تاریخچه قیمت سولانا


قیمت سولانا

سولانا ی ک پلت فرم بلاک چ ی ن است که برا ی م ی زبان ی برنامه ‌ ها ی غ ی رمتمرکز و مق ی اس ‌ پذ ی ر طراح ی شده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه سولانا ؛ اکوس ی ستم غ ی رمتمرکز، امن، مق ی اس‌پذ ی ر و در عین حال سر ی ع است. ا ی ن پروژه با هدف تبد ی ل ‌شدن به پلتفرمی برا ی « اپل ی ک ی شن‌ها ی غ ی رمتمرکز » ( Dapp ) ا ی جاد شد و در حال حاضر ی ک ی از رقبا ی اصل ی اتر ی وم محسوب می‌شود . سرعت انجام تراکنش‌ها در این شبکه و پشت ی بان ی از قراردادها ی هوشمند و همچنین مق تاریخچه قیمت سولانا ی اس‌پذ ی ر ی بالا ی آن باعث شده است تا ا ی ن پروژه به‌ سرعت تبدیل به ی ک ی از اکوس ی ستم‌ها ی پ ی شتاز در حوزه بلاک چ ی ن شود.

همان‌طورکه قبلا نیز به این موضوع اشاره کردیم سولانا پروژه ‌ای منبع باز است که در حال حاضر توسط بن ی اد مستقر در ژنو کنترل و اجرا م ی تاریخچه قیمت سولانا ‌ شود، این موضوع در حالی است که بلاک چ ی ن اولیه توسط در سانفرانس ی سکو ساخته شده است. هدف اصل سولانا رفع ایرادات موجود در اتریوم بود به این صورت که کارمزدهای بالا و سرعت اتریوم جز نواقص بزرگ محسوب می‌شد که سولانا با پردازش تراکنش‌های بیشتر و در عین حال اخذ کارمزد کم‌تر توانسته است این معضلات را از میان بردارد.

ارز دیجیتال سولانا با نام ( Solana ) و نماد‌های ( SOLUSD ) و ( SOL ) در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۲۰۰۰ درصدی روبه‌رو شده است که ارزش بازار این ارز را به ۶۶ میلیارد دلار افایش داده و این ارز را به جایگاه پنجم ارز دیجیتال برتر پرتاب کرده است.

خرید سولانا در صرافی سرمایکس

سولانا جز دیگر ارزهای برتر است که علاقمندی به معامله به آن نیز بسیار است. علاقمندان به خرید ارز دیجیتال سولانا می‌توانند به راحتی به خرید این ارز دیجیتال از طریق سرمایکس بپردازند.

قیمت سولانا در سرمایکس

سولانا نیز همانند دیگر ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی لحظه‌ای است که کاربران عزیز می‌توانند برای آگاهی از قیمت این ارز دیجیتال به قسمت لیست ارزهای دیجیتال مراجعه کنند. قابل ذکر است در حال حاضر ق ی مت هر سولانا ۹۲ . ۰۴ دلار است.

فروش سولانا

برای فروش تمامی ارزهای خود مخصوصا سولانا می‌توانید به صرافی سرمایکس مراجعه کنید تا با بهترین قیمت و کم‌ترین کارمزد ارز خود را به فروش برسانید.

آناتول ی ی اکوونکو ؛ ی ک ی از بن ی ان ‌ گذاران سولانا، در نوامبر سال ۲۰۱۷ ی ک وایت‌پیپر منتشر کرد که در آن مفهوم اثبات تار ی خ ( PoH ) را به صورت کلی شرح داده شده بود . PoH مدرک ی برا ی تأ یی د نظم و گذر زمان ب ی ن رو ی دادها است و برا ی رمزگذار ی گذر زمان غ ی رقابل اعتماد در ی ک دفتر کل به کار گرفته م ی ‌ شود.

در وا ی ت پ ی پر منتشر شده مربوط به سولانا ، ی اکوونکو خاطرنشان م ی‌ کند که بلاک‌چ ی ن‌ها یی که در آن زمان در دسترس عموم قرار گرفتند، به زمان متک ی نبودند، ز ی را هر گره در شبکه بدون اطلاع از ساعت‌ها ی سا ی ر شرکت‌کنندگان در شبکه، به ساعت محل ی خود متک ی بود.

فقدان ی ک منبع زمان ی قابل اعتماد (به عنوان مثال، ی ک ساعت استاندارد) به ا ی ن معن ی است که وقت ی از مهر زمان ی پ ی ام برا ی پذ ی رش ی ا رد پ ی ام استفاده م ی‌ شود، ه ی چ تضم ی ن ی وجود ندارد که هر شرکت‌کننده د ی گر ی در شبکه دق ی قاً همان انتخاب را انجام دهد. PoH از ا ی ن مانع عبور م ی کند، ز ی را هر گره در شبکه م ی ‌ تواند به گذر زمان ثبت شده در دفتر کل بر اساس غ ی رقابل اعتماد ی که کل ی د عملکرد بلاک چ ی ن است تک ی ه کند.

