الگو های تغییر روند


پورنوگرافی باعث تغییر ساختار مغز شما می‌شود.

خانواده درمانی ساختاری

ساختار گرایان برای بررسی سنجش خانواده عمدتا می کوشند به ساختار و الگوهای تبادلی جاری آن توجه کنند. آنها به بستر و یا زمینه ی اجتماعی که رفتار بدکار خود را در آن نشان می دهد، توجه خاصی دارند.

موضوع اصلی ساختار گرایان در ارزیابی خانواده :
۱- سازمان مرتبه ای خانواده ۲- توانایی خرده نظام ها در اجرای کارکردهای خود ۳ – اتحادها و تبانی های احتمالی خانواده ۴- نفوذ پذیری مرزهای فعلی و انعطاف پذیری یا ناپذیری آن در شرایط مقتضی.

به طور کلی ارزیابی توان خانواده برای تغییر الگوهای تبادلی کهنه و یا از کار افتاده در راس امور قرار دارند. هدف اصلی هر ارزیابی از نظر ساختارگرایان تدوین یک نقشه ورود به خانواده ،انطباق با شیوه مرسوم آن در رو به رویی با مسائل و به محض ورود طرح ریزی مداخله های درمانی است .

نقشه برداری خانواده :

مینوچین برای نشان دادن الگوهای تبادلی کنونی خانواده از نمودار خانواده استفاده می کند.

نقشه برداری خانواده جایگاه یکایک اعضا را در رابطه با یکدیگر نشان می دهد. این نقشه تبانی ها، اتحادها، تعارض های اشکار و نهان و شیوه های دسته بندی اعضای خانواده برای حل و فصل تعارض را اشکار می کند و نشان می دهد که کدام یک از اعضا باعث الگو های تغییر روند انحراف تعارض و کدام یک برگرداننده هست. این نقشه خطوط مرزهای بین خرده نظام ها را نشان می دهد که چه حرکتی در جریان است و حیطه های قوت و بدکاری،کدامند.

نقشه برداری خانواده دارای دو هدف است: ۱- سازمان خانواده به چه شکل است ۲- نشان می دهد کدام یک از خرده نظام ها بیشترین نقش را در مشکل دارد.

مینوچین

فنون مداخله ساختاری :

کوشش های درمانی و ساختاری معطوف به زمان حال هستند و بر این اصل تکیه دارند که عمل مقدم بر شناخت است. از لحاظ درمانی نوک پیکان آنها متوجه الگوهای تعامل خانوادگی است که اعضای خانواده را وا می دارد از نشانه های بیمار آشکار فراتر روند و از این رهگذر بتوانند کل رفتار خود را در بستر ساختارهای خانواده بیابند .

به نظر مینوچین ساختارگرایان برای بررسی و حذف ساختهای انعطاف ناپذیر که کارساز نیستند، رهبری، هدایت و تشویق خانواده را به عهده می گیرند. به نظر مینوچین و همکاران وی، موثرترین راه برای تغییر رفتار بدکار و حذف نشانه های بیمارگون، تغییر الگوهای تبادلی ای است که این رفتار و علایم را حفظ می کنند.

الف) الحاق

الحاق یعنی همسازی درمانگر با سازمان و سبک خانواده. الحاق نوعی رابطه حسنه و ایجاد اعتماد است. استفاده از خویشتن در سیستم درمانی پرقدرت ترین ابزار در روند ایجاد تغییر در خانواده است .

خانواده الگو های تغییر روند درمانگران در درمان، شخصی جالب و با نشاط و تا حدودی حقیقی هستند که وارد خانواده می شوند و خود را با سازمان خانواده منطبق می کنند و نمی گزارند آنها را نادیده بگیرند و اعضای خانواده را وادار می کند تا با شیوه های برگزیده انها مطابقت داشته باشند. ساختارگراها در آغاز از سبک عاطفی خانواده تبعیت می کنند.

