سود هر سهم و عملیات مستمر


با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

علی کشاورز

12-پرتفویی متشکل از 3دارایی الف و ب وج می باشد که وجوه سرمایه گذاری شده در آنهابه ترتیب 200ريال و 300ريال و 500ريال و بازده مورد انتظار آنها به ترتیب 30%و 50%و 70%است.بازده مورد انتظار این پرتفویی چند درصد است؟

13-فردی منابع مالی خود را به نسبت 3و3و4در سه دارایی مالی با ضریب حساسیت(بتا) 1/2 و1/5 و1/6سرمایه گذاری نموده است.ضریب حساسیت پرتفویی را محاسبه کنید.

14-ضریب حساسیت (بتا)سهم شرکت الف 1/4می باشد. در صورتی که شاخص بازار معادل 20%کاهش داشته باشد چه میزان تغییر در بازدهی هر سهم خواهیم داشت؟

15-اگر نرخ بازده بدون ریسک 10%و صرف ریسک بازار 9%باشدو نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی با بتای 1/5چند درصد خواهد بود؟

16-ضریب حساسیت سهام شرکت الف معادل0/7 وبازدهی پرتفوی بازار 12%باشد،نرخ سود اوراق مشارکت دولتی یکساله و دو ساله هر کدام به ترتیب 6%و 8%می باشد.اگر بازدهی مورد انتظار یکساله از سهام شرکت 8%باشد .شما به عنوان یک سرمایه گذار کدام سهم را خواهید خرید؟

فصل:ارزشیابی اوراق بهادار

1-سود پرداختی هر سهم عادی شرکت ساسان د رحال حاضر 500ریال است.سهامداران انتظار دارند که این سود سالانه به میزان 20%افزایش یابد. اگر نرخ بازده مورد توقع سهامداران این شرکت سالانه 30%باشد. مطلوبست ارزش سهم این شرکت.

2-شخصی قصد دارد اوراق قرضه ای به ارزش اسمی 1000ریال که نرخ بهره سالانه آن10%و سرسید آن 2سال است ،خریداری نماید.اگر نرخ بازده مورد توقع این شخص15%باشد ارزش این اوراق چقدراست؟

3-انتظار می رود سود شرکت بیسکویت سالانه با نرخی برابر با 5%رشد نماید.اگر سود تقسیمی هر سهم شرکت در حال حاضر 250ريال باشد و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت 25%باشد.ارزش این سهام عادی چقدر است؟

4-شخصی سهام عادی شرکت را در ابتدای سال به مبلغ 2000ريال خریداری نمود ودر پایان سال بعد از اینکه مبلغ 500ريال سود دریافت نمود،آنرا به قیمت 3000ريال فروخت.نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در این سهام چقدراست؟

5-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن 500ريال بوده و با نرخ 8%در سال به طور مستمر رشد خواهد نمود وبازدهی موردانتظار آن که متناسب با ریسک است 20%در سال باشد ،چند ريال خواهد بود؟

6- سود نقدی هر سهم شرکت بهرام در سال آینده 100ريال است.اگر پبش بینی شودسود سالهای آتی با 2%رشد ،افزایش خواهد یافت و نرخ بازده مورد انتظار 7%باشد سود هر سهم و عملیات مستمر قیمت سهام مزبور چند ريال است؟

7-قیمت سهام شرکتی در حال حاضر برابر 5000ريال است. پیش بینی می شود که شرکتی در سال آتی بابت هر سهم مبلغ 300ريال سود پرداخت نماید و قیمت هر سهم د رسال آتی 5400ريال گردد. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران چند درصد است؟

8-سود پرداختی به هر سهم شرکتی در سال قبل 400ريال بوده است و نرخ رشد آن 10%برآورد شده است.اگر قیمت فروش هر سهم در حال حاضر 8800ریال باشد،نرخ بازده مورد انتظار این سهام چند درصد است؟

9-ارزش سهام شرکتی 2000ریال و سود سهام آن با نرخ 4% افزایش می یابد.بطوری که برای هر سهم 100ريال سود در پایان سال پرداخت کند،نرخ بازده موردانتظار چند درصد خواهد بود؟

10-انتظار می رود هر سهم شرکتی پس از یکسال 1000ريال سود نقدی داشته و به قیمت 8600ريال قابل فروش باشد.برای تأمین 20%بازده، این سهام چند ریال می ارزد؟

11-سود خالص شرکتی2400000ريال و تعداد سهام عادی آن 3000سهم می باشد. اگر شرکتی 100%سود خودرا تقسیم کند و میزان سودآوری شرکت نیز ثابت باقی بماند .در ضمن نرخ بازده موردانتظار سهام عادی سالانه 20% است. ارزش ذاتی هر سهم عادی چقدر است؟

12-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن500ريال بوده و با نرخ 8%در سال بطور مستمر رشد خواهد نمود و بازدهی مورد انتظار آن که متناسب با ریسک است،20%می باشد ،چند ريال خواهدبود؟

13-سرمایه گذاران بازار انتظار دارند قیمت سهام عادی شرکت الف بعد از یکسال از تاریخ امروز 6500ريال و سود سهام پرداختی شرکت در این مدت 300ريال باشد.اگر نرخ مورد انتظار نیز مساوی 15%فرض شود،قیمت امروز سهام چقدر است؟

14-اوراق قرضه ای عرضه شده به بازار سالانه مبلغ 10000ريال به عنوان سود تضمین شده و مبلغ 108900ریال د رتاریخ سرسید یعنی در سال دیگر پرداخت می کند . چنانچه نرخ بازده تا سرسید معادل 10%فرض شود.قیمت حال اوراق بهادار سود هر سهم و عملیات مستمر چقدر است؟

15-انتظار می رود شرکت الف در سال آینده مبلغ 200ريال سود سهام برای هر سهم عای بپردازد. قیمت جاری هر سهم عادی شرکت الف بالغ بر 4000ريال است.سرمایه گذاران در سهام شرکت مربوط انتظار دارند که سود سهام پرداختی شرکت با نرخ سالانه 4%بطور نامحدود افزایش یابد.نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت الف چند درصد است؟