تجربه کار ی قبل ی ی اکوونکو در زم ی نه طراح ی س ی ستم ها ی توز ی ع شده با شرکت ‌ ها ی فناور ی پ ی شرو مانند ( Qualcomm Incorporated (QCOM) ) بود. ا ی ن تجربه او را آگاه کرده بود که ی ک ساعت قابل اعتماد همگام ساز ی شبکه را ساده م ی ‌ کند، زمان ی که ا ی ن اتفاق ب ی فتد، شبکه حاصل به طور ت صاعد ی سر ی ع ‌ تر خواهد شد که تنها محدود ی ت آن پهنا ی باند است. طبق حدسیات ی اکوونکو استفاده از اثبات تار ی خ ‌ چه سرعت بلاک چ ی ن را در مقا ی سه با س ی ستم‌ها ی بلاک چ ی ن بدون ساعت‌ها یی مانند ب ی ت کو ی ن و اتر ی وم که در تلاش بودند تا فراتر از ۱۵ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) در سراسر ج هان گسترش ی ابند، سرعت فوق‌العاده‌ا ی را افزا ی ش م ی‌ دهد، کسر ی از توان عمل ی ات ی که توسط س ی ستم‌ها ی پرداخت متمرکز مد ی ر ی ت م ی‌ شود .

فعالیت‌های اول ی ه ی اکوونکو در ی ک پا ی گاه کد خصوص ی آغاز شد و با زبان برنامه نو ی س ی C پ ی اده ساز ی شد. ی اکوونکو متعاقباً به دستور همکار سابق خود در کوالکام، گرگ ف ی تزجرالد، کل پا ی گاه کد را به زبان برنامه نو ی س ی Rust منتقل کرد.

در فور ی ه ۲۰۱۸ ، ف ی تزجرالد شروع به ساخت نمونه اول ی ه پ ی اده‌ساز ی متن باز وا ی ت پ ی پر کرد و متعاقباً اول ی ن انتشار پروژه را انجام داد و نشان داد که ۱۰۰۰۰ تراکنش امضا شده را م ی‌ توان در کمتر از ن ی م ثان ی ه تأ یی د و پردازش کرد. اندک ی پس از آن، « استفان آکر ی ج » ی ک ی د ی گر از همکاران ی اکوونکو در کو الکام اذعان داشت که توان عمل ی ات ی را م ی‌ توان با بارگذار ی تأ یی د امضا در پردازنده‌ها ی گراف ی ک ی بهبود بخش ی د .

با توجه به ا ی ن نقاط عطف پروژه، ی اکوونکو ف ی تزجرالد، آکر ی ج و سه نفر د ی گر را برا ی تأس ی س شرکت ی به نام Loom استخدام کرد. با ا ی ن حال، به دل ی ل احتمال اشتباه گرفتن با ی ک پروژه مبتن ی بر اتر ی وم که نام ی مشابه داشت، نام پروژه به سولانا تغ یی ر کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۸ ، ا ی ن پروژه برا ی اجرا در شبکه‌ها ی مبتن ی بر ابر بزرگ‌تر شد و ی ک ماه بعد، سولانا ی ک شبکه آزما ی ش ی عموم ی ۵۰ گره‌ا ی ، مجاز و دارا ی مجوز را منتشر کرد که به طور مداوم از ۲۵۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه پشت ی بان ی م ی‌ کرد . تا دسامبر ۲۰۲۱ ، سولانا ب ی ش از ۴۰ م ی ل ی ارد تراکنش را با هز ی نه متوسط ​​ ۰ . ۰۰۰۲۵ دلار برای هر تراکنش پردازش کرده بود.

هدف معمار ی سولانا ا ی ن است که نشان دهد مجموعه‌ا ی از الگور ی تم‌ها ی نرم‌افزار ی وجود دارد که وقت ی در ترک ی ب برا ی پ ی اده‌ساز ی ی ک بلاک چ ی ن استفاده م ی‌ شوند، نرم‌افزار را به‌عنوان گلوگاه عملکرد حذف م ی‌ کنند، و ا ی ن امکان را فراهم م ی‌ کنند که ظرف ی ت تراکنش متناسب با پهنا ی باند شبکه مق ی اس شود.

معمار ی سولانا هر سه و ی ژگ ی برا ی ی ک بلاک چ ی ن مطلوب را برآورده کرد که این سه ویژگی مق ی اس پذ ی ر ی بالا ، امنیت مثال‌زدنی و غ ی رمتمرکز بودن هستند . معمار ی سولانا در حال به واقعیت تبدیل کردن تئور ی ۷۱۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) را در ی ک شبکه استاندارد ،۲۸ . ۴ م ی ل ی ون تراکنش در ثان ی ه در ی ک شبکه ۴۰ گ ی گاب ی ت ی بود.

بلاک چ ی ن سولانا بر اساس مدل « اثبات تار ی خچ ه» ( PoH ) و « اثبات سها م» ( PoS ) عمل م ی ‌ کند . اثبات سهام به اعتبارسنج ی‌ ها (کسان ی که تراکنش‌ها ی اضافه‌شده به دفتر کل بلاک چ ی ن را تأ یی د م ی‌ کنند ) اجازه م ی‌ دهد تا تراکنش‌ها را بر اساس تعداد سکه ی ا توکن ی که دارند تأ یی د کنند . ( PoH )‌ نیز به تراکنش ‌ ها اجازه م ی ‌ دهد تا خ تاریخچه قیمت سولانا ی ل ی سر ی ع مهر زمان ‌ها تأ یی د شوند .

در توص ی ف ی که به صورت دق ی ق‌تر از هدف سولانا آمده است م ی‌ توان به این موضوع اشاره کرد که ا ی ن شبکه آمده است تا تمرکززدا یی را در هر حوزه‌ا ی سرعت ببخشد . کارمزدها ی بس ی ار پا یی ن بلاک چ ی ن سولانا ، عملکرد بس ی ار سر ی ع در تأ یی د تراکنش‌ها و همچنین غ ی رمتمرکزبودن آن باعث شده است تا به ا ی ن شبکه تا به امروز محبوب ی ت ز ی اد ی را در م ی ان توسعه‌دهندگان، کسب‌وکارها و سرما ی ه‌گذاران پ ی دا کند .