ساختارگرایان عمدا افرادی ملعبه گر هستند و مجموعه ی طرحها و شیوه های مداخلاتی دقیقی را که به قصد بر هم زدن تعادل سازمان کنونی خانواده طراحی شده اند، تعقیب می کنند. مینوچین توصیه می کند که درمانگران ابتدا به خانواده بپیوندند تا تجربه دسته اولی از فشارهای خانواده داشته باشند. به محض ملحق شدن در جستجوی حیطه های انعطاف پذیر و قابل تغییر، به سراغ ساختار خانواده بروند.

۴ روش برای پیوستن به خانواده در رویکرد ساختی وجود دارد:

۱- رد گیری :

در ردگیری درمانگر از محتوای حرفهای خانواده یعنی حقایق پیروی می کند. درمانگر نماد های زندگی خانواده ( مضامین زندگی، ارزش ها ، رویداد های مهم خانواده ) را که از فحوای پیام رسانی اعضا به دست امده می گیرد و تعمدا انها را در گفتگو با خانواده مورد استفاده قرار می دهد. در ساده ترین شکل ردگیری عبارت است از طرح سوال های تصریح کننده، ارائه نظرهای تصریح کننده و یا شرح و تفصیل یک نکته.

۲- تقلید یا شبیه سازی :

درمانگران از روش یا محتوای ارتباطی خانواده، مانند انها می شوند. یعنی تقلید سبک، نحوه و دامنه عاطفی خانواده را به کار بردن. برای مثال شوخی کردن با خانواده اهل شوخی. درمانگران برای برون سازی سبک و حیطه عاطفی خانواده از تقلید استفاده می کنند . درمانگر در تمامی امور زندگی شبیه اعضای خانواده می شود.

۳- برون سازی :

که در آن درمانگر برای رسیدن به اتحاد درمانی خانواده خودش را با خانواده سازگار می کند.

۴- تایید عضوی از خانواده :

فرایند تایید اعضای خانواده شامل استفاده از یک کلمه یا عبارت احساسی برای انعکاس احساس ابراز شده یا نشده ی آن عضو خانواده یا استفاده از توصیف عاری از قضاوت در مورد رفتار است. تایید می تواند : ۱- به صورت پاسخ همدلانه باشد ۲- توصیفی عاری از قضاوت از اعضای خانواده باشد ۳- توصیف یکی از ویژگیهای ظاهرا منفی در یکی از اعضای خانواده همزمان با نادیده انگاشتن مسئوولیت او در بروز آن خصلت باشد.

در کل درمانگر فقط می تواند به وسیله الحاق در خانواده تغییرات ساختاری به وجود آورد که متضمن کوشش درمانگر برای تماس با یکایک اعضای خانواده است . از طریق بی پرده گویی از خود، آینه کردن یا پیدا کردن یک نقطه مشترک به خانواده می توان ملحق شد.

ب) بازسازی :

قلب رویکرد ساختاری است و متضمن تغییر ساختار خانواده است. اصلاح کردن عملکرد معمول خانواده است. ممکن است متضمن تغییر دادن نقشهای اعضای خانواده باشد تا آنچه خودمانی بوده به چیزی چالش انگیز مبدل شود. منظور از این فن ان است که عملکرد مختل شناسایی شود و با شیوه های سالم تر عجین گردد.

منطق زیر بنایی بازسازی این است که خانواده از طریق الگوهای تعادلی سلسله مراتب موجود کارسازتر شود. درمان روندی است که نحوه انجام کارها را زیر سوال می برد .

ج) اضداد:

مداخله ی اضداد در صورت پیگیری، موفق به انجام کاری می شود که ظاهرا متضاد چیزی است که قصد انجام دادن آن کار وجود داشته است. از این فن به عنوان یک ابزار بالینی برای برخورد با مقاومت در برابر تغییر ، جلوگیری از جنگ قدرت بین خانواده و درمانگر استفاده می شود.

معیار کاربرد این فن بر اساس ارزیابی درمانگران از میزان مقاومت خانواده، در برابر تغییر در آن جز از سیستم است که از طریق نشانه مرضی تنظیم می گردد. زمانی از این فن استفاده می شود که از طریق مداخله مستقیم مثل توضیح منطقی و پیشنهاد منطقی الگوهای تکراری و پایدار، مراوده ها از بین نمی رود.
موفقیت مداخله اضدادی بستگی به این دارد که خانواده تا چه اندازه با دستورالعمل درمانگر مخالفت یا پیروی کند، در غیر این صورت این فن معنای خود را از دست می دهد و موجب عقب نشینی و کنار کشیدن خانواده می شود .

