محاسبه ضریب تعیین


دانشجویان دانشگاه آزاد بستک

یکی از فعالیت‌هایی که پس از اجرای آزمون برای تحلیل سؤالات آن می‌توان انجام داد محاسبه ضریب دشواری هر سؤال می‌باشد. در تعریف ضریب دشواری باید گفت: تعیین درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سؤال جواب درست می‌دهند ضریب دشواری آن سؤال است . به عبارتی از محاسبه ضریب دشواری هر سؤال می‌توان نتیجه گرفت که چه تعدادی از داوطلبان توانسته‌اند به آن پاسخ صحیح بدهند اگر همه داوطلبان به سؤال پاسخ صحیح بدهند آن سؤال آسان بوده و اگر هیچ یک از داوطلبان پاسخ ندهند آن سؤال دشوار است.

برای بــررسی و محــاسبه ضریب دشــواری سؤالات چند گزینه‌ای از فرمول زیر استفاده می‌شود:

انتخاب‌های درست گروه پایین + ا نتخاب‌های درست گروه بالا

تعداد افراد گروه بالا + تعداد افراد گروه پایین

روش کار نیز بدین صورت می‌باشد که ابتدا اسامی داوطلبان براساس رتبه‌ای که در هر درس کسب کرده‌اند مرتب گردید. سپس 27% نفراتی که بالاترین نمره را کسب کرده و 27% نفراتی که پایین‌ترین نمره را داشتند استخـراج شده و پاسخنامـه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به توضیح است که در آزمون‌هایی که تعداد شرکت‌کنندگان آن بیش از 40 نفر می‌باشد، بهترین رقم برای گروه بالا و پایین 27 % کل برگه هاست.

به‌طور مثال در آزمون سال 1388 دانشکده صداوسیما 50 نفر در رشته رادیو شرکت داشتند. که 27% کل داوطلبان، 13 نفر در هر سطح می‌شود. بنابراین پاسخنامه 26 نفر بررسی شد تا به اعداد مورد نظر در فرمول فوق دست پیدا شود. ضریب دشواری عددی بین صفر تا 100 است. تفسیر عدد صفر این است که هیچ‌کس به آن سؤال پاسخ درست نداده و عدد 100 نشانگر پاسخ کلیه داوطلبان به سؤال است. سطح مطلوب سؤالات چهار گزینه‌ای ضریب دشواری بین 30 و 70 می باشد. ضریب دشواری صفر تا 29 سؤالاتی سخت و نامناسب و ضریب دشواری بین 71 تا 100 آسان و نامناسب قلمداد می شوند.

از فعالیت‌های دیگری که برای تحلیل سؤالات چند گزینه‌ای انجام می‌شود، محاسبه ضریب تمیز می‌باشد. ضریب تمیز به توانایی آزمون در تعیین تفاوت بین گروه‌های قوی و ضعیف گفته می‌شود. به عبارتی ضریب تمیز به بررسی قدرت سؤال از حیث تشخیص و تفکیک داوطلب قوی از ضعیف می‌پردازد.

برای محاسبه ضریب تمیز سؤالات فرمول زیر به کار گرفته شده است:

انتخاب‌های درست گروه پایین - انتخاب‌های درست گروه بالا

تعداد افراد یک گروه

روش کار همانند محاسبه ضریب دشواری است. بدین ترتیب که ابتدا رتبه داوطلبان در هر درس مشخص شده و 27% نفراتی که بالاترین و پایین‌ترین نمره را در آن درس داشتند استخراج نموده و پاسخنامه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضریب تمیز می­تواند عددی بین 100- تا 100 باشد. اگر عدد به‌دست‌آمده منفی یا صفر باشد بدین معنی است که افراد 27% پایین نسبت به افراد سطح بالا عملکرد بهتری داشته‌اند و این با کل آزمون همگن نمی‌باشد لذا بهتر است آن سؤال حذف شود یا نمره آن به سایر سؤالات داده شود در مقابل اگر ضریب تمیز سؤال به 100 نزدیک باشد آن سؤال در تمایز دادن بین داوطلبان خوب از بد به خوبی عمل کرده است.