سود هر سهم و عملیات مستمر 16-ارزش سهامی که دارای نرخ رشد ثابت 10%د رسال بوده وآخرین سود پرداختی به هر سهم 500ريال می باشد.با فرض اینکه نرخ بازده مورد انتظار 20%باشد،چه مبلغی است؟

17-قیمت سهامی در ابتدای دوره 800ريال ودر انتهای دوره 600ريال است.سود تقسیمی برای هر سهم 400ريال می باشد.بازده این سرمایه گذاری چقدراست؟

18شرکتی 150000000ريال درآمد خالص دارد و250000سهم عادی منتشر کرده است.اگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاری 15%یاشد.هر سهم عادی چقدر ارزش دارد؟

19-یک سند اوراق قرضه امروز قیمتی برابر با 1900ريال دارد ودر سررسید آن که 6ماه دیگر است به دارنده 2000ريال پرداخت می شود. نرخ بازده سالانه آن چقدر است؟

20-نرخ بازده یک فقره اوراق بهادار که سالانه مبلغ4000ريال به دارنده آن می پردازد وقیمت آن دربازار اوراق بهادار5000ريال است،چقدر است؟

21-شخصی با بازده مورد انتظار 20%حاضر است سهام را به مبلغ 10000ريال خریداری نماید و شخص دیگری با بازده مورد انتظار 24%حاضر است همان سهم را به مبلغ 7500ريال خریداری کند،نرخ رشد سود سهام ( g )این سهام چند درصد است؟

22-قیمت بازار سهام شرکتی در حال حاضر 2650ريال و نرخ رشد آن6%است. اگر نرخ بازده مورد انتظار(مورد توقع یا منتظره)16%باشد،سود سهام سال قبل( D صفر)شرکت چند ريال بوده است؟

23-قیمت سهام شرکتی 2000ريال است. اگر نرخ بازده مورد انتظار 7% و سود نقدی هر سهم شرکت در سال آینده 100ريال باشد،درصد نرخ رشد در سال آینده چقدر است؟

24-سود اوراق مشارکت 10ساله ای17%،ارزش اسمی آن 10000ريال و با قیمت 9600ریال در بازار معامله می شود.نرخ بازده این اوراق چند درصد است؟

25-ارزش ذاتی هر سهم را در شرایط ذیل محاسبه نمایید:

شرکت طی 3سال آینده د رمرحله رشد بسیار سریع 10%خواهد بود و پس از آن ،رشد سالیانه 5%خواهد داشت. در ضمن سود نقدی سال گذشته 100ريال ونرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران 20%می باشد.

فصل:تجزیه و تحلیل صورت های مالی

1-نرخ بازده دارایی های شرکتی 15%و نسبت بدهی آن 25%می باشد.نرخ بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

2-فروش شرکتی 72ریال و 50%از فروش ها نقدی بوده است و مانده بدهکاران 10ريال بوده است.دوره وصول مطالبات چقدر است؟

3-در شرکتی بازده مجموع دارایی ها20%و بازده حقوق صاحیان سهام 40%است. نسبت بدهی در این شرکت چقدر است؟

4-در شرکتی نسبت گردش دارایی ها 2و فروش 10ريال و حقوق صاحبان سهام 1ريال است.نسبت بدهی شرکت چند ريال است؟

5-نسبت سود خالص شرکتی 12%و گردش مجموع دارایی های آن2می باشد.در صورتیکه نسبت بدهی به کل دارایی آن 40% باشد بازده مجوع دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت درصد خواهد بود؟

6-اگر گردش دارایی ها 2 مرتبه و بازده دارایی ها20% یاشد نسبت سود به فروش شرکت چند درصد است؟

7-شرکت رنگساز سیاست تقسیم سود ثابت را اتخاذ نموده است و هر 3ماه یکبار 25ريال به عنوان سهم سود نقدی می پردازد.در سال گذشته EPS شرکت 250ريال بوده است.نسبت پرداخت سود این شرکت چقدر است؟

8-در شرکت الف ROI=10% و مجموع دارایی ها برابر 2500ريال است.اگر جمع بدهی ها برابر با 500ريال باشد، ROE چقدر است؟

9-نسبت بدهی شرکتی برابر40%و جمع کل بدهی ها یش مبلغ 2000ريال می باشد. با فرض آنکه گردش دارایی های شرکت برابر 2مرتبه باشد،مبلغ فروش برابر چند ريال است؟

10-نسبت بدهی شرکتی برابر50%و گردش دارایی ها برابر 4مرتبه باشد و حاشیه سود 5%باشد . ROI و ROE چقدر است؟

11-اگر نسبت بدهی 8/0و بازده دارایی ها 10%باشد، ROE چقدر است؟

12-نسبت گردش موجودی کالای شرکتی 4مرتبه و دوره عملیات آن 140روز باشد.دوره وصول مطالبات چند روز است؟

13-بازده حقوق صاحبان سهام 2برابر بازده دارایی ها است.نسبت بدهی چه درصدی است؟

14-اطلاعات مالی شرکتی به شرح ذیل است:

کل دارایی ها 1200ريال

فروش خالص 20000ريال

بدهی جاری 200ريال

بدهی غیر جاری 300ريال

سود خالص 175ريال

بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )چند درصد است؟

15-در یک مؤسسه تجاری متوسط موجودی کالا 2000000ريال و میزان فروش خالص 72000000ريال و بهای تمام شده کالای فروخته شده 45000000ريال و متوسط حساب های دریافتنی 12000000ريال است.دوره گردش کالا چند روز است؟

16-گردش دارایی ها 4مرتبه و بازده دارایی ها 20%است.نسبت سود به فروش چقدر است؟

17-اطلاعات زیر در مورد شرکت صدر وجود دارد:

فروش خالص 2673000ريال،دارایی ها 1580000ريال،حقوق صاحبان سهام 900600ريال و ROI=%12

بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

18-فروش شرکتی 100ريال،کل هزینه ها 50ريال ،نرخ مالیات 25%.حاشیه سود خالص این شرکت چقدراست؟

19-جمع کل بدهی های شرکتی 108000ريال و گردش دارایی های این شرکت 3 می باشد.اگر فروش این شرکت 900000ريال باشد،نسبت بدهی این شرکت چقدر است؟

20-از ترازنامه شرکتی اطلاعات زیر استخراج شده است:

وجوه نقد 100 بستانکاران 80

پیش پرداخت ها 20 بدهی معوق 20

سایر سود هر سهم و عملیات مستمر دارایی های جاری 30 اوراق قرضه 200

دارایی غیر جاری 350 اندوخته 50

سرمایه 150

نسبت جاری و نسبت بدهی را بدست آورید.