سه فن عمده در برابر اضداد عبارتند از:

هدف از تعریف مجدد تغییر در برداشت خانواده از مشکلی است که با آن رو به رو است.

۲- معکوس سازی بر مبنای اطاعت – بی اعتنایی :

که در آن درمانگر یکی از اعضای خانواده را به تغییر نگرش، راجع به موضوعی حساس هدایت می کند، به این الگو های تغییر روند امید که موجب ارائه پاسخ متضادی از سوی عضو دیگر خانواده شود . این فن زمانی مفید است که یکی از اعضا با درمانگر همکاری کند و رفتارش را تغییر دهد و دیگری در برابر درمانگر ایستادگی کند و باعث تغییر در این فرد شود .

۳- مداخلات مستقیم مبنی بر اطاعت:

به کارگیری پند و اندرز، توضیح و تبیین، پیشنهاد، تعبیر و تفسیر و تکالیفی است که مو به مو باید اجرا شود. هدف از این مداخله : تغییر مستقیم قوانین و نقش های خانواده است.

مینوچین

د) فعال سازی:

شامل خانواده ای است که با نشان دادن تسلسل های رفتاری مشکل ساز به درمان انها را به صورت مراوده های نمایشی به درمانگر نشان می دهد.

فنی که درمان گر از خانواده می خواهد که در حضور وی با یکدیگر تبادل نظر کنند و واقعیت خانواده را انگونه که اظهار می کنند تجربه کنند و به رقص دراورند و مراوده ناسازگار را بروز دهند. درمانگر سعی می کند مراوده ها را تصحیح کند و درعین حال به مشاهده کلامی و غیر کلامی بپردازد الگو های تغییر روند و با افزودن به شدت مراوده ها، درگیر کردن سایر اعضا در مراوده ها و ارائه ی مراوده های جایگزین، در این روند مداخله می کند.

مزایای درمانی فن فعال سازی : ۱- موجب تسهیل و سهولت سیستم درمان می شود، زیرا درمانگر و خانواده را سریع با هم درگیر می کند ۲ – وقتی خانواده واقعیت خود را در درمان به اجرا می گزارد همزمان این واقعیت را زیر سوال می برد ۳- موجب سهولت گسستگی می شود.

فعال سازی ۳ مرحله دارد:

۱- به مشاهده خودجوش اعضایی می پردازد که حیطه های ناسازگار را برجسته می سازند

۲- درمانگر فیلمنامه ای می سازد تا اعضای خانواده رقص ناسازگارشان را اجرا کنند

۳- به ارائه طرق مراوده ها می پردازند .

ر) مرز سازی :

یک خط نامرئی است که افراد را از الگو های تغییر روند نظر روانی از هم جدا می کند. وقتی خانواده ای در جلسه شرکت می کند، شیوه نشستن اعضا می تواند سرنخ اتحادها ، ائتلافها ، محور بودن و منزوی بودن باشد. اگر کودکی با عجله در صندلی کنار مادر بنشیند درمانگر می تواند در مورد مادر و کودک دست به مفروضاتی بزند. مرزها باید به طور کافی خوب تعریف شده باشند که اعضا زیر منظومه مجال انجام وظیفه را پیدا کنند و درعین حال به قدر کافی باز باشند تا اجازه تماس بین اعضای زیر منظومه ها و سایر اعضا فراهم گردد. در این فن هدف تغییر اعضای زیر منظومه خانواده یا فاصله بین آنهاست.

ز) بازگویی یا باز تعبیر:

در این فن معنای آغازین رویداد تغییر داده می شود و در بستر جدید قرار می گیرد که برای آن، یک تبیین منطقی دیگر امکان پذیر است. مفهوم اصلی در این روش، نامگذاری مجدد رویدادهاست تا ازاین رهگذر، دیدگاه سازنده تر و مفیدتری به وجود آید و لذا شیوه نگرش به آن رویداد و موقعیت تغییرکند. عمل تعویض برچسب یک واقعه یا موقعیت به منظور تغییر نگرش و تلقی های خانوادگی و سرانجام رفتار خانوادگی .