SPL‌ استاندارد ساخت توکن بر رو ی شبکه سولانا است. اگر بخواهیم ساده‌تر به این موضوع اشاره کنیم باید بگوییم که ، این استاندارد مشابه استاندارد ERC‌ در شبکه اتر ی وم به محسوب می‌شود. SPL‌ ه ا در واقع استاندارد توکن‌ها ی مثل ی هستند که بر رو ی شبکه سولانا ا ی جاد م ی‌ شوند . برا ی ساخت توکن برروی شبکه سولانا ، م ی‌ توان ی د از زبان‌ها ی برنا مه‌نو ی س ی « راست » (Rust) ، «سی» (C) و « ‌ س ی پلاس‌پلاس ‌» (++C) استفاده کن ی د .

بلاک چین سولانا مبتن ی بر « پروتکل اجماع اثبات سهام » ( Proof of Stake ) بوده و همان‌طور که ذکر شد توکن بوم ی ا ی ن شبکه سول ( SOL ) نام دارد. طبق اعلام سولانا، هر سال ۸ درصد به تعداد توکن‌ها ی شبکه اضافه م ی‌ شود . از سو ی د ی گر، ط ی هر سال، از ا ی ن ۸ درصد، ۱۵ درصد در قالب نرخ کاهش تورم کم م ی‌ شود و ا ی ن کاهش تا حدود ۱۰ سال ادامه پ ی دا م ی‌ کند . در نها ی ت پس از حدود ۱۰ سال، تورم سال ی انه سولانا به ۱.۵ درصد خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال سولانا آپدیت شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال سولانا

سولانا یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال جهان است و معمولا در زمان صعودی بودن بازار، رشد بیشتری نسبت به بیت کوین از خود نشان داده است. این ارز در حال حاضر در کف کانال صعودی (بلند مدت) خود قرار دارد به‌همین دلیل تصمیم گرفتیم تحلیل قیمت ارز سولانا را به‌صورت کامل و جامع ارائه دهیم. با تحلیل تکنیکال سولانا همراه ما باشید.

ارز دیجیتال سولانا یکی از بهترین ارزهای بازار است که محبوبیت بسیار زیادی در سطح جهانی دارد. همین موضوع باعث شده که خرید سولانا یکی از بهترین انتخاب‌ها برای سرمایه گذاری باشید. شما می‌توانید ارز سولانا و ده‌ها ارز دیگر را با کارمزد ۰.۰۰۲ در صرافی ارزپایا خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال سولانا امروز

تحلیل تکنیکال ارز سولانا را با تایم فریم هفتگی آغاز می‌کنیم. در تایم فریم هفتگی سولانا به کف کانال صعودی خود رسیده و انتظار داریم مانند گذشته از این محدوده پامپ شود. اگر به تصویر زیر دقت کنید، تعداد برخوردهای قیمت به کف، سقف و میدلاین کانال قابل قبول است و باعث افزایش اعتبار آن می‌شود.

در ادامه تایم فریم خود را به روزانه تغییر داده تا نمودار سولانا را با جزئیات بیشتری ببینیم. بعد از شکست خط روند صعودی سولانا، قیمت کاهشی ۳۷ درصدی را تجربه کرده است اما همچنان با کف کانال صعودی خود در تایم فریم هفتگی فاصله دارد. با توجه به شتاب ریزش در حال حاضر خرید این ارز منطقی نیست و باید منتظر کاهش بیشتر قیمت در روزهای آینده باشیم. در این حالت خرید در محدوده ۲۸.۵ دلار کم ریسک ارزیابی می‌شود.

حمایت دوم برای قیمت سولانا سطح استاتیک یا افقی ۲۷ دلار است که همپوشانی آن با کف کانال صعودی تاریخچه قیمت سولانا احتمال پامپ شدن قیمت را افزایش می‌دهد. در صورت خرید در این محدوده حد سود اول خود را روی قیمت ۳۲ دلار و حد سود دوم خود را روی ۳۴ دلار قرار دهید. حد ضرر این تحلیل نیز سطح ۲۵.۵ دلار است.

تحلیل تکنیکال قیمت ارز سولانا صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

تحلیل تکنیکال سولانا ۵ مرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ارز سولانا را با تایم فریم هفتگی آغاز می‌کنیم. ارز دیجیتال سولانا در تایم فریم هفتگی در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد و این کانال، آخرین سنگر حمایتی این ارز محسوب می‌شود. درصورتی که قیمت به کف این کانال صعودی برسد، فرصتی مناسب برای خرید سولانا فراهم می‌شود.

در تایم فریم روزانه، قیمت سولانا در یک کانال صعودی کوچکتر قرار دارد که پس از برخورد به کف آن، حمایت شده. همچنین سطح حمایتی استاتیک (افقی) ۳۲ دلار در تایم فریم روزانه حمایت بعدی سولانا محسوب می‌شود. معمولا اعتبار سطوح استاتیک از سطوح داینامیک (مورب) بیشتر است، به‌همین علت احتمال شکست کف کانال صعودی سولانا بیشتر از سطح استاتیک است.