با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

همه چیز در مورد امور مالی شرکت‌ها

امور مالی شرکتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت به شمار می‌رود. این امور به برنامه‌­ریزی، توسعه و کنترل ساختار سرمایه یک کسب و کار اشاره دارند. هدف امور مالی شرکت­‌ها افزایش ارزش و سود سازمانی است که از طریق تصمیم­‌گیری بهینه در زمینه سرمایه­‌گذاری، تامین مالی و همچنین سودآوری انجام می‌گیرد.

در واقع این بودجه‌­بندی­‌های سرمایه‌­ای به منظور برآوردن نیازهای مالی یک کسب و کار جهت دستیابی به ساختار سرمایه­‌ای مطلوب تمرکز دارند. به عبارتی دیگر تامین مالی شرکتی را می‌توان فرایندی دانست که برای به دست آوردن و مدیریت منابع مالی با هدف بهینه­سازی رشد و ارزش یک شرکت برای سهام‌داران آن انجام می‌شود. این امور به دو صورت کلی انجام می‌شوند و رعایت اصول آن برای برپا ماندن یک کسب و کار ضروری است.

تامین مالی شرکتی چیست؟

امور مالی شرکتی، زیرشاخه­‌ای از امور مالی است که به نحوه رسیدگی شرکت­‌ها به تامین مالی، ساختار سرمایه، حسابداری و تصمیمات سرمایه­‌گذاری می‌پردازد. امور مالی شرکت­ها اغلب با حداکثر رساندن ارزش سهام‌داران انجام می‌شود که این امر از طریق برنامه‌­ریزی مالی بلند مدت و کوتاه مدت و اجرای استراتژی­‌های مختلف قابل انجام است. همچنین فعالیت­‌های مالی شرکت‌ها از بودجه‌­بندی سرمایه تا ملاحظات مالیاتی را شامل می‌شود.

در تعریفی ساده­‌تر امور مالی در شرکت‌ها به این موضوع می‌پردازد که چگونه کسب و کارها، عملیات خود را به منظور به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن هزینه‌­ها تامین می‌کنند. این با عملیات روزانه جریان‌های نقدی یک کسب و کار و همچنین اهداف تامین مالی بلند مدت سروکار دارد. علاوه بر بودجه­‌بندی سرمایه، امور مالی مربوط به شرکت‌ها بر جریان‌های نقدی، حسابداری، تهیه صورت­‌های مالی و مالیات نظارت می‌کند.

امور مالی در شرکت‌ها چگونه انجام می‌شوند؟

امور مالی شرکتی بر تمایل به حداکثر رساندن سلامت مالی یک شرکت و سهام‌داران آن تاکید دارد. بخش‌­هایی که تحت این شاخه مالی کار می‌کنند؛ عمدتا مدیریت فعالیت‌های مالی یک شرکت را برعهده دارند. آنها تصمیماتی حیاتی در مورد بودجه­ریزی سازمانی، سرمایه­‌گذاری­‌ها و تخصیص سرمایه می‌گیرند.

چنین تصمیماتی در امور مالی شرکت­‌ها شامل این است که آیا باید سرمایه‌­گذاری پیشنهادی را دنبال کرد؟ آیا با سرمایه­‌گذاری، حقوق صاحبان سهام، بدهی یا هر دو پرداخت می‌شود؟ همچنین تصمیماتی درباره دریافت کردن سود سهام‌­های مختلف شرکت در این بخش گرفته می‌شوند.

وظایف و اصول مالی شرکت

اصولی که روند امور مالی شرکت انجام می‌شود بر سه قسم سرمایه­گ‌ذاری، تامین مالی و نقدینگی کوتاه مدت دلالت دارد.

سرمایه گذاری

وظایف مالی شرکت شامل سرمایه­‌گذاری سرمایه و به‌کارگیری سرمایه بلندمدت آن شرکت است. فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌­گذاری اساسا به بودجه­‌ریزی سرمایه­‌ی مربوط می‌شود. از طریق بودجه‌­ریزی سرمایه، یک شرکت مخارج را شناسایی می‌کند، جریان‌های نقدی آتی را از پروژه‌­های سرمایه‌­ای پیشنهادی تخمین می‌زند، سرمایه‌­گذاری برنامه­‌ریزی شده را با دیگر موارد مقایسه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که کدام پروژه­‌ها را در بودجه سرمایه خود لحاظ کند.

سرمایه­‌گذاری درست سرمایه شاید از مهم‌ترین امور مالی شرکت‌ها باشد که می‌تواند پیامدهای تجاری جدی برجای بگذارد. بودجه‌­بندی سرمایه ضعیف می‌تواند موقعیت مالی شرکت را به خطر بیندازد. این امر ممکن است هم به دلیل افزایش هزینه­های تامین مالی و هم به علت ظرفیت عملیاتی ناکافی اتفاق بیفتد.

تامین مالی

تامین مالی شرکت مسئولیت تامین سرمایه را در قالب بدهی یا حقوق صاحبان سهام را برعهده دارد. یک شرکت ممکن است از بانک‌­های تجاری و سایر واسطه‌­های مالی وام بگیرد و یا از طریق بانک­‌های سرمایه­‌گذاری اوراق بدهی را در بازار منتشر کند. همچنین ممکن است یک شرکت تصمیم بگیرد که سهام را به سرمایه­‌گذاران سهام بفروشد؛ به خصوص زمانی که به سرمایه زیادی برای توسعه تجارت نیاز دارد. معمولا در این مواقع برای تصمیم­‌گیری درست، اهمیت امور مالی شرکت­‌ها بیشتر دیده می‌شود.