فن باز تعبیر به منظور تاثیر گذاشتن مثبت تر روی آنچه از ابتدا موقعیت ناجور تلقی شده است، به کار می رود. تغییر مکرر در برداشت منجر به تغییر در رفتار می شود.

ژ) نامتعادل سازی :

در این فن هدف این است که رابطه ی سلسله مراتبی اعضای زیر منظومه ای را تغییر دهیم. نا متعادل سازی روشی است که در آن درمانگران از یک فرد یا یک زیرمنظومه در مقابل بقیه اعضای خانواده حمایت می کنند. گاهی به ضعیف ترین عضو خانواده که در پایین هرم قدرت قرار دارد می پیوندند و به جای کوچک و خار کردن وی، او را حمایت می کنند.

زمانی که هر یک از اعضا در محیط های بین فردی بتوانند نقش ها و وظایف گسترده ای محک بزنند نا متعادل سازی به بروز تغییرات چشمگیری می انجامد.

فنون نامتعادل سازی:

۱- ممکن است درمانگر به اعضا بپیوندد:
که موجب به وجود آمدن عزت نفس در انها می شود. در الگو های تغییر روند واقع درمانگر برای تغییر وضعیت سلسله مراتبی یکی از اعضا خانواده به او می پیوندد. این فن اکثرا برای عضو حاشیه ای خانواده یا فردی که در پایین هرم قرار دارد استفاده می شود و موجب می شود او به گونه ای متفاوت الگو های تغییر روند به خود نگاه کند . درمانگر می تواند از پیوستن به عضو پرنفوذ خانواده به مثابه تکنیک نامتعادل سازی استفاده کند. او کارکردهای عادی عضو نافذ را تشدید می کند. هنگامی که از این فن برای حمایت سپر بلای خانواده استفاده می شود شانس تغییر در درون کل رابطه افزایش می یابد.

۲- نادیده گرفتن اعضا:
این فن با زمینه فرهنگی خانواده متفاوت است. چون مستلزم سخنوری و عمل به نحوه ای است که گویی دیگران وجود ندارند . عضوی که نادیده انگاشته شده اعتراض می کند. اعتراض به درمانگر می تواند به در افتادن مستقیم با او باشد یا در خواست از سایر اعضا برای حفظ یکپارچگی که این درخواست ائتلاف علیه درمانگر صف ارایی سلسله مراتب خانواده را میسر می سازد ( مثال : بی توجهی به کودک پر توقع). این فن را می توان برای کودک سرسختی که با امتناع از حرف زدن درمان را زیر سوال می برد، استفاده کرد.

۳- ائتلاف علیه اعضای خانواده :
در این فن درمانگر به عنوان عضوی از خانواده علیه یک عضو یا چند نفر از خانواده شرکت می کند. مثال : ائتلاف با کودکی که سپر بلاست در خانواده. البته این فن برای کودکی که از حمایت درمانگر محروم است زیان آور است.

اهداف درمان:

به طور کلی ساختار گرایان می کوشند، مجموعه قواعد تبادلی خانواده را بازسازی کنند. به طوری که اعضا شیوه های جایگزین و رضایت بخش تری را در ارتباط با یکدیگر فرا بگیرند و بهتر بتوانند در اینده با تعارض و فشار روانی کنار بیایند. مرزهای مناسب بین خرده نظام ها باید پی ریزی یا مجددا پی ریزی شوند، جایگاه مرتبه ای خانواده باید تحکیم شود و به جای قواعد کهنه باید قواعدی جایگزین شوند که با واقعیت های کنونی خانواده ارتباط بیشتری داشته باشند.