برای تحلیل تکنیکال سولانا با دید کوتاه مدت باید تایم فریم خود را ۴ ساعته کنیم. سولانا در تایم فریم ۴ ساعته در یک کانال نزولی قرار دارد که قیمت بعد از برخورد به کف این کانال و خط روند صعودی، حمایت شده است. خرید ارز SOL در محدوده حمایتی ۳۲ دلار با حد سود ۳۸ دلار کم‌ریسک ارزیابی می‌شود. اما در صورت شکست سطح حمایتی ۳۲ دلار این تحلیل فاقد اعتبار است و کف کانال صعودی هفتگی در قیمت ۲۸ دلار حمایت بعدی این ارز خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سولانا فروردین ۱۴۰۱

ارز دیجیتال سولانا یکی از ارزهای دیجیتال موفق در سال ۲۰۲۱ بود. این ارز در ابتدای این سال روی عدد ۱.۸۴ دلار معامله می‌شد اما تنها طی ۱۱ ماه، به عدد ۲۵۸ دلار رسید. به‌راحتی می‌توان گفت که هولدرهای این ارز جزء خوش‌شانس‌ترین افراد روی زمین هستند. اما اصلی‌ترین دلیل رشد این ارز وضعیت بنیادی فوق‌العاده سولانا است. بسیاری از فعالین بازار کریپتوکارنسی (رمز ارزها) به سولانا لقب قاتل اتریوم را داده‌‌اند.

سولانا یک بلاک چین است که برای میزبانی برنامه های غیرمتمرکز (Dapps) و مقیاس پذیر طراحی شده است. اما مهمترین تفاوت بلاک چین سولانا با پروژه‌هایی مشابه مانند اتریوم در موارد زیر است:

    بیشتر
  • سرعت بالاتر
  • کارمزد بسیار کمتر

ابتدا تحلیل تکنیکال ارز سولانا را از تایم فریم روزانه شروع می‌کنیم. در تایم فریم روزانه، سولانا در یک کانال صعودی قرار دارد. در روزهای گذشته قیمت سولانا به کف این کانال برخورد کرد و می‌توان در تصویر زیر واکنش قیمت به کف این کانال را مشاهده کنید.

از نگاهی دیگر می‌توان رشد چند روز اخیر سولانا را به‌دلیل پولبکی دانست که قیمت به خط روند شکسته شده زده است.

اگر بخواهیم از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل ارز سولانا استفاده کنیم، می‌توانیم به نتیجه جالبی برسیم. قیمت سولانا بعد از یک روند صعودی چند هفته‌ای، شروع به یک اصلاح قیمتی کرده است که در تصویر زیر قابل مشاهده است. اما قیمت سولانا بعد از رسیدن به حمایت ۰.۶۱۸ فیبوناچی، توانسته است به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

اگر میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را روی نمودار سولانا قرار دهیم، می‌توانیم مشاهده کنیم که قیمت این ارز توانسته است میانگین ۱۰۰ روزه خود را (خط سبز رنگ) به سمت بالا بشکند. اگر در تاریخچه قیمت سولانا روزهای آینده قیمت سولانا بتواند خود را بالای میانگین ۱۰۰ روزه تثبیت کند، می‌توان از این میانگین به‌عنوان حمایت قیمت در آینده یاد کرد.

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در میان معامله‌گران، ایچیموکو است. اگر از ایچیموکو در تحلیل قیمت ارز سولانا استفاده کنیم، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شکست ابر کومو و خط تنکانسن از سمت بالا، قیمت آماده یک حرکت صعودی است.

هدف از تحلیل سولانا صرفا بیان نکات آموزشی است و این تحلیل پیشنهاد خرید و فروش نیست.

پیشنهاد مطالعه: برای مشاهده تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و پیش بینی روند قیمتی بیت کوین، مقاله تحلیل تکنیکال بیت کوین را مطالعه کنید.

درباره سولانا

سولانا یک پروژه متن باز یا Open Source است که برخی از افراد به آن لقب قاتل اتریوم را داده‌اند. هدف این پروژه ایجاد بستری مناسب تاریخچه قیمت سولانا برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapps)، توکن‌های غیر مثلی (NFT) و قراردادهای هوشمند است.

ایده اصلی سولانا توسط آقای یاکوونکو مطرح شد. یاکوونکو یکی از مدیران ارشد سابق کوالکوم است که سولانا را با هدف ایجاد بلاک چینی پرسرعت و کم‌هزینه طراحی کرد. سولانا از نظر تئوری قادر است حدود ۷۱۰۰۰۰ تراکنش را در هر ثانیه (TPS) پردازش کند، این اتفاق به‌دلیل استفاده از پروتکلی فوق‌العاده به‌نام گواه تاریخچه قیمت سولانا اثبات تاریخچه (POH) است که این ارز را نسبت به سایر رمز ارزها متمایز می‌کند.

بعد از انتشار وایت پیپر سولانا در سال ۲۰۱۷، عرضه اولیه توکن این رمز ارز در قالب ICO انجام گرفت. با شروع به کار شبکه آزمایشی سولانا در سال ۲۰۱۸ و راه‌اندازی چندین فاز آزمایشی از این پروژه، درنهایت بلاک چین سولانا رسما در ماه مارس ۲۰۲۰ توسط بنیاد سولانا راه‌اندازی شد.