تامین مالی سرمایه یک اقدام متعادل‌­کننده از نظر تصمیم­‌گیری در مورد مقادیر یا وزن نسبی، بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است. داشتن بدهی بیش از حد، امکان دارد ریسک پیش­فرض را افزایش دهد. همچنین تکیه زیاد به سرمایه می‌تواند منجر به کاهش درآمدها و سود سرمایه­‌گذاران اولیه شود. در نهایت تامین مالی سرمایه­‌ای باید سرمایه موردنیاز را برای اجرای موارد سرمایه­‌گذاری تامین کند.

نقدینگی کوتاه مدت

بخش امور مالی در شرکت، همچنین وظیفه مدیریت مالی کوتاه مدت را برعهده دارد. جایی که هدف اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای انجام عملیات مستمر است. مدیریت مالی کوتاه مدت به دارایی­ها و بدهی‌­های جاری یا سرمایه در حال گردش و جریان­‌های نقدی عملیاتی مربوط می‌شود.

امور مالی شرکت­‌ها باید بتواند تمام تعهدات فعلی خود را در زمان مقرر انجام دهد. این شامل داشتن دارایی‌های نقد جاری به اندازه کافی است که از ایجاد اختلال در شرکت جلوگیری می‌کند. مدیریت مالی کوتاه مدت ممکن است، شامل دریافت خطوط اعتباری اضافی یا انتشار اوراق تجاری به عنوان پشتیبان نقدینگی نیز باشد.

عناصر مرکزی در امور مالی شرکت‌ها

حوزه­‌های اصلی که امور مالی در شرکت­‌ها به آنها می‌پردازد؛ عناصر مرکزی این بخش هستند که با توجه به آنها این امور انجام می‌گیرد.

بودجه‌­ریزی سرمایه‌ای

این فرایند، امکان­پذیر بودن پیشنهادهای سرمایه‌­گذاری را آشکار می‌کند و به انجام سرمایه‌­گذاری در پروژه­‌های سودآور یاری می‌رساند. به حداکثر رساندن رشد و سودآوری در کسب و کار به عنوان هدفی از بودجه‌­ریزی سرمایه تعریف می‌شود. تحلیلگران مالی برای این بخش، به سراغ گزینه­‌های مختلف سرمایه­‌گذاری می‌روند و آنها را بررسی می‌کنند. آنها در امور مالی شرکت­‌ها یک تحلیل مقایسه­‌ای از ارزش فعلی و آینده سرمایه­‌گذاری­‌ها را با توجه به ریسک و بازده آنها در مورد اهداف سازمانی انجام می‌دهند و در نهایت تنها به مناسب‌ترین پروژه‌­ها فرصت می‌دهند.

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه، روش تامین مالی مورد استفاده توسط واحد تجاری را تعریف می‌کند. برای مثال، ساختار سرمایه ممکن است شامل سود انباشته، انصاف و بدهی‌­ها از دیدگاه سرمایه‌­گذاران باشد. البته ترکیبی از بدهی یا حقوق صاحبان سهام در این ساختار جذاب نیست. در عوض آنها به دنبال ترکیبی متعادل از بدهی و تامین مالی سهام هستند. در نتیجه، تصمیم مالی مناسب، ترکیبی بهینه از انواع مختلف تامین مالی را ایجاد می‌کند و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش، مبلغی است که یک شرکت برای هزینه­‌های روزانه در اختیار دارد. این معیاری برای سنجش نقدینگی، کارایی و سلامت امور مالی شرکت‌ها است و با استفاده از یک فرمول ساده محاسبه می‌شود: «دارایی­‌های جاری (حساب­‌های دریافتی، وجوه نقد، موجودی کالاهای ناتمام و مواد خام) منهای بدهی­‌های جاری (حساب‌های پرداختنی، بدهی‌­ها در یک واحد همچون سال).»

مدیریت مالی کارآمد می‌تواند جریان‌های نقدی کافی را تضمین کند و در راستای سیاست‌های تجاری قدم بردارد. ازاین­رو ترتیب نقدینگی حفظ می‌شود و سازمان می‌تواند آنها را از ورشکستگی نجات سود هر سهم و عملیات مستمر دهد.

تقسیم سود

شرکت­‌های دولتی باید نسبت به سهام‌داران خود پاسخگو باشند. در نتیجه، آنها اغلب تعجب می‌کنند که چه مقدار از سود تجاری باید به عنوان سود سهام توزیع شود. اگر آنها دوباره سرمایه‌­گذاری کنند؛ سود انباشته به عنوان مازاد باید با این اعتقاد حمایت شود که این مبلغ باعث رشد کسب و کار خواهد شد. در عین حال، مقدار مشخصی از سود هر سهم و عملیات مستمر تقسیم سود نیز در امور مالی شرکت‌ها ضروری است تا به سهام‌داران خود، خدمات بهتری ارائه دهند.

انواع امور مالی شرکتی

امور مالی در شرکت‌­ها به دو صورت تامین مالی سهام و تامین مالی بدهی انجام می‌گیرد.

تامین مالی سهام

شرکت‌ها می‌توانند منابع خود را از طریق انتشار سهام تامین کنند و یا از سود انباشته شده به دست آوردند. این تامین سرمایه سود هر سهم و عملیات مستمر به شکل عادی است که ترجیح داده می‌شود. یک شرکت می‌تواند سهام خود را با فروش خود در بورس اوراق بهادار یا از طریق باجه فروش، به فروش برساند. در مبادلاتی که ارزش سهام بیش از حد برآورد می‌شود؛ حق رأی سهام‌داران کاهش پیدا می‌کند و سهم سود آن را می‌کاهد.

تامین مالی بدهی

تامین مالی بدهی به تامین مالی مورد نیاز از طریق وام از موسسات مالی یا از طریق انتشار اوراق قرضه و غیره اشاره دارد. این نمونه از تامین مالی، هزینه پرداخت منظم بهره و بازپرداخت اصل را در پایان دوره تصدی وام جذب می‌کند. البته بدهی بیش از حد باعث ایجاد خطر در امور مالی شرکت‌ها می‌شود و در صورت عدم پرداخت بدهی، ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت مربوطه شود.