روند تغییرات معیشتی - زیستی در زیست بوم های عشایری با رویکرد پایداری محیط (مطالعه ی موردی: زیست الگو های تغییر روند بوم طایفه ی فارسیمدان، استان فارس) مقاله

تغییر و تحوّل همیشه همراه جوامع بشری بوده و بعد از انقلاب صنعتی به دلیل گسترش فنّاوری این تغییرات سرعت بیشتری به خود گرفته است. در این میان، جوامع عشایری که در طول تاریخ کهن سرزمین ایران نقش بسیاری مهمّی را بر عهده داشته­اند، امروزه به دلایل متعدّد، تغییرات عمیقی را در ابعاد مختلف زندگی خود تجربه کرده و از نقش و اهمّیّت دیروزین آن کاسته شده است. با این حال، در چنین فراشدی، چالش­ها و فرصت­های زیادی فراروی آنان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناخت الگوهای تغییر و تحوّل در ابعاد معیشتی - زیستی و تبیین آنها در یکی از زیست­بوم­های ایل پر سابقة قشقایی، یعنی زیست­بوم طایفة فارسیمدان است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از رهیافت کیفی و نظریّة بنیانی انجام شده است. انتخاب نمونه­ها ابتدا به شیوة ملاکی و سپس گلوله برفی بود که در نهایت با بهره­گیری از تکنیک­های مشارکتی، مصاحبة عمیق و نیمه­ساختاریافته با تعداد 12 نفر، اشباع نظری حاصل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که الگوهای متفاوت معیشتی - زیستی همچون یکجانشینی، نیمه­کوچ­نشینی و کوچ بدون دام در این محدوده شکل گرفته است. یافته­های تحقیق مشخّص می­کند که مجموعة نیروهای درونی تغییر «ضعف دانش و تکنولوژی نوین عشایر در ارتباط با دامداری»، «افزایش جمعیّت، مهاجرت به شهر و کمبود نیروی کار» و «کمبود سرمایه» را شامل می­شود. مجموعة نیروهای بیرونی تغییر نیز دربرگیرندة مواردی مانند «اصلاحات ارضی»، «محدود بودن حمایت و پشتیبانی دولت از نظر قانونی، حقوقی و مالی»، «ورود خدمات و امکانات به روستا»، «نفوذ تکنولوژی در بین عشایر»، «آسیب­پذیری عشایر در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی»، «از بین رفتن مدیریت سنّتی عشایری» و «تغییر ساختار سیاسی کلان کشور» است. در نتیجه می­توان گفت که مجموعة نیروهای ترکیبی تغییر شامل «سست شدن ارزش­های زندگی کوچ­نشینی»، «رواج فرهنگ مصرف­گرایی» و «گرایش به سبک زندگی شهری» در شکل­گیری و انتخاب الگوها و راهبردهای اتّخاذشده توسّط اجتماع مطالعه شده، ایفای نقش کرده و در نهایت چالش­ها و فرصت­هایی را به وجود آورده­اند.

Nomadic societies have had a very important role in the history of human societies. As a matter of fact، changing and transformation have always been accompanying these societies، although، after the industrial revolution، these changes occurred more rapidly due to the expansion technology. Todays، the role and importance of nomadic communities have declined for many reasons. Moreover، some profound changes have occurred in different aspects of their lives facing numerous challenges and opportunities. The present study aimed to identify change and transformation patterns in livelihood ness- Residential and explanation of them in Farsimadan ecosystem. This study الگو های تغییر روند is trying to identify the changes in the patterns of living and explanation of the ecosystem of Farsimdan tribe. This research is an applied one using qualitative approach and grounded theory. The sample was selected first with criterion sampling method and then snowball or chain sampling method. So finally the research reached to theoretical saturation via participatory research techniques and eventually deep and semi-structured interviews with 12 people. The results show that different patterns of livelihood have been formed included sedentary، semi-nomadic and nomadic cattle without livestock. Set of internal changes includes the weakness of tribal knowledge and new technologies in relation to livestock، population growth، lack of capital and migration to the city and labor shortage. External forces of change، including land reform، limited support from the government in terms of legal، regulatory and financial، entrance of services and facilities to the village، technology penetration among tribes، vulnerability tribes against natural hazards and human risk، loss of traditional management nomadic، changing the political structure. Combined forces of change include the loosening of nomadic life values، promoting the culture of consumerism" and urban lifestyle that played a role in the formation and pattern choices، strategies، challenges and opportunities for them.