طبق اطلاعات سایت CoinMarketCap در حال حاضر حداکثر عرضه یا Max Supply ارز سولانا ۵۱۱،۶۱۶،۹۴۶ است. همچنین تعداد توکن‌های در حال گردش یا Circulating Supply این رمز ارز تا این لحظه ۳۴۵،۸۹۶،۴۲۱.۵۹ SOL است. در سایت کوین مارکت کپ همچنین می‌توانید به نمودار تحلیل تکنیکال سولانا نیز دسترسی داشته باشید. در ادامه با تحلیل سولانا آشنا می‌شویم.

تحلیل تکنیکال سولانا چیست؟

برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال، چندین روش وجود دارد. تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین راه‌هایی هستند که تحلیلگران دنیا از آن‌ها استفاده می‌کنند. اکثر تحلیلگران بالاتفاق بر سر این موضوع توافق دارند که استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌تواند نتیجه بسیار بهتری داشته باشد. تحلیل تکنیکال سولانا به‌معنای بررسی قیمت این ارز در گذشته با هدف پیش بینی قیمت آن در آینده است. بهترین روش برای دیدن نمودار تحلیل تکنیکال سولانا، سایت TradingView است. در حال حاضر تریدینگ ویو محبوب‌ترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در دنیا محسوب می‌شود. در این سایت حتی می‌توانید نمودار تکنیکال سولانا را که سایر تحلیلگران منتشر کرده‌اند مشاهده کنید. در ادامه بهترین روش تحلیل تکنیکال سولانا را به شما معرفی می‌کنیم.

روش تحلیل تکنیکال سولانا

برای تحلیل تکنیکال سولانا می‌توانید از روش‌های مختلفی از جمله الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، ایچیموکو و غیره استفاده کنید. در حال حاضر در بازار کریپتوکارنسی (ارز دیجیتال)، پرایس اکشن محبوب‌ترین سبک تحلیلی محسوب می‌شود. به‌همین علت می‌توان گفت که بهترین روش برای تحلیل نمودار تکنیکال سولانا، پرایس اکشن است. در این سبک تحلیلی، معمولا از اسیلاتورها و اندیکاتورها استفاده نمی‌شود و تحلیلگران تمرکز خود را روی تحلیل رفتار کندل‌ها می‌گذارند.

پیش‌بینی قیمت سولانا برای سال ۲۰۲۲

پروژه سولانا بعد از آغاز به کار در سال ۲۰۲۰، به‌سرعت روند محبوبیت خود را شروع کرد. با افزایش محبوبیت سولانا و سرازیر شدن سرمایه مردم به سمت این پروژه، قیمت این رمز ارز در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴ هزار درصد رشد. اما این روند صعودی پر قدرت برای سولانا ادامه‌دار نبود و با شروع بازار خرسی بیت کوین در ماه نوامبر ۲۰۲۱، قیمت سولانا نیز وارد یک روند نزولی فرسایشی شد. اگر بخواهیم از تحلیل تکنیکال سولانا برای پیش‌بینی قیمت این ارز استفاده کنیم، با توجه به ریزش سنگین قیمت سولانا از سقف تاریخی و وضعیت بد اقتصاد جهانی، انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد شکل‌گیری روند صعودی چشم‌گیری از سولانا نباشیم.

طبق نمودار تکنیکال سولانا، محدوده ۲۵ تا ۲۸ دلار مهم‌ترین سطح حمایتی این ارز محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، ریزش بیشتر قیمت دور از ذهن نیست. البته با وجود این‌که سولانا در تایم فریم هفتگی همچنان در یک روند صعودی قرار دارد می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۳ برای هولدرهای این ارز، سالی پر سود باشد.

سوالات متداول

تحلیل سولانا در این مقاله با استفاده از کدام روش بوده است؟

در این مقاله با استفاده از روش پرایس اکشن رمزارز سولانا را تحلیل کرده‌ایم.

در کدام تایم فریم‌ها ارز سولانا تحلیل شده است؟

در این مقاله در تایم فریم های ۴ ساعته، ۱ روزه و هفتگی قیمت ارز سولانا را بررسی کرده‌ایم.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز سولانا کدام است؟

صرافی ارزپایا با توجه به کارمزد بسیار پایینی که دارد، بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای خرید سولانا و سایر ارزهای دیجیتال است.

کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا چقدر است؟

کارمزد معاملات در ارزپایا ۰.۰۰۲ در نظر گرفته شده است که کمتر از سایر صرافی های ایرانی است.

خرید سولانا ارزان و سریع، فروش Solana ، قیمت SOL - کمترین کارمزد

cryptocurrancy exchange

خرید سولانا ارزان و سریع ، فروش سولانا با کارمزد کم در صرافی اینانس


برای خرید سولانا بصورت ارزان از سایت اینانس یا فروش سولانا به بهترین قیمت،لازم است تا مراحل زیر را به ترتیب انجام داده و به اتمام رسانید:

ورود به صفحه ثبت نام در سایت اینانس و ثبت نام با اطلاعات و مشخصات واقعی خودتان
ارسال مدارک احراز هویت و اطلاعات بانکی
ورود به منو فروش یا خرید ارز
انتخاب "سولانا | Solana | sol" و درج آدرس کیف پول سولانا و انتخاب شبکه انتقال ارز
وارد کردن میزان خرید یا فروش سولانا
تکمیل خرید و پرداخت آنلاین مبلغ سفارش
تسویه خودکار و دریافت سولانا یا ریال

فرآیند خرید سولانا یا فروش سولانا در اینانس کاملا خودکار و سیستمیک انجام گرفته و کل میزان فاکتور شده به کیف پول سولانا شما بلافاصه پس از پرداخت منتقل خواهد شد. قبل از خرید sol کیف پول با پشتیبانی از ارز دیجیتال Solana را بسازید تا هنگام خرید آدرس کیف پول خود را وارد نمایید.