چرا امور مالی در شرکت‌ها اهمیت دارد؟

هدف تامین مالی شرکتی، به دست آوردن منابع مالی و سرمایه از طریق منابع مناسب برای مدیریت فعالیت­‌های مالی روزانه و بلند مدت است. این استراتژی نحوه استفاده و مدیریت سرمایه یک شرکت را برای به حداکثر رساندن ارزش­‌های آن مشخص می‌کند. برنامه­‌ریزی بودجه و ساختارهای سرمایه­‌ای مناسب، برای متعادل کردن ریسک و سودآوری شرکت‌ها ضروری است.

مدیریت یک شرکت، به ارزیابی جریان­‌های نقدی آتی ناشی از سرمایه­‌گذاری می‌پردازد. آنها از طریق ابزارهای بودجه‌­ریزی سرمایه‌­ای، کم­‌هزینه­‌ترین منابع مالی یا ترکیبی مناسب از بدهی و دارایی‌­ها را در ساختار سرمای‌ه­ای پیدا می‌کنند. همچنین برای نیازهای کوتاه مدت، نیازهای سرمایه در حال گردش را مورد توجه قرار می‌دهند.

ازاین ­رو، می‌توان گفت که این استراتژی­‌های مربوط به امور مالی شرکت‌ها، مفهوم تداوم فعالیت آن را تضمین می‌کنند. توجه به این برنامه‌­ریزی­‌ها مسیری را پایه­‌ریزی می‌کنند که یک کسب و کار در آینده قابل پیش­بینی ورشکسته یا منحل نمی‌شود. همچنین به بهبود صورت‌های مالی نیز کمک می‌کنند و ارزش سهام را به حداکثر می‌رسانند.

آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت های مالی

معمولا سهامدارن شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‎های سود هر سهم و عملیات مستمر مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه گذاران از بررسی صورت‎های مالی ، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و اجرای برنامه‎های آتی می‎باشد.

مهمترین محدودیت صورت‎های مالی این است که بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی تهیه می‎شوند و نرخ تورم را نادیده می‎گیرند. شرکت‎ها صورت‎های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه می‎کند. در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع ( و نه در مزان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می‎شود.

انواع صورت‎های مالی

صورت‎های مالی اساسی یک شرکت شامل 1) ترازنامه، 2) صورت سود و زیان و 3) صورت جریان وجوه نقد می‎باشند. البته صورت‎های مالی دیگری همچون صورت سود هر سهم و عملیات مستمر سود (زیان) انباشته و صورت سود و زیان جامع نیز وجود دارند.

ترازنامه

ترازنامه صورتحسابی است که وضعیت مالی یک شرکت را دریک زمان معین نشان می‎دهد. ترازنامه معمولا در پایان سال مالی شرکت تهیه می‎گردد و نشان می‎دهد که یک شرکت چه میزان دارایی، بدهی و حقوق صاحبات سهام دارد. ترازنامه شرکت نمونه را درزیر مشاهده می‎کنید.

آموزش بورس قسمت 24 - انواع صورت‎های مالی

آموزش بورس قسمت 24 - انواع صورت‎های مالی

ترازنامه بر اساس این معادله حاسبداری بنا شده است که در آن دارایی‎ها با جمع بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام بورس برابر است (دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام). در ترازنامه معمولا دارایی‎ها به ترتیب کاهش نقدینگی، بدهی بر اساس تاریخ سررسید و حقوق صاحبان سهام بر حسب کاهش بقاء گزارش می‎شوند.

بر اساس استانداردهای حسابداری، کلیه دارایی‎ها در تاریخ تحصیل باید بر اساس بهای تمام شده تاریخ (قیمت تمام شده) در صورت‎هایم الی ثبت و سپس مستهلک شوند و البته این یکی از اشکالات ترازنامه است که قیمت‎های اقلام آن، ارزش فعلی بازار را نشان نمی‎دهند و تحلیلگران نمی‎توانند با استفاده از ترازنامه پی به ارازش واقعی و روز دارایی‎های شرکت ببرند.

اقلام ترازنامه

دارایی‎های جاری: دارایی‎هایی هستند که انتظار می‎رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه مصرف، فروخته یا به وجه نقد دیگری تبدیل شوند. این دارایی‎ها قابلیت نقدینگی زیادی دارند. این دارایی‎ها شامل موارد زیر می‎باشند: وجه نقد، سرمایه گذاری‎ها کوتاه مدت ، حسابها و استاد دریافتنی تجاری، موجودی مواد و کالا و سفارشات و پیش پرداخت‎ها.

دارایی‎های بلند مدت: دارایی‎هایی که انتظار می‎رود منافع اقتصادی برای بیش از یک سال ایجاد کنند و از قدرت نقدشوندگی کمتری برخوردارند. این دارایی ها شامل موارد زیر می‎باشند:

سرمایه گذاری‎های بلند مدت، دارایی‎های ثابت مشهود، دارایی‎های نامشهود، سایر دارایی‎های غیر جاری (اسناد دریافتی بلند مدت، وام بلند مدت ، وام بلند مدت کارکنان، پیش‎پرداخت بلند مدت هزینه‎ها).

بدهی‎های جاری: بدهی‎هایی هستند که انتظار می‎رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه با استفاده از دارایی‎های جاری و یا ایجاد بدهی‎های جاری جدید تسویه گردند.

این بدهی شامل موارد زیر می‎باشند: حساب‎ها و اسناد پرداختنی تجاری، پیش دریافتها، ذخیره مالیات سود سهام پیشنهادی و پرداختنی، تسهیلات دریافتی.

بدهی‎های بلند مدت: تسویه این بدهی‎ها بعد از یک سال از تاریخ ترازنامه صورت می‎گیرد. این بدهی‎ها شامل موارد زیر می‎باشند: تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و بدهی‎های احتمالی.

حقوق صاحبان سهام: حقوق صاحبان سهام بورس ، مالکیت یا حق مالی سهامداران شرکت نسبت به دارایی‎های آن می‎باشد. ترکیب حقوق صاحبان سهام شامل سرمایه، اندوخته‎ها، صرف (کسر) سهام و سود (زیان) انباشته می‎باشد. سرمایه نشاندهنده مالکیت افراد در شرکت می‎باشد. سرمایه افراد به اجزاء مساوی به نام سهم تقسیم می‎شود. اگر مبلغ اسمی هر سهم را در تعداد شرکت ضرب کنیم سرمایه به دست می‎آید.