چگونه ضریب تغییرات را محاسبه می کنید؟

فرمول. فرمول ضریب تغییرات: ضریب تغییرات = (انحراف استاندارد / میانگین) * 100. در نمادها: CV = (SD/x̄) * 100.

در اینجا، چگونه ضرایب را محاسبه می کنید؟ مراحل محاسبه ضریب همبستگی به شرح زیر است:

 1. مجموعه داده های خود را تعیین کنید.
 2. مقدار استاندارد شده برای متغیرهای x خود را محاسبه کنید.
 3. مقدار استاندارد شده برای متغیرهای y خود را محاسبه کنید.
 4. ضرب کنید و حاصل جمع را پیدا کنید.
 5. حاصل را تقسیم کنید و ضریب همبستگی را تعیین کنید.

چگونه واریانس و ضریب تغییرات را پیدا می کنید؟ واریانس: واریانس فقط مربع SD است. برای مثال IQ، واریانس = 14.4 2 = 207.36. ضریب تغییرات: ضریب تغییرات (CV) SD تقسیم بر میانگین استبه برای مثال ضریب هوشی ، CV = 14.4/98.3 = 0.1465 ، یا 14.65 درصد.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

به علاوه چگونه ضریب تغییرات را در SPSS محاسبه کنم؟ نحوه محاسبه ضریب تغییرات در SPSS

 1. ضریب تغییرات روشی برای اندازه گیری میزان پراکندگی مقادیر در یک مجموعه داده نسبت به میانگین است. …
 2. ضریب تغییرات = σ / μ
 3. σ = انحراف استاندارد مجموعه داده ها.
 4. μ = میانگین مجموعه داده.

چگونه COV XY را محاسبه می کنید؟ کوواریانس بین X و Y به صورت تعریف شده است Cov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EY)]=E[XY]−(EX)(EY) .
.
کوواریانس دارای ویژگی های زیر است:

 1. Cov(X,X)=Var(X);
 2. اگر X و Y مستقل باشند، Cov(X,Y)=0;
 3. Cov(X,Y)=Cov(Y,X);
 4. Cov(aX,Y)=aCov(X,Y);
 5. Cov(X+c,Y)=Cov(X,Y);
 6. Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z);
 7. بطور کلی،

ضریب 5 چقدر است؟

ضرایب اعدادی محاسبه ضریب تعیین محاسبه ضریب تعیین هستند که متغیرها یا حروف را ضرب می کنند. بدین ترتیب در 5x + y - 7، 5 یک ضریب است. این ضریب در عبارت 5x است. همچنین عبارت y را می توان 1y در نظر گرفت بنابراین 1 نیز یک ضریب است.

مثال ضریب چیست؟ یک ضریب اشاره دارد به یک عدد یا کمیت قرار داده شده با یک متغیر. برای مثال، در عبارت 3x، 3 ضریب x است اما در عبارت x است 2 + 3، 1 ضریب x است 2 . به عبارت دیگر، ضریب یک ضریب ضربی در چند جمله ای، یک سری یا هر عبارتی است.

مقدار ضریب چیست؟ مقدار ضریب یعنی با توجه به جابجایی یک واحدی در متغیر مستقل در حالی که سایر متغیرها در مدل ثابت محاسبه ضریب تعیین نگه داشته می شوند، میانگین متغیر وابسته چقدر تغییر می کند.. . ضرایب در خروجی آماری شما تخمینی از پارامترهای جمعیت واقعی است.

واریانس و ضریب تغییرات چیست؟

ضریب تغییرات است نسبت انحراف استاندارد به میانگینو واریانس مربع انحراف معیار است.