آموزش خرید سولانا - چطور سولانا بخرم؟


برای خرید سولانا از صرافی ارز دیجیتال اینانس بعد از ثبت نام و احراز هویت مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

ورود به پنل کاربری اینانس
ورود به خرید ارز دیجیتال از منو سمت راست پنل
انتخاب ارز دیجیتال "سولانا | Solana | sol" از لیست ارزها
وارد کردن آدرس کیف پول سولانا
انتخاب شبکه انتقال با کمترین کارمزد (توجه کنید که کیف پول شما شبکه انتخابی را پشتیبانی کند)
وارد کردن مقدار سولانا درخواستی یا مبلغ سفارش
کلیک بر روی تکمیل خرید و بررسی فاکتور
انتخاب کارت بانکی جهت پرداخت مبلغ سفارش خرید sol و ثبت کد تخفیف در صورت وجود
کلیک بر روی پرداخت و ورود به صفحه درگاه پرداخت آنلاین

بعد از پرداخت و ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال سولانا در اینانس پس از حداکثر 5 دقیقه ارز دیجیتال سولانا را در کیف پول خود دریافت خواهید کرد. اینانس برای کاربران خود سطوح مختلف کاربری تعریف کرده است و با افزایش سطح کاربری شما در اینانس امکانات و مزایای بیشتری برای شما فعال خواهد شد. توجه کنید که قبل از خرید سولانا احراز هویت فقط یک بار انجام گرفته و در صورتیکه بخواهید دوباره Solana خرید کنید نیاز به احراز هویت مجدد نیست. انتقال sol به کیف پول شما 24 ساعته و حتی در روز های تعطیل بصورت آنی انجام میپذیرد. علاوه بر امکان خرید Solana در اینانس بیش از 1000 ارز دیجیتال دیگر نیز امکان خرید دارن که با مراجعه به خرید ارز دیجیتال میتوانید لیست این ارز ها را مشاهده نمایید.

آموزش فروش سولانا - چطور سولانا بفروشم؟


فروش سولانا در اینانس به سادگی هر چه تمام انجام گرفته و در کمتر از چند دقیقه انجام میپذیرد. برای فروش سولانا در صرافی اینانس مراحل زیر را دنبال کنید:

ثبت نام، احراز هویت و ورود به پنل کاربری
انتخاب فروش ارز دیجیتال از منو کاربری
انتخاب ارز دیجیتال "سولانا | Solana | sol" از لیست ارزها
کپی کردن آدرس کیف پول سولانا اینانس و انتقال میزان فروش solبه این کیف پول
کلیک بر روی "ثبت و ادامه"
ورود مقدار دقیق همراه با اعشار سولانا انتقال داده شده
انتخاب کارت بانکی برای تسویه مبلغ
ورود آدرس کیف پول solخودتان
کلیک بر روی "ثبت و ادامه"
ورود TxId یا هش تراکنش در صورت وجود و کلیک بر روی بررسی انتقال

در صورت تایید انتقال و دریافت Solana توسط سیستم اینانس مبلغ فاکتور شده در بازه زمانی ده دقیقه تا 24 ساعت به کارت بانکی انتخاب شده واریز خواهد شد. از مزایای فروش ارز دیجیتال سولانا به اینانس میتوان به دریافت کمترین کارمزد، به روز ترین قیمت دلار و تسویه در کمترین زمان ممکن اشاره تاریخچه قیمت سولانا کرد. خرید و فروش ارز دیجیتال سولانا و سایر رمز ارز ها در اینانس به همین راحتی قابل انجام بوده و علاوه بر فروش sol شما میتوانید هزار ارز دیجیتال دیگر را نیز در صرافی ارز های دیجیتال اینانس به فروش برسانید. برای مشاهده لیست تراکنش های فروش Solana میتوانید از پنل کاربری خود وارد بخش " لیست تراکنش های فروش" شوید و یا از قسمت تاریخچه انتقال کیف پول سولانا خود تمامی نقل و انتقالات خود را رصد کنید. جهت فروش ارز sol می توانید با مراجعه به صفحه قیمت ارز دیجیتال ، ابتدا قیمت سولانا را بررسی و سپس اقدام به فروش ارز دیجیتال sol نمایید.

کیف پول سولانا (چگونه سولانا را نگهداری کنیم؟)


برای نگهداری سولانا یا سایر ارز های دیجیتال دو روش کلی وجود دارد:
استفاده از کیف پول های سخت افزاری مانند لجر (Ledger)
استفاده از کیف پول های نرم افزاری آنلاین و آفلاین مانند تراست ولت (Trust Wallet)

اینانس سرویس کیف پول ارائه نمی دهد و شما برای خرید سولانا از ما میتوانید از هر دو نوع این کیف پول ها استفاده نمایید و محدودیتی در نوع کیف پول انتخابی شما وجود ندارد.
در مقاله آموزش ساخت و انتخاب کیف پول بصورت مفصل به بررسی و مقایسه انواع کیف پول ها پرداخته و بهترین، امن ترین و سریع ترین کیف پول برای Solana را معرفی کرده ایم که میتوانید مطالعه نمایید.