خلاصه ماشینی:

"امروزه که جامعۀ جهانی به لحاظ پیچیدگی پدیده های اجتماعی و اقتصادی با سرعت غیر قابل کنترلی در مسـیر تکامل خود قرار دارد و هر روز تغییر و تحولات گوناگونی در جوامع بشری رخ میدهد، واقعیت این اسـت کـه جامعـۀ عشایری نمیتواند از روند این تغییرات دورمانده و به زندگی خود ادامه دهد (شکور و الگو های تغییر روند رضایی، ١٣٨٩)؛ بنابراین متـأثر از جریان تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ملی، جمعیـت و جوامـع عشـایری هـم در زمینه های مختلف مانند وضعیت کوچ و استقرار، نوع مسکن و سکونتگاه ، برخورداری از امکانـات عمرانـی و خـدماتی ، وضعیت بهره برداریهای دامی، زراعی و باغی، منابع تعلیف دام ، دستخوش دگرگونیهایی شـده و سـاختار اقتصـادی – اجتماعی و الگوی سنتی تحرک مکانی آنها متحول شده است (یاسوری، ١٣٩١: ٢٦٥) و الگوی معیشت - سـکونت کوچندگان که در گذشته بر مبنای شبانی شکل گرفته و در تمام طول سال با کلیـۀ افـراد خـانوار بـه همـراه دام در مسیر گرمسیر و سردسـیر در حرکـت مسـتمر بودنـد، امـروزه دسـتخوش تغییـرات فراوانـی شـده اسـت (بخشـنده نصرت ،١٥:١٣٨٠)."

صف خرید دلار به بازار برگشت /الگوی میله و پرچم در بازار سکه

معامله‌گران از کاهش فروشنده در بازار ارز صحبت می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند در وضعیت فعلی ریسک فروش بیشتر از خرید است.

صف خرید دلار به بازار برگشت /الگوی میله و پرچم در بازار سکه

به گزارش اقتصادنیوز، روند نزولی بازار ارز و سکه در روز سه‌شنبه متوقف شد، هم دلار، هم سکه و هم درهم افزایشی شدند.

سیگنال آژانس به بازار دلار و سکه ایرن

معامله‌گران اعتقاد داشتند عامل اولی که روند نزولی را قطع کرد، خبر رویترز از گزارش آژانس بود. این گزارش نشان می‌داد ایران سومین سانتریفیوژ پیشرفته خودش را نصب کرده است.

برخی معامله‌گران نسبت به گزارش جدید آژانس حساس شدند، با اینکه ایران از قبل به آژانس اطلاع داده بود. در مجموع این خبر موجب شد نرخ باز شده دلار بالاتر از نرخ بسته شده دیروز باشد.

معامله گران دلار پیام صعودی را گرفتند

به گزارش اکوایران، دلار هرات در ۳۲ هزار و ۲۶۰ تومان باز شد، وقتی هرات بالای کف ۳۲ هزار و ۲۵۰ رفت معامله‌گران سیگنال صعود دریافت کردند. در مجموع یک عامل انتظاری و فنی موجب شد روند نزولی ارز قطع شود و دلار مسیر صعودی را طی کند.

علامت گپ مثبت به دلار

همزمان درهم امارات هم کانال ۹ هزار را پس گرفت تا از نگاه معامله‌گران به معنی رویت کانال ۳۳ باشد. معامله‌گران اعتقاد دارند وقتی بازارها با گپ مثبت باز می‌شوند علامت صعود است.

کاهش فروشنده در بازار ارز

گپ مثبت به معنی این است که نرخ شروع امروز بالاتر از قیمت بسته شده روز قبل باشد. معامله‌گران از کاهش فروشنده در بازار ارز صحبت می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند در وضعیت فعلی ریسک فروش بیشتر از خرید است.

این حرف در بازار زیاد تبلیغ می‌شود، به همین خاطر هم در مقابل برخی صرافی‌های فروشنده دلار سهمیه‌ای در روز سه‌شنبه صف خرید دیده شد.

الگوی میله و پرچم در بازار سکه

در بازار سکه هم قیمت ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار بود البته نرخ سکه رفاه در کانال ۱۵ میلیون قیمت خورده است. تحلیلگران فنی از تشکیل الگوی میله و پرچم در بازار سکه می‌گویند. الگوی میله و پرچم الگویی است که بعد از یک حرکت شارپی در یک مثلث شروع به نوسان می‌کند، در این الگو تعیین حد ضرر و سود مهم است.