همچنین محاسبه ضریب تعیین ضریب تغییرات برای آدمک ها چقدر است؟ یکی از محبوب ترین آنها به عنوان ضریب تغییرات (CV) شناخته می شود، که نشان می دهد اعضای یک نمونه یا جمعیت نسبت به میانگین چقدر "گسترش" دارند. ضریب تغییرات است به صورت درصد اندازه گیری می شود، بنابراین مستقل از واحدهایی است که در آنها میانگین و انحراف معیار اندازه گیری می شود.

چگونه ضریب تغییرات TI 84 Plus را پیدا می کنید؟

هر مجموعه داده را به عنوان ماتریس وارد کنید. از نحو استفاده کنید: stdev(A)/avg(A) × 100 برای یافتن CV مجموعه داده A و stdev(B)/avg(B) × 100 برای یافتن CV مجموعه داده B. توجه: اگر مجموعه داده ها جمعیتی از مقادیر را نشان می دهد، از stdevp برای انحراف استاندارد استفاده کنید.

چگونه ضریب تغییرات در R را محاسبه می کنید؟ CV = σ / μ

جایی که: σ: انحراف استاندارد مجموعه داده. μ: میانگین مجموعه داده.

چگونه ضریب تغییرات جدول Anova را پیدا می کنید؟

1 پاسخ. هنگام برخورد با محاسبه ضریب تعیین یک مدل خطی (مانند انجام آنوا)، ضریب تغییرات برای مدل را می توان به صورت محاسبه کرد. ریشه میانگین مربع خطا تقسیم بر میانگین کل (و سپس ضرب در 100٪).

چگونه ضریب را در SPSS پیدا می کنید؟

ضریب همبستگی پیرسون و تفسیر در SPSS

 1. روی Analyze -> Correlate -> Bivariate کلیک کنید.
 2. دو متغیری را که می خواهید آزمایش کنید به کادر متغیرها در سمت راست منتقل کنید.
 3. مطمئن شوید که پیرسون در زیر ضرایب همبستگی بررسی شده است.
 4. دکمه تایید را فشار دهید.
 5. نتیجه در نمایشگر خروجی SPSS ظاهر می شود.

ضریب در عبارت 20 چیست؟ پاسخ: ضریب 20 خود عدد است.. mitgliedd1 و 6 کاربر دیگر این پاسخ را مفید یافتند.

آیا 2x یک اصطلاح مشابه است؟ اصطلاحاتی که متغیرهای آنها (مانند x یا y) با هر توانمندی (مانند 2 در x) 2 ) همان هستند. . 7x و 2x مانند اصطلاحات هستند زیرا آنها هستند هر دو "x" هستند.

ضریب 6 چقدر است؟

عددی که برای ضرب یک متغیر استفاده می شود. مثال: 6z یعنی 6 برابر z، و "z" یک متغیر است، بنابراین 6 یک ضریب است.

آیا یک ضریب می تواند متغیر باشد؟ در ریاضیات، ضریب یک عامل ضربی در برخی از جمله های یک چند جمله ای، یک سری یا هر عبارتی است. معمولاً یک عدد است، اما ممکن است باشد هر بیانی (شامل متغیرهایی مانند a، b و c). هنگامی که ضرایب متغیر هستند، اغلب به آنها پارامتر گفته می شود.

ضریب 7 چقدر است؟

توضیح: ضریب عددی است که در متغیر بزرگترین توان (بالاترین درجه) ضرب می شود. در اینجا فقط یک متغیر d وجود دارد و عدد ضرب شده در آن است 7 پس ضریب 7 است.

چرا به آن ضریب می گویند؟ وزن (n.)

شماره ۱۰۲۹، «آن چیزی که در عمل با چیز دیگری متحد می شود تا اثر معینی ایجاد کند،” از co- + کارآمد. احتمالاً تحت تأثیر coefficiens مدرن لاتین، که در قرن 16 در ریاضیات مورد استفاده قرار گرفت، توسط ریاضیدان فرانسوی فرانسوا ویته (1540-1603) معرفی شد.