خرید سولانا ارزان


برای خرید سولانا ارزان و با قیمت مناسب کافی است با مقایسه قیمت ها و کارمزد های صرافی اینانس از پنل کاربری خود اقدام کنید. نکته مهم در خرید سولانا این است که به شبکه های انتقال آن توجه کنیم. هر ارزی برای انتقال شبکه خاص خودش را دارد و در صورت ایجاد توکن های آن در بلاکچین های دیگر امکان ارسال در آن شبکه وجود خواهد داشت.

آیا خرید سولانا ارزش دارد؟


پاسخ به این شوال که خرید سولانا ارزشمند است یا نه نیاز به این دارد که در مورد این ارز جستجو کنید و وایت پیپر و برنامه هایی که برای آن نوشته شده را مطالعه کنید و بر اساس زمان سپری شدن از پروژه و میزان پیشرفت آن اعتبار سنجی کنید.

مزایای خرید سولانا


با خرید سولانا اولین قدم در سرمایه گذاری را میتوانید بردارید. برای این امر کافیه که یک ولت یا همون کیف پول ارز دیجیتال رو نصب کنین رو گوشیتون و اقدام به خرید سولانا کنین. نگهداری ارزها در کیف پول این امکان رو میده که شما در هر جای دنیا بتونین تاریخچه قیمت سولانا فروش سولانا رو انجام بدین و وجه رایج اون کشور رو دریافت کنین. قیمت سولانا ممکنه تغییراتی داشته باشه که در صورت خرید سولانا و افزایش قیمت سود خواهید برد و در صورت کاهش قیمت ممکن است خدای نکرده متضرر شوید. لذا با آگاهی از این موضوع وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

قیمت لحظه ای سولانا Solana

Solana یک بلاکچین عمومی و منبع باز است که از قراردادهای هوشمند، از جمله توکن‌های غیرمثلی (NFT) و انواع برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) پشتیبانی می‌کند. ایده و کار اولیه روی این پروژه در سال 2017 آغاز شد و به طور رسمی در مارس 2020 توسط بنیاد سولانا در دفتر مرکزی در ژنو، سوئیس راه اندازی شد که موسس و بنیان گذار آنرا میتوان آناتولی یاکوونکو دانست. رمز ارز بومی بلاک‌‌چین سولانا توکن SOL می باشد که امنیت شبکه را از طریق فعالیت در شبکه و از طریق استیکینگ تامین می‌‌کند. پروتکل Solana برای تسهیل ایجاد برنامه غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است و هدف آن بهبود مقیاس‌پذیری با معرفی اجماع اثبات تاریخچه (PoH) همراه با اجماع اثبات سهام (PoS) می باشد. لازم به ذکر است، سولانا می‌تواند تعداد 65000 تراکنش را در ثانیه انجام دهد که سریع‌تر از بلاکچین اتریوم بوده، اما همچنان در طول فعالیت کمتر از 40000 تراکنش مشاهده شده است. سولانا توسط آناتولی یاکوونکو(Anatoly Yakovenko) عضو فعلی هیئت مدیره در کنار مدیر عملیات سولانا راج گوکال (Raj Gokal) ایجاد شد. یاکوونکو، که اکنون مدیر عامل بنیاد سولانا است، سابقه ای درخشان در طراحی سیستم دارد و اعتقاد او بر این است که دانش خود را در یک الگوی جدید بلاکچین که سرعت پردازش سریع‌‌تری را امکان پذیر می‌کند، به کار گیرد. به‌‌ علاوه، به دلیل مدل اجماع ترکیبی مبتکرانه، سولانا به طور یکسان مورد توجه معامله گران کوچک و سازمانی قرار گرفته، همچنین، بنیاد سولانا بر این امر بیشتر متمرکز است که منابع مالی غیرمتمرکز را در مقیاس بزرگتر در دسترس قرار دهد.

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) سولانا

ارزش بازار Solana در تابستان 2021 تا 400 درصد افزایش یافت. در حال حاضر، ارزش بازاری نزدیک به 28 میلیارد دلار دارد که پیشرفت سریع این پروژه در سال 2021، توانست آن را به عنوان یک رمز ارز محبوب در بین سرمایه‌‌گذاران این حوزه تبدیل کند. به همین خاطر می توان گفت که این امر احتمالا باعث بیشتر شدن ارزش بازار پروژه سولانا در آینده خواهد شد. ارزش بازار (Market Cap) و قیمت این رمز ارز را می­توانید در قسمت جزئیات مشاهده کنید.

قیمت لحظه‌‌ای ارز سولانا (تاریخچه قیمت سولانا SOL)

سولانا از همان روزهای اولیه که وارد دنیای رمزارزها شد، به عنوان پروژه پر پتانسیل و مستعدی در این حوزه شناخته شد. به طوریکه، ارزش بازار آن به سرعت افزایش یافت و همه می‌دانستند سولانا پروژه‌ای است که به دنبال پیاده‌سازی راه‌‌های کارآمد در زندگی واقعی و هم در دنیای رمز ارزها است. همین امر به مرور زمان، می‌تواند روی قیمت لحظه‌ای سولانا هم تاثیر بگذارد. در ادامه، می‌‌توان فهمید که سرمایه‌‌گذاران سولانا علاقه زیادی به نگهداری و خرید و فروش این رمز ارز دارند. سولانا تا به حال علاقه‌مندان خود را نسبت به افزایش قیمت و توسعه‌های متعدد پروژه نا امید نکرده، و به سرمایه‌گذاران خود نوید آینده‌ای درخشان می‌دهد.