قیمت دلار توافقی بالاتر از معاملات بازار

نکته بازار سه‌شنبه اعلام قیمت بسته شده دلار توافقی ۳۰۰ تومان بالای جریان معاملات بازار بود. این اتفاق برای دومین روز پیاپی تکرار شد و دلیلی هم برای آن عنوان نشده است.

تاثیر تماشای فیلم پورن روی مغز چیست؟

اثرات دیدن پورن بر مغز

اثرات دیدن پورن بر مغز

مطالب جنسی باعث تحریک نورون‌های آینه‌ای در مغز می‌شوند. واقعیت تاسف‌بار این است که این مساله اغلب با خودارضایی همراه است و خطراتی در زمینه مشکلات هورمونی و عصبی دارد.

پنج ماده شیمیایی در تحریک و الگو های تغییر روند پاسخ جنسی دخیل هستند. دوپامین نقش مهمی در سیستم مغزی ایفا می‌کند و مسئول یادگیری مبتنی بر پاداش است. هر نوع پاداشی سطح انتقال دوپامین را در مغز افزایش می‌دهد و انواع داروهای اعتیادآور مانند کوکائین، آمفتامین و متامفتامین مستقیما بر روی سیستم دوپامین اثر می‌گذارند.

دوپامین زمانی افزایش می‌یابد که فرد در معرض محرک‌های جدید (به‌ویژه جنسی) قرار ‌گیرد یا زمانی‌که یک محرک بیش‌ازحد انتظار تحریک‌کننده باشد. به‌همین‌دلیل است که این هورمون مهم‌ترین نقش را در اعتیاد به پورنوگرافی ایفا می‌کند. در ادامه به جزئیات بیشتری از اثر پورنوگرافی بر مغز اشاره خواهیم کرد.

اثرات پایدار پورن بر مغز

به اثرات پورنوگرافی بر زندگی کودکان و نوجوانان خود توجه کنید!

به اثرات پورنوگرافی بر زندگی کودکان و نوجوانان خود توجه کنید!

ازآنجایی‌که امروزه دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی خیلی دشوار نیست، نمی‌توان به اثر پورنوگرافی بر مغز به‌خصوص روی نوجوانان بی‌توجه بود. متأسفانه، بسیاری از نوجوانان و جوانان آموزش‌های جنسی خود را از پورنوگرافی رایج دریافت می‌کنند که می‌دانیم عمیقا مشکل‌ساز است و تصاویر غیرواقعی از رابطه جنسی به آن‌ها نشان می‌دهد.

به‌همین‌دلیل، بسیار مهم است که مدارس و والدین از طریق صحبت با جوانان با این آموزش نادرست مقابله کنند. یکی از جنبه‌های مهم پورنوگرافی که آن‌ها باید در مورد آن بدانند، تأثیر آن بر مغز است.

تحریک بیش‌ازحد مغز و افزایش مکرر دوپامین در اثر تماشای پورنوگرافی، باعث حساسیت‌زدایی می‌شود. در واقع وقتی گیرنده‌های دوپامین پس از تحریک بیش‌از‌حد کاهش می‌یابند، مغز به‌درستی پاسخ نمی‌دهد و ما به‎مررو پاداش کمتری را از مشاهده فیلم‌های پورن احساس می‌کنیم.

این مساله باعث می‌شود که برای کسب رضایت، به جلسات طولانی‌تر یا مشاهده مکرر فیلم‌های پورن روی بیاوریم. ادامه این روند حاصلی جز اضطراب اجتماعی، افسردگی، انگیزه پایین، اختلال نعوظ، مشکلات تمرکز و ادراک منفی از خود از نظر ظاهر فیزیکی و عملکرد جنسی نخواهد داشت. برای رفع این مشکلات روحی لازم است که با یک متخصص روانشناسی مشورت کنید.

چگونه پورنوگرافی باعث تغییر ساختار مغز می‌شود؟

پورنوگرافی باعث تغییر ساختار مغز شما می‌شود.

پورنوگرافی باعث تغییر ساختار مغز شما می‌شود.