صورت سود و زیان (صورت درآمد)

صورت سود و زیان همانطور که از نامش پیداست نشان دهنده درامدها و هزینه‎های یک شرکت و در نتیجه سودآوری یا زیاندهی یک شرک در یک دوره زمانی معین می‎باشد. هدف صورت سود و زیان ارائه خلاصه‎ای از فعالیت‎های عملیاتی و مالی است که منجر به تغییر در حقوق صاحبان سهام شرکت در طول دوره حسابداری می‎شود. صورت سود و زیان شرکت نمونه را مشاهده می‎کنید.

شرکت سهامی نمونه

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1391

 صورت سود و زیان نمونه

ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک تاریخ معین و صورت سود و زیان وضعیت مالی شرک را در طول یک دوره نشان می‎دهد. اگر ترازنامه را یک عکس فوری از شرکت در نظر بگیریم. صورت سود و زیان به عنوان فیلمی است که در یک دوره زمانی مشخص از شرکت گرفته‎ایم.

اقلام صورت سود و زیان

فروش خالص (درآمد): درامد را افزایش در حقوق صاحبان سهام به استثنای آورده سهامداران تعریف می‎کنند. برای بیشتر شرکت‎ها فروش منبع اصلی درآمد می‎باشد.

(هزینه حمل کالای فروش رفته + برگشت از فروش) – کل فروش = فروش خالص

بهای تمام شده کالای فروش رفته: بهای تمام شده کالای فروش رفته که گاهی اوقات بهای تمام شده فروش نیز نامیده می‎شود. نشان‎دهنده بهای تمام شده کالاهای شرکت است ک در طول دوره حسابداری به فروش رفته‎اند. بهای تمام شده فروش معمولا مهمترین و عمده‎ترین هزینه شرکت‎های تولیدی و بازرگانی است.

موجودی کالای پایان دوره – خرید کالای طی دوره + موجودی کالای ابتدای دوره = بهای تمام شده کالای فروش رفته

هزینه استهلاک: استهلاک، فرایند تخصیص سیستماتیک (برحسب روشی معقول و منظم) بهای تمام شده یک دارایی به سال‎های عمر مفید اقتصادی آن است. وقتی که شرکت دارایی ثابتی را خریداری می‎کند، شرکت متحمل یک بهای تمام شده برابر با قیمت خرید می‎گردد. این بهای تمام شده در ترازنامه به عنوان ارزش ناخالص دارایی ثابت ثبت می‎گردد و سپس در طی سال‎هایی که انتظار می‎رود دارایی منافعی را ایجاد کند، این مبلغ هزینه می‎شود. مبلغی که در هر دوره حسابداری به حساب هزینه منظور می‎گردد در صورت سود و زیان در حساب هزینه‎های استهلاک ثبت می‎گردد.

سود ناخالص (ناویژه): سود ناخالص، اولین و اصلی‎ترین معیار سود شرکت است که در صورت سود و زیان نشاده داده می‎شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته – فروش = سود ناخالص

هزینه های عمومی، فروش و اداری (هزینه‎های عملیاتی): هزنیه‎های عمومی، فروش و اداری که گاهی اوقات هزینه سربار نیز اطلاق می‎گردد. هزینه‎هایی هستند که توسط شرکت و در ارتباط با فروش محصولات و اداره عملیات در طی دوره‎ی حسابداری اتفاق می‎افتند. هزینه‎های توزیع و فروش شامل هزینه‎های انبارداری کالاها، هزینه حمل کالاها، کمیسیون فروش، تبلیغات، استهلاک ساختمان فروشگاه‎ها و دیگر تجهیزات فروش و توزیع می‎باشد. هزینه‎های اداری و عمومی شامل حقوق کارکنان دفتری، ملزومات، استهلاک تجهیزات اداری ،تلفن و اقلام مشابه می‎باشد.

سود قبل از کسر بهره و مالیات (سود عملیاتی) (EBIT): سود عملیاتی، معیار سود حاصل از عملیات شرکت است که شامل همه هزینه‎های ثبت شده‎ی شرکت در ارتباط با فعالیت‎های عملیاتی‎اش می‎باشد. سود عملیاتی تفاوت بین سود ناخالص و مجموع هزینه‎های عمومی، فروش و اداری و هزینه استهلاک شرکت است. این معیار ، سود ایجاد شده بوسیله فعالیت‎های تجاری متناوب و عادی شرکت قبل از هزینه بهره و مالیات را اندازه‎گیری می‎نماید. بهترین شاخص کارایی عملیاتی مدیریت یک شرکت در صورت سود و زیان، سود عملیاتی می‎باشد. سود قبل از بهره و مالیات بین سه دسته از مطالبه کنندگان سود هر سهم و عملیات مستمر شرکت تقسیم می‎شود. 1) صاحبان بدهی (بابت بهره) 2) مقامات مالیاتی و 3) سهامدارن شرکت (باقیمانده سود)

هزینه های عملیاتی – سود ناخالص = سود عملیاتی

هزینه خالص بهره: هزینه خالص بهره تفاوت بین هزینه بهره متحمل شده بوسیله شرکت بخاطر استقراض و هرگونه سودی است که شرکت از سرمایه‎گذاری مالی در طول دوره‎ی حسابداری کسب کرده است.

سود قبل از کسر مالیات (EBT): تفاوت بین سود قبل از کسر بهره و مالیات شرکت و هزینه خالص بهره است و معیاری از سود شرکت قبل از در نظر گرفتن مالیات می‎باشد.

هزینه مالیات بر درآمد: هزینه مالیات بر درآمد یک ذخیره مالیاتی است که مطابق قواعد حسابداری شرکت محاسبه گردیده است. این ذخیره مالیاتی، اغلب با مالیات بر درآمد واقعی که شرکت بایستی بپردازد متفاوت است.