مقدار r2 0.2 به چه معناست؟

R-squared اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک مدل رگرسیون خطی تا چه اندازه با یک مجموعه داده مطابقت دارد. در خروجی نتایج رگرسیون، مشاهده می کنید که R 2 = 0.2. این نشان می دهد که 20 درصد از واریانس تعداد گل فروشی ها را می توان با توضیح داد اندازه جمعیت

منظور شما از ضریب تغییرات چیست؟ ضریب تغییرات= انحراف استاندارد / میانگین × 100. شایستگی- 1) نسبت انحراف معیار به میانگین را نشان می دهد. 2) تنوع را از یک توزیع به توزیع دیگر مقایسه کنید. 3) متغیر بدون واحد و بدون بعد است.

آیا ضریب تغییرات می تواند بیشتر از 1 باشد؟

همه پاسخ ها (10) بله، CV می تواند از 1 بیشتر شود (100% طلا). این به سادگی به این معنی است که انحراف استاندارد از مقدار میانگین بیشتر است.

تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه‌ی آنالیز حساسیت

تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم‌های آبیاری توسط اندازه‌گیری مستقیم (لایسی‌متری) و یا به طور غیر مستقیم (معادلات تجربی) برآورد می‌شود. در شرایط عدم دسترسی به داده‌های دقیق لایسی‌متری می‌توان از روش پنمن مانتیث فائو(PMF) به عنوان روش استاندارد، برای ارزیابی نتایج سایر روش‌های تجربی استفاده کرد. در تحقیق حاضر با ضرب داده‌های چهارده ساله (1994-2007) تشت تبخیر ایستگاه هواشناسی آمل در مقادیر محاسبه شده ضریب تشت از طریق معادلات گوناگون نظیر کوئنکا (Cuenca)، آلن پروت (Allen and Pruitt)، اشنایدر(Snyder)، اشنایدر اصلاح شده (Modified Snyder)، اورنگ (Orang)و فائو (FAO) مقادیر ET0 محاسبه شد، و نتایج آن با مقادیر محاسبه شده از روش پنمن مانتیث فائو مقایسه گردید. سپس حساسیت مدل‌های فوق با ایجاد 10±، 20± و 30± درصد تغییر در پارامترهای ورودی سرعت باد و رطوبت نسبی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های نشان داد که برای محاسبه ET0 روزانه از داده‌های تبخیر از تشت به‌ترتیب روش‌های کوئنکا، اشنایدر، آلن پروت و اورنگ پیشنهاد می‌گردد. برای محاسبه ضریب تشت در دوره‌های 10 روزه می‌توان به‌ترتیب از روش‌های کوئنکا، اشنایدر و آلن پروت استفاده نمود. بررسی‌ها نشان داد که برای تعیین ET0 ماهانه از داده‌های تبخیر از تشت به‌ترتیب روش‌های اشنایدر، کوئنکا و آلن پروت مناسب‌تر می‌باشند. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که حساسیت روش‌های اورنگ، آلن پروت و اشنایدر اصلاح شده نسبت به تغییرات پارامترهای ورودی کمتر از سایر روش‌ها است. با استناد به نتایج آماری و تحلیل حساسیت از بین روش‌های فوق مدل‌های آلن پروت و اشنایدر اصلاح شده برای برآورد ضریب تشت در منطقه آمل و سایر مناطق دارای اقلیم یکسان با آن منطقه مناسب می‌باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Determination of the Best Model for Calculation of Pan Coefficient in Amol as based on Sensitivity Analysis

نویسندگان [English]

 • Vahid Yazdani 1
 • Abdolmajid Liaghat 2
 • Hadise Noori 3
 • Hamide Noori 4
 • Hamid Zare Abianeh 5