تاریخچه قیمت سولانا

در سه ماهه دوم سال 2018، سولانا برای توسعه بلاکچین خود شروع به جذب سرمایه کرد. این تیم بین سال‌‌های 2018 و 2019 توانست بیش از 20 میلیون دلار از فروش توکن خصوصی به دست بیاورد. Solana در مارس 2020 Mainnet Beta خود را راه‌‌ اندازی کرد، مدت کوتاهی پس از جمع آوری 1.76 میلیون دلار از حراج توکن عمومی که در CoinList انجام شد، توانست سرمایه قابل ملاحضه‌‌ای جذب کند. شبکه بتا پروژه سولانا دارای قابلیت‌های تراکنش و پشتیبانی زیادی است، اما از آنجایی که در حال تعیین و اجرای مداوم روند توسعه خود هستند، هیچ پاداشی برای سرمایه‌‌گذاران در نظر گرفته نشده است. قیمت سولانا در عرضه اولیه، که در 5 آوریل 2018 برگزار شد، 0.04 دلار بود و در ابتدای سال ۲۰۲۱ با ۴ دلار شروع شد، در اواسط سال به سقف تاریخی خود یعنی ۲۵۸ دلار رسید. این امر، نشان دهنده بازگشت سرمایه قابل توجه 5400 برابری است. در زمان نگارش این مقاله هر واحد سولانا (SOL) با قیمت 89.13 دلار معامله می‌‌شود. همچنین، می­توانید قیمت سولانا به تومان را در قسمت جزئیات مشاهده کنید.

قیمت سولانا در سال 2020

سولانا، در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی با قیمت حدودی ۱ دلار به ازای هر واحد از این رمز ارز، در بازار معامله می‌شد. همچنین، با اینکه این رمز ارز در صرافی بایننس لیست شد، اما این امر تأثیر مثبتی بر قیمت سولانا نداشت و طی یک‌روند کاهشی قیمت آن به ۶۰ سنت رسید و تا اوایل ماه جولای سال ۲۰۲۰ در این محدوده باقی ماند. مدتی بعد، پروژه سولانا با توسعه فعالیت خود توانست قیمت‌‌های بالاتر را ثبت کند و در اواخر ماه جولای، مشخص شد که صرافی FTX، در حال راه‌اندازی یک صرافی در حوزه دیفای Defi در بلاکچین سولانا با نام Serum می‌باشد. در همان ماه پس از راه‌اندازی آن، قیمت ارز سولانا تا حدود ۵ دلار بالا رفت.

قیمت سولانا ارز در سال 2021

در آگوست 2021، قیمت SOL ناگهان از حدود 30 دلار در ابتدای ماه به حدود 75 دلار در سه هفته بعد افزایش یافت. از طرف دیگر، سولانا به‌عنوان یک پروژه جدید در بلاک چین نیز زمانی که در 17 سپتامبر 2021 به مدت بیش از 17 ساعت پس از افزایش حجم تراکنش‌ها - که به 40000 TPS به اوج خود رسید - دچار قطعی شبکه برای بیش از 17 ساعت شد، همین مسئله باعث شد که زیر ذره بین قرار بگیرد و قیمت آن کاهش یابد، با این حال در نوامبر 2021 به رکورد قیمت بیش از 250 دلار رسید. در سال 2021 شاهد پذیرش گسترده حوزه غیرمتمرکز بودیم که باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال سولانا و پیشرفت این پروژه شد. با توجه به روند صعودی که رمز ارز سولانا اخیرا داشت انتظارات نشان میداد که تا پایان سال 2021 قیمت سولانا به 300 دلار برسد.

قیمت سولانا در سال 2022

روند فعلی SOL چندان مثبت نیست، اما دلایل زیادی می‌تواند پشت نوسانات قیمت باشد. بنابراین، نمی‌توانیم قضاوت کنیم که سولانا گزینه سرمایه‌گذاری خوبی برای دوستداران کریپتو نیست. می ‌2022 شاهد سقوط قابل توجهی در کل بازار بود و جدای از آن، SOL همچنین با مشکلاتی در بلاک چین خود مواجه شد.

بلاک چین سولانا به دلیل نقص فنی تقریباً 4 ساعت متوقف شد. این مشکلات فنی در تراکنش‌های آفلاین که به عنوان « Durable Nonce Transactions» شناخته می‌شوند، دیده می‌شود. این تراکنش‌ها تا زمانی که توسعه‌دهندگان بتوانند خطا را پیدا کرده و حل کنند، متوقف شدند. جدای از این، شبکه با تاریخچه قیمت سولانا باگ دیگری نیز مواجه شد که تقریباً 8 ساعت ادامه داشت. سولانا با یک مشکل رانش ساعت مواجه شد: تاخیر در زمان زنجیره‌ای، و این خطا به دلیل پردازش طولانی تر بلوک منجر به عملکرد ضعیف شد.

روند رشد سولانا

سولانا رشد خارق العاده‌ای را تجربه کرده است و طبق برخی پیش‌‌بینی‌ها، قیمت آن تا حدود سال 2027 می‌تواند به 1000 دلار برسد. با این حال، این که آیا واقعاً اتفاق خواهد افتاد یا خیر، شک و گمان‌‌هایی وجود دارد. سولانا چندین پیشرفت هیجان انگیز دارد که جزئی از روند توسعه این بنیاد است. Solana Pay به بازرگانان این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرعت و هزینه کم Solana، کوین USD و سایر توکن‌ها را بپذیرند. محصول جدید در نتیجه مشارکت سولانا با Checkout.com ،Citcon و ادغام‌های FTX و Phantom ارائه می‌‌شود. Coachella، که