سود خالص ( سود پس از مالیات) (EAT): سود پس از کسر مالیات با کسر هزینه مالیات بر درآمد شرکت از سود قبل از مالیت بدست می‎آید. بطور دقیقتر، سود پس از کسر مالیات معیاری برای تغییر خالص در حقوق صاحبان سهام است که از مبادلات ثبت شده درصورت سود و زیان در طی دوره حسابداری ناشی می‎گردد.

صورت سود (زیان) انباشته

تغییر درسود انباشته بین دو تاریخ ترازنامه را در صورت سود (زیان) انباشته گزارش می‎نمایند. صورت سود (زیان) انباشته شرکت نمونه را در زیر مشاهده می‎کنید. سود انباشته نشان دهنده داعا علیه دارایی‎هاست و به عنوان یک قلم دارایی به حساب نمی‎آید. معمولا شرکت‎ها سد را انباشته می‎کنند تا در ماشین‎آلات موجودی کالا و دارایی‎های دیگر سرمایه‎گذاری شود و آن را به صورت وجه نقد در حساب جاری بانک نگه نمی‎دارند.

آموزش بورس قسمت 24 - انواع صورت‎های مالی

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد صورتی است که افزایش یا کاش در مبلغ وجه ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها را نمایش می‎دهد. این صورت بر اساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می‎شود.

اقلام صورت جریان وجوه نقد

1) فعالیت‎های عملیاتی: این فعالیت‎ها ، فعالیت‎های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی شرکت می‎باشند. فعالیت‎های عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد با قسمت درآمدهای عملیاتی در صورت حساب سود و زیان مطابقت دارد.

2) بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: دربرگیرنده دریافت‎های حاصل از مالکیت سرمایه‎گذاری‎ها و سود دریافتی بابت سپرده‎های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت‎های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی (کارمزد، سود سهام و …) است.

3) مالیات بر درآمد: شامل پرداخت‎ها یا علی‎الحساب‎های پرداختی بابت مالیات بر درامد و یا استرداد مبالغ پرداختی می‎باشد.

4) فعالیت‎های سرمایه گذاری: شامل خرید یا فروش دارایی‎های ثابت مشهود و غیر مشهود، سرمایه گذاری در سهام یا اوراق مشارکت و … می‎باشد

5) فعالیت‎های تامین مالی: فعالیت‎هایی است که به قصد تغییر در تکریب ساختار سرمایه صورت می‎گیرد. این فعالیت‎ها شامل صدور سهام یا اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل وام و … می‎باشد.

عدم واریز سود سهام عدالت+ پیگیری

عدم واریز سود سهام عدالت+ پیگیری

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت مهم ترین دلایلی است که باعث شد تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، به دنبال پیگیری سهامداران برای زمان واریز سود سال ۹۹ سهام عدالت، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چند روز گذشته از واریز این سود در تاریخ ۲۱ اسفند ماه خبر داد. در همان زمان هم «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سود سهام عدالت در تاریخ اعلام شده به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

به دنبال پیگیری‌های مسؤولان برای اجرای وعده داده شده، سود سهام عدالت روز گذشته (شنبه ۲۱ اسفند ماه) با تلاش مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سهامداران واریز و از همان زمان اعلام شد که اگر سهامداران اقدام به فروش سهام خود نکرده باشند، سود سهام عدالت را به طور کامل دریافت می‌کنند؛ در غیر این صورت از رقم سود سهام عدالت کسر خواهد شد.

اکنون با توجه به تکمیل پرداخت سود سهام عدالت، برخی از سهامداران نسبت به رقم‌های واریزی معترض هستند و با تماس به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده‌اند که با وجود عدم سود هر سهم و عملیات مستمر فروش سهام خود در بازار، سود واریز شده به حساب آنها کمتر از رقم‌های اعلام شده است و همچنین در این میان افرادی بودند که نسبت به عدم واریز سود به حساب خود معترض بودند.

در این زمینه حسین قشمی ، مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه عملیات پرداخت سود سهام عدالت به اتمام رسیده است، اظهار کرد: شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت مهم‌ترین دلایلی است که باعث شد تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.

وی افزود: بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت نتوانسته بودند که سود سهام سال ۱۳۹۸ خود را دریافت کنند، اما ۳۰۷ هزار نفر شماره شبای معتبر خود را در روزهای گذشته اصلاح کردند، به طوری که سود سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به صورت یکجا به حساب آنها واریز شد.

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: سهامدارانی که تاکنون پیامک واریز سود خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی ddn.csdiran.ir، تارنمای سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir و یا تماس با مرکز تماس ۱۵۶۹ داخلی یک از وضعیت واریزی سود سهام عدالت خود مطلع شوند.

به گزارش ایمنا، افرادی که دارای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت هستند ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۹۹ ریال سود به آنها اختصاص پیدا می‌کند.

افراد دارای پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۵ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۴۴ ریال و دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۷۱ ریال سود پرداخت می‌شود.

البته برخی از افراد ممکن است بخشی از پرتفوی خو را فروخته باشند یا پاره از سهم را در اختیار داشته باشند، بنابراین ممکن است این اعداد متفاوت باشد.

پرداخت فوری سود سهامداران حقیقی از ۷ اردیبهشت

پرداخت فوری سود سهامداران حقیقی از ۷ اردیبهشت

پتروتحلیل-به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 30 فروردین 1401 با حضور بیش از 94 درصد سهامداران در محل اصلی شرکت واقع در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد و مجمع با توزیع ۹۴۰ تومان به ازای هر سهم معادل با ۹۶ درصد سود قابل تقسیم موافقت نمود و مطابق سود هر سهم و عملیات مستمر با زمان‌بندی منتشره در سامانه کدال، پرداخت سود سهامداران حقیقی به سرعت و از 8 روز آتی (7 اردیبهشت) از طریق سامانه سجام توزیع می‌شود.

بنا بر این گزارش، امیر حسین بحرینی مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام به تشریح فعالیت‌ها و دستاوردها در سال 1400پرداخت و گفت: استمرار تولید حداکثری و ایمن یکی از موفقیت‌های سالیان اخیر شرکت است که در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و با تولید حدود 1 میلیون و 910 هزار تن انواع محصولات، بالاترین رکورد تاریخ شرکت رقم خورد.