Reference evapotranspiration is an important parameter in irrigation systems' design that is evaluated through either direct (Lysimeter) or calculated method (Empirical equations). When there is a lack of lysimeters' data, Penman Monteith FAO method could be employed as a standard method for evaluating the other empirical methods' results. In this research, 13 year evaporation pan data of Amol Station are multiplied by the calculated pan coefficient from such different equations as Cuenca, Allen Pruitt, Snyder, modified Snyder, Orang and FAO and then the results compared with Penman Monteith FAO Methods' results. The sensitivity of models with variations of ±10, ±20, and ±30 percent in such input parameters as wind velocity and relative humidity is then analyzed. Regression and statistical analysis showed Cuenca, Snyder, Allen Pruitt, Orang methods as recommended for estimation of daily ET0 from pan evaporation data. Cuenca, Snyder, Allen Pruitt methods are suitable for 10 day duration period ET0, while Snyder, Cuenca, Allen Pruitt for monthly ET0. The results of sensitivity analysis show that the sensitivity of the methods Orang, Allen Pruitt and modified Snyder in relation with input parameters is less than that of other methods. Statistical and sensitivity analyses show that Allen Pruitt and modified Snyder methods are the suitable ones for an estimation of pan coefficient in Amol and in areas that are of similar climatic condition.

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان

ضریب بازتاب، نشان دهنده نحوه پاسخ ساختمان به حرکت محاسبه ضریب تعیین زمین بوده و تابعی از زمان تناوب اصلی ساختمان و جنس زمین است.

براساس استاندارد 2800 ویرایش جدید، این ضریب با استفاده از ضریب شکل طیف، B 1 تعریف شده و با استفاده از ضريب اصلاح طیف، N، برای در نظر گرفتن اثر زلزله حوزه نزدیک و دور اصلاح خواهد شد.

در ادامه به نحوه محاسبه ضرایب شکل طیف (B 1 ) اصلاح طیف (N) می‌پردازیم.

 • شیوه محاسبه ضريب شكل طيف برای محاسبه ضریب بازتاب:

ضریب شکل طیف (B 1 ) با در نظر گرفتن پارامترهای مرتبط با خاک، میزان لرزه‌خیزی منطقه و زمان تناوب سازه، با استفاده از روابط زیر تعیین می‌گردد:

شیوه محاسبه ضریب شکل طیف - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

T: زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان برحسب ثانیه

S0, s,Ts, T0: پارامترهایی هستند که به نوع زمین و میزان خطر لرزه‌خیزی منظقه وابسته‌اند و مطابق جدول زیر تعیین می‌شوند.

جدول پارامترهای مرتبط با خاک‌ها

پارامتر های مرتبط با خاک ها - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

دقت: معادله B 1 برحسب T، نموداری به فرم کلی زیر دارد:

نمودار شیوه محاسبه ضریب شکل طیف - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

براساس مطالعاتی که تاکنون بر روی زلزله‌های گذشته صورت گرفته، مشاهده شده است که فاصله محل ساختمان نسبت به گسل منبع تولید کننده زلزله، در بسیاری از موارد تأثیر قابل توجهی بر روی رفتار سازه‌ها دارد به گونه‌ای که اگر ساختگاه موردنظر به گسل نزدیک باشد، در سازه‌های با زمان تناوب زیاد (سازه‌های بلند) تخریب بیشتری صورت می‌گیرد.

به همین دلیل در استاندارد 2800 ویرایش جدید، ضریب اصلاح طیف برای در نظر گرفتن اثر حوزه دور از گسل و حوزه نزدیک به گسل وارد شده است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، استاندارد 2800 در حوزه نزدیک گسل، برای زمان تناوب‌های بیشتر از T s ، مقدار ضریب بازتاب ساختمان را افزایش داده است.

مقدار این افزایش به درجه لرزه‌خیری منطقه وابسته می‌باشد.

در ادامه با شیوه محاسبه این ضریب آشنا می‌شویم.