همانطورکه ذکر شد، تصاویر پورن برای مغز بسیار تحریک‌کننده هستند و مشاهده آن‌ها باعث می‌شوند که مغز سطوح غیرطبیعی از دوپامین را آزاد ‌کند. تلاش برای انجام مکرر این فرآیند، می‌تواند سیستم را فرسوده کند. در ادامه به انواع تاثیر پورنوگرافی بر مغز انسان اشاره خواهیم کرد.

با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا شوید

سرمایه‌گذاران بعد از آموزش‌های ابتدایی بازار سرمایه برای خرید و فروش سهم معمولا از سه ابزار استفاده می‌کنند که شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معاملات است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این نوشتار به بررسی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرداخته‌ایم.

**تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در تمام بازار‌های مالی کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال به مطالعه اطلاعات تاریخی بازار می‌پردازد، که شامل قیمت و حجم است. مهم‌ترین روش استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده از نمودار است به این ترتیب که قیمت‌ها در نمودار درج می‌شوند و در نمودار حرکت قیمتی بررسی و آینده قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که قیمت موجود در نمودار تمامی اطلاعات در دسترس را بازتاب کرده است. این پیش‌بینی‌ها با استفاده از الگو‌های نموداری روی می‌دهد، مانند رسم کندل که ابتدایی‌ترین و یکی از مهمترین الگو‌های استفاده از تحلیل تکنیکال است.

با توجه به مطلب فوق این تحلیل بر سه اصل استوار است، ۱. قیمت نشان دهنده همه چیز است، ۲. گذشته تمایل به تکرار شدن دارد و ۳. قیمت در روند نمودار در حال حرکت است.

از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال می‌توان سازگاری این تحلیل برای انواع معاملات در بازه‌های زمانی مختلف را نام برد. به عنوان نمونه در بازار خرید و فروش حیوانات مانند گوسفند نیز می‌توان از این تحلیل سود جست.

اما این تحلیل یک مشکل خیلی بزرگ دارد و این مشکل این است که تحلیل تکنیکال به بنیاد سهم یا بازار بی اعتنا است. در این جا لازم است تا گزیری به تحلیل بنیادی بزنیم.

**تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال نیز می‌گویند، به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت بنیادی یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن سهم را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود.

در تحلیل بنیادی یک شرکت عواملی متعددی همچون «وضعیت مالی و سودآوری شرکت»، «محصولات تولیدی»، «رقبا»، «چشم‌انداز رشد بازار شرکت در آینده»، «قدرت نام تجاری شرکت»، «تیم مدیریتی»، «تامین‌کنندگان شرکت» و … بررسی شده و سپس نسبت به سرمایه گذاری در سهام آن شرکت تصمیم‌گیری می‌شود.

یکی از ابزار‌های مهم تحلیل بنیادی استفاده از صورت‌های مالی است، بنابراین تحلیل‌گران بنیادی به تخصص حسابداری تا حدودی نیازمند هستند. مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مواردی که در صورت‌های مالی یافت می‌شود نسبت سود هر سهم یا EPS است و پس از آن نسبت درآمد بر قیمت P/E مشخص می‌شود. به این معنی که اگر قیمت (P) یک سهم ۱۰۰ تومان باشد و این شرکت ۲۰ تومان سود (E) ساخته باشد، نسبت درآمد بر قیمت P/E به ۵ واحد می‌رسد و هرچه تعداد این رقم کمتر باشد، موقعت مناسب‌تر برای خرید سهم فراهم می‌شود.

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال را قبول دارد، به این شکل که تحلیلگر بنیادی برای خرید سهم ابتدا بنیاد شرکت‌ها بررسی می‌کند و پس از آن که سهام بنیادی را شناسایی کرد، برای این که سهام را با قیمت کمتری خریداری کند، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و در اصطلاح نقطه‌زنی می‌کند تا به حداکثر سود دست یابد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی و بازار سرمایه برای این که به حداکثر سود دست یابند، نیاز دارند هم اشراف کاملی به تحلیل تکنیکال داشته باشند و هم این که برای تحلیل بنیادی دانش لازم را به کار گیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.