آن .

ثمن معامله

تفاوت دعوای استرداد ثمن و دعوای مطالبه ثمن

دعوای مطالبه ثمن خریدار از همان ابتدا از پرداخت کردن ثمن معامله امتناع ورزیده و آن را نمی‌پردازد درنتیجه فروشنده به دادگاه صالح مراجعه نموده و دعوای مطالبه ثمن را مطرح می‌کند تا به این طریق خریدار ملزم به پرداخت شود درحالی‌که دعوای استرداد ثمن به این معناست که خریدار از دادگاه تقاضا می‌کند تا مبلغی را که به‌عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته را پس بگیرد. البته برای‌اینکه خریدار بتواند دعوای استرداد ثمن را طرح کند باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱- معامله‌ای که میان خریدار و فروشنده منعقد شده بود فسخ و یا به علتی باطل شود.

۲ – خریدار و فروشنده با توافق معامله را اقاله کنند.

۳ – درصورتی‌که مورد معامله به شخص دیگری تعلق داشته باشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

ابتدا برای آنکه دعوای مطالبه ثمن را طرح کنیم ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهیم تا در آن‌جا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود البته قابل‌توجه است که دعاوی مطالبه ثمن که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمن که میزان آن بیش‌از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی است همچنین لازم به ذکر است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

جهت مشاهده ابلاغیه خود در سامانه ابلاغ کلیک کنید

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

– کارت ملی و یا شناسنامه دارای کد ملی

– دادخواست مطالبه ثمن معامله

– قرارداد یا موبایل نامه‌ای که مبنای مطالبه ثمن است.

– ادله (از قبیل شهادت شهود، رسید و…) و مستندات.

جدیدترین مطالب

آیا مرد می تواند زن را طلاق غیابی دهد؟

آیا مرد می تواند زن را طلاق غیابی دهد؟

تعریف نکاح عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح (ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون تشریفات مخصوص منعقد می گردد. نکاح عقدی غیر مالی ست که آثار مالی نیز دارد. از جمله.

درجلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟

درجلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟

مشاوره طلاق و بهزیستی طبق قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور ایجاد شد و متقاضیان طلاق باید قبل‌از هر اقدامی ابتدا مشخصات خود را در سامانه تصمیم طلاق ثبت کرده و اقدام به اخذ نوبت مشاوره کنند درواقع قاضی بعد از اتمام جلسات مشاوره اقدام به رسیدگی.

ترفند ندادن مهریه چیست؟

ترفند ندادن مهریه چیست؟

ترفند ندادن مهریه موضوعی است که ممکن است برخی به دنبال کسب اطلاع و آگاهی در مورد آن باشند. عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح(ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون.

وکیل طلاق به درخواست زوج کیست؟

وکیل طلاق به درخواست زوج کیست؟

وکیل طلاق به درخواست زوج مطابق ماده ۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و این‌طور به‌نظر می‌رسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمی‌خواهد هر چند که از ماده‌ی مذکور چنین برنمی‌آید درهرحال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی.

چک های صیادی چیست؟ وکیل چک صیادی کیست؟

چک های صیادی چیست؟ وکیل چک صیادی کیست؟

3 اردیبهشت 1401 | چک

چک های صیادی از جمله نیازهای مطالبه کنندگان چک های جدید می باشد. با تغییر و اصلاحات بعضی از مواد قانون صدور چک، چک صیادی در قانون مطرح شد. امروزه در بین مردم به علت پیچیدگی های این نوع از چک ها، موضوع وکیل چک صیادی زیاد احساس می شود. به دلیل پیچیدگی فرایند رسیدگی به.

چک صیادی چیست؟

چک صیادی چیست؟

2 اردیبهشت 1401 | چک

چک صیادی چیست؟ از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ چک صیاد جایگزین دسته چک‌های قدیمی که در تمام بانک‌ها صادر می‌شد شده‌ است مقطع تمامی چک‌های صیاد صادرشده از بانک‌های مختلف به رنگ بنفش بوده و دارای کد شناسایی ۱۶ رقمی و عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد است در پائین.

ملک در رهن چیست؟

ملک در رهن چیست؟

1 اردیبهشت 1401 | املاک

ملک در رهن و تعریف عقد رهن رهن به این معناست که کسی بابت دینی که به دیگری دارد، مالی را بعنوان وثیقه دین خود در اختیار وی قرار می دهد. قانون مدنی در ماده ۷۷۱ عقد رهن را اینگونه تعریف می کند: “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن.

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

31 فروردین 1401 | وکالت

وکیل کیست؟ وکیل پایه یک دادگستری کسی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام کاری به موجب عقد قرارداد وکالت، مامور انجام کار های حقوقی موکل می شود. پس وکیل پایه یک دادگستری کسی است که در رشته های مرتبط حقوقی فارغ التحصیل شده باشد. وکیل پایه یک دادگستری اقدام استرداد ثمن معامله به.

شکایت از پزشک ارتوپد چگونه است؟

شکایت از پزشک ارتوپد چگونه است؟

امروزه یکی از مواردی که در پرونده‌های حقوقی به چشم می‌خورد شکایت از پزشک ارتوپد است علت افزایش شکایت در این حوزه پزشکی می‌تواند پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه و به‌دنبال آن رخ دادن تصادفات و حوادث بیشتر باشد و یا به‌علت به وجود آمدن رشته‌های جدید ورزشی.

هزینه شکایت از پزشک چقدر می باشد؟

هزینه شکایت از پزشک چقدر می باشد؟

هزینه شکایت از پزشک در ۱۴۰۱ اگر بخواهیم هزینه شکایت از پزشک را از نخستین گام تا به انتخاب برای شما پاسخ دهیم بایددو فرض داشتن وکیل و نداشتن آن را از یکدیگر تفکیک نماییم لذا ابتدا فرض نخست نداشتن وکیل را برای شما توضیح می‌دهیم هزینه شکایت از پزشک در معنای کلی آن.

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات االکترونیکی قضایی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا استرداد ثمن معامله اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

همچنین با اعمال حق خیار و یا حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هر طرف یا شخص ثالث ایجاد شده است معامله فسخ می‌شود و هنگامی که معامله از روی اکراه یا فضولی واقع شده باشد و شخصی که به معامله اکراه شده است و یا مالک اصلی معامله را نپذیرد معامله غیر نافذ است؛ بنابراین در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله می‌توان دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نمود.

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

به گزارش کاسپین24؛وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

همچنین با اعمال حق خیار و یا حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هر طرف یا شخص ثالث ایجاد شده است معامله فسخ می‌شود و هنگامی که معامله از روی اکراه یا فضولی واقع شده باشد و شخصی که به معامله اکراه شده است و یا مالک اصلی معامله را نپذیرد معامله غیر نافذ است؛ بنابراین در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله می‌توان دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

۲- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت اهراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانیدیکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.