ضریب اصلاح طیف - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

 • شیوه محاسبه ضريب اصلاح طيف برای محاسبه ضریب بازتاب:

با توجه به ویرایش جدید استاندارد 2800، ضریب اصلاح طيف (N) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) برای پهنه‌های با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد:

فرمول ضریب اصلاح طیف برای پهنه های با خطر نسبی زیاد -= ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

ب) برای پهنه‌های با خطر نسبی متوسط و کم:

فرمول ضریب اصلاح طیف برای پهنه های با خطر نسبی متوسط - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

روابط فوق برای مناطق با خطر نسبی مختلف در شکل زیر نشان داده شده‌اند، به این نکته دقت کنید که این نمودار شماتیک بوده و برای خاک‌های مختلف، نقطه شروع و شیب قسمت شیبدار متفاوت خواهد بود.

نمودار شماتیک برای مناطق با خطر نسبی مختلف برای خاک های مختلف - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

 • طبقه‌بندی نوع زمین برای محاسبه ضریب بازتاب:

در استاندارد 2800 ویرایش جدید، زمین‌ها از نظر نوع سنگ و خاک به چهار گروه I تا IV تقسیم می‌شوند.

این طبقه‌بندی را می‌توان براساس سه پارامتر سرعت موج برشی متوسط ، مقاومت برشی زهکشی نشده متوسط و تعداد ضربات نفوذ استاندارد متوسط انجام داد.

سرعت موج برشی متوسط تا عمق 30 متری تراز پی متوسط‌گیری شده و از رابطه زیر به دست می‌آید:

d i = ضخامت لایه خاک I ام V S i = سرعت موج برشی در لایه خاک I ام

جدول طبقه‌بندی نوع زمین

جدول طبقه بندی نوع زمین - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

 • ضريب اهمیت ساختمان (I) برای محاسبه ضریب بازتاب:

این بحث را با طرح یک سؤال ساده شروع می‌کنیم، به نظر شما آیا در روند طراحی سازه‌ای مانند بیمارستان که پس از وقوع زلزله باید سرویس‌دهی بی‌وقفه داشته باشد و یک ساختمان مسکونی نباید تفاوتی قائل شد؟

با توجه به عملکردی که در سازه بیمارستان انتظار داریم (سرویس‌دهی بی‌وقفه پس از زلزله)، این سازه باید مقاومت و سختی خیلی بیشتری نسبت به ساختمان‌های معمولی داشته باشد.

برای تأمین این مقاومت، لازم است که در روند طراحی، نیروهای زلزله افزایش یابد که این موضوع با استفاده از ضريب اهميت (I) در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به استاندارد 2800 ویرایش جدید، ساختمان‌ها از نظر اهمیت، به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

گروه 1 (ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد) این گروه شامل دو دسته زیر است:

در این دسته، ساختمان‌هایی قرار دارد که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها، به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود.

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، نیروگاه‌ها و تأسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تأسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و به طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد، جزء این گروه محسوب می‌شوند.

ساختمان‌ها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و دراز مدت برای محیط زیست می‌شود، مانند ساختمان نیروگاه‌های هسته‌ای و کارخانجات تولید کننده مواد شیمیایی خاص.

گروه 2 (ساختمان‌های با اهمیت زیاد): این گروه شامل سه دسته زیر می‌باشد:

 • الف) ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب تلفات زیاد می‌شود، مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافربری و به طور کلی هر فضای سرپوشیده که محل تجمع بیش از 300 نفر در زیر یک سقف باشد.
 • ب) ساختمان‌هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می‌گردد، مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی و یا آثار پر ارزش نگهداری می‌شود.
 • پ) ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش‌سوزی وسیع می‌شود، مانند پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی.

گروه 3 (ساختمان‌های با اهمیت متوسط):

این گروه شامل کلیه ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های چند طبقه، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی و سایر موارد مشابه می‌باشد.