وی افزود: آریا ساسول با رفع گلوگاه‌های تولیدی واحدهای پلی‌اتیلن سنگین و سبک در سالهای اخیر و انتخاب روش پیشگویانه به جای روش پیشگیرانه در نگهداری و تعمیرات و توجه به اصل مدیریت دارایی‌های فیزیکی، در سال 1400 نیزهمانند سال 1399 رتبه‌های اول و دوم تولید را در میان ۱۳ واحد300 هزارتنی پلی اتیلنی کشور به خود اختصاص داد و موفق شد به رکورد تولید ۳۹۶ هزار تن در واحد پلی‌اتیلن سنگین و 385 هزار تن در واحد پلی‌اتیلن سبک دست یابد. وی با اشاره به ثبت رکورد تولید بدون وقفه ۶۷۵ روزه در واحد پلی‌اتیلن سنگین و متوسط شرکت گفت، دستیابی به چنین رکورد بی‌سابقه‌ای درجهان برای تولید بدون وقفه پلی اتیلن فاز گازی، نتیجه دستیابی شرکت به دانش بومی کنترل عملیات در اینگونه واحدهاست و به حق که مصداق توجه به تولید دانش بنیان به شمار می‌رود. بحرینی در ادامه افزود: واحد الفین شرکت نیز با فراهم شدن امکان صادرات اتیلن موفق به تولید مستمر 5/132 تن در ساعت اتیلن منطبق با ظرفیت اسمی پس از افزایش ظرفیت گردید و با تولید یک میلیون و بیست و نه هزار تن اتیلن طی سال 1400 نیزرکورد تولید ادوار خود را شکست.

ثبت رکورد ۱۳۵ هزار میلیارد ریال سود خالص

بحرینی با اشاره به رشد 22 درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل افزود: پایداری سودآوری یکی از ارکان استراتژی‌های بلند مدت آریاساسول طی ۵ سال اخیر بوده و تلاش مستمر بر این بوده تا با حفظ ثبات در سودآوری حتی در پرنوسان‌ترین ایام کسب و کار، شرکت به سمت افزایش سود بیشتر نیز حرکت نماید. استقرار نظام برنامه‌ریزی سازمانی منحصر به فرد، رفع گلوگاه‌های عملیاتی و استمرار تولید حداکثری و ایمن، تنوع بخشی به بازارهای فروش، در کنار خروج کسب وکار جهانی از رکود ناشی از کرونا، از دلایل اصلی دستیابی به سود حدود 135 هزار میلیارد ریالی (معادل 590 میلیون دلار) در سال 1400 است که بالاترین رکورد سودآوری ارزی و ریالی در تاریخ شرکت به شمار می‌آید. وی گفت: درآمد حاصل از فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم بی‌سابقه 265 هزار میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و 160 میلیون دلار) رسید که این میزان درآمد نیز در کل ادوار گذشته آریاساسول بی‌سابقه بوده است.

وضعیت آریا در بازار سرمایه

آریا با ارزش بازار حدود 136 هزار میلیارد تومان، یازدهمین شرکت بزرگ بازار سرمایه است که طی یک سال گذشته با بازدهی 78 درصدی عملکردی موفق و قابل تحسین از خود به جای گذاشت و ضمن حفظ ثبات ارزش خود حتی در بدترین روزهای بازار، در مقایسه با شاخص کل، شاخص صنعت و عملکرد سایر شرکت‌های هم تراز در صنعت نیز،بیشترین بازدهی را داشت تا کماکان یکی از بنیادی‌ترینو خوشنام‌ترین سهام‌ها در بازار سرمایه به شمار آید.

آخرین خبر از طرحهای توسعه و پیش بینی 110 میلیون دلار سود جدید

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول یادآور شد: پروژه احداث واحد پلی‌اتیلن جدید شرکت با ظرفیت 300 هزار تن در سال که در نیمه اول سال 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید با اضافه کردن حدود ۱۰۰ میلیون دلار به سود سالانه شرکت،بدون شک مهمترین اتفاق در حوزه کسب و کار و سودآوری شرکت است که پس از زمان بهره‌برداری مجتمع در سال 87 به وقوع پیوسته است.

وی از طرح دیگری با عنوان پروژه ۱۶۵ هزار تنی جداسازی محصول جانبی C3+ سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: با اجرای آن، با افزایش ۱۰ میلیون دلاری سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، پایداری تولید واحد الفین از این منظر نیز تثبیت خواهد شد.

شاخص‌های مالی و صحت عملکرد کسب و کار

مدیرعامل شرکت آریاساسول با اشاره به عملکرد صحیح فرآیندهای کاری و کنترل‌های داخلی سازمان، خاطر نشان کرد با گردش مالی نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار و با وجود تنوع و تعدد موضوعات مختلف در امر تامین کالا و خدمات برای عملیات جاری سازمان هم به جهت پروژه‌های توسعه‌ای،و همچنین به واسطه وجود ریسک‌های ناشی از فروش محصولات در شرایط تحریمی، اخذ گزارش مقبول و بدون بند شرط از حسابرس و بازرس قانونی، دستاوردی مهم است که تکرار آن در سال ۱۴۰۰ و برای ششمین سال مهر تاییدمجددی بر صحت عملکرد فرآیندهای اجرایی و کنترل‌های داخلی شرکت به شمار می‌رود.

وی افزود: آریاساسول با کسب رتبه اعتباری بلند مدت AA و ارتقای یک رتبه‌ای نسبت به سال قبل، مجدداً در صدر معتبرترین شرکت‌های ایران قرار گرفت. همچنین کسب عنوان ناشر برتر بازار سرمایه و قرار گرفتن در میان ۱۵ شرکت اول از میان بیش ۷۰۰ ناشر نیز، یکی دیگر از افتخارات کسب شده شرکت در سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

خداحافظی بحرینی با آریاساسول پس از ۶ سال همکاری

بحرینی در پایان گزارش از قصدش برای خداحافظی با شرکت پلیمر آریاساسول پس از مجمع عمومی پرده برداشت و از مسئولینی که به خواسته او احترام گذاشته و با جدایی او موافقت کردند تشکر کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.