گروه ۴ (ساختمان‌های محاسبه ضریب تعیین با اهمیت کم): این گروه شامل دو دسته زیر است:

 • الف) ساختمان‌هایی که خسارت نسبتاً کمی از خرابی آنها به وجود می‌آید و احتمال بروز تلفات در آنها بسیار کم است، مانند انبارهای کشاورزی و سالن‌های مرغداری.
 • ب) ساختمان‌های موقت که مدت بهره‌برداری از آنها کمتر از 2 سال می‌باشد.

ضريب اهميت ساختمان (I) در این گروه‌های ساختمانی، مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول ضریب اهمیت ساختمان

جدول ضریب اهمیت ساختمان - ضریب بازتاب ساختمان - استوارسازان

براساس ضوابط استاندارد 2800، سازه‌ها با درجه اهمیت مختلف باید به گونه‌ای طراحی شوند که در هنگام وقوع زلزله طرح، حداقل سطوح عملکرد زیر را دارا باشند:

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

جامعه آماری و روش نمونه گیری - آماژ انجام پروپوزال - محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

28.5 · محاسبه ضریب همبستگی در اکسل. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های مختلف مانند همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده می شود که برای داده های پیوسته، همبستگی پیرسون (Pearson) کاربرد بیشتری دارد. در این آموزش از یک مثال فرضی 4,5/5(2)

محاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی

محاسبه کوواریانسمحاسبه کوواریانس در اکسلمحاسبه ضریب همبستگیمحاسبه ضریب همبستگی محاسبه ضریب تعیین در اکسلمحاسبه ماتریس کوواریانس و ماتریس ضریب همبستگیمحاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی با ابزارهای اکسل«کوواریانس» (Covariance)، شاخصی است که میزان هماهنگی یا تغییرات بین دو متغیر را نشان می‌دهد. اگر جهت تغییرات بین دو متغیر یکسان باشد مقدار کوواریانس مثبت و در صورتی که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر تغییر کنند، مقدار کوواریانس منفی خواهد بود. به این ترتیب اگر با افزایش متغیر XX متغیر YY نیز افزایش یابد، کوواریانس و البته «ضریب همبستگی» (Correlation Coefficient) مثبت خواهد بود. همین توضیح را در زمانی که کاهش متغیر XX منجر به کاهش متغیر YYنیز شود می‌توان به کار برد. در هر دو صورت، کوواریانس و ضریب همبستگی مثبت هستند زیرا جهت تغییرات دو متغیر یکسان است. برای مثال، فرض کنید میزان ارزش سهام یک شرکت و سود سهامداران دارای رابطه مستقیم است در نتیجه کوواریانس … blog.faradars.org

ضریب همبستگی پیرسون و رسم

قبل از آشنایی با نحوه محاسبه شاخص همبستگی با استفاده از نرم افزار Excel بهتر است اطلاعاتی در خصوص ضریب همبستگی داشته باشیم. همبستگی به وجود داشتن رابطه ای متقابل بین یک یا چند متغیر گفته می شودکه در اثر عوامل مشترک قرار

ضریب‌های همبستگی (Correlation Coefficients

در این متن به بررسی و شیوه محاسبه «ضریب همبستگی پیرسون» (Peasron Correlation Coefficient) ، «ضریب همبستگی اسپیرمن» (Spearman Correlation Coefficient) و «ضریب همبستگی کندال» (Kendall Correlation Coefficient) می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ضریب همبستگی در

ضریب همبستگی (یک مقدار بین -1 و 1) به شما درباره شدت ارتباط دو متغیر به یکدیگر می گوید. ما می توانیم از تابع CORREL یا افزونه Analysis Toolpak در Excel برای پیدا کردن ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده کنیم. دانلود فایل اکسل این آموزش

تابع Correl | مهندسین اکسل

در اکسل تابع CORREL مخفف Correlation به‌منظور محاسبه ضریب همبستگی بین دو پارامتر محاسبه ضریب تعیین استفاده می‌شود، جهت بررسی ارتباط خطی میان آن دو پارامتر استفاده میشود. ضریب

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب

15.7 · در کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور دو فرمول برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن ذکر شده، یکی با استفاده از مجموع مجذور تفاوت رتبه‌ها و دیگری با استفاده از تعداد داده‌ها…بیان شده از لحاظ پاسخ نهایی 4,7/5(16)

فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن و

ضریب همبستگی اسپیرمن که در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط چارلز اسپرمن ابداع گردیده است زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که داده ها به صورت رتبه ای متوالی نا پیوسته باشد و یا اینکه مقادیر اصلی به رتبه تبدیل شوند.

ضریب همبستگی پیرسون و ضریب

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر

محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل

25.10.2013 · میتوان گفت یکی از کاربردهای اکسل در محاسبات آماری هست، در این مطلب می خواهم نحوه محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل راآموزش بدهم. در رگرسیون ما بدنبال رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستیم ،ا

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل راه حلشو میدونم که باید یک ستون دیگه ایجاد کنم و ضرب دو ستون رو تو اون بنویسم !!

ضریب همبستگی – ویکی‌پدیا

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن (به انگلیسی: Spearman Correlation Coefficient) استفاده می‌شود.ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده

آموزش آمار توصیفی – ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون و رسم نمودار همبستگی در اکسل ویدیو بعدی 6 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) آموزش نرم افزار SPSS از کانال تماشاچی20 ضریب همبستگی اسپیرمن

محاسبه همبستگی های ارز با اکسل

نحوه محاسبه همبستگی های ارز با اکسل – همبستگی های ارز را می توان به راحتی در خانه خود محاسبه کرد تنها چیزی که به آن احتیاج دارید نرم افزار محبوب اکسل است محاسبه همبستگی ارز excel چگونگی محاسبه ضریب همبستگی در اکسل کرولیشن

محاسبه ضریب تعیین در – soringpcrepair.com

در این مورد، این شاخص برابر با مربع ضریب همبستگی خواهد بود. ما آن را با استفاده از تابع ساخته شده در اکسل با استفاده از مثال جدول خاصی که در زیر نشان داده شده است محاسبه می کنیم.

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی

12.10 · در نرم‌افزار اکسل (excel) از تابع ()correl برای محاسبه ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در شکل-۳ در خانه c12 از فرمول زیر برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای x و y استفاده شده است: correl(b3:b10,c3:c10)=

تجزیه و تحلیل همبستگی در اکسل

محاسبه ضریب همبستگی. حالا سعی کنید محاسبه ضریب همبستگی در یک مثال خاص. ما جدول داریم که در آن هزینه های ماهانه در جداول جداگانه برای هزینه های تبلیغات و فروش نوشته شده است.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون

نحوه انجام تحلیل محاسبه ضریب تعیین همبستگی پیرسون در spss به همراه ذکر مثال و ارایه خروجی های دقیق در یک آموزش مرحله به مرحله – انجام تحلیل اماری آماری و ارایه مشاوره تخصصی

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی

شاید در ابتدا نیاز باشد که مطلب “رگرسیون چیست” را مطالعه کنید و سپس به کمک دو تابع SLOPE و INTERCEPT شیب و عرض از مبدا آن را به دست آورده و بر مبنای آن نمودار مورد نظر را رسم کنید. اما اکسل به کمک ابزار Trend Line در نمودارها، این

توابع کاربردی رگرسیون خطی در

تابع محاسبه پارامتر r 2 در برازش خطی: برای مقایسه و قضاوت در مورد شدت ارتباط بین ضریب همبستگی محاسبه شده در دو یا چند بررسی مختلف، نیازمند اطلاع از مجذور ضریب همبستگی در هر گروه می‌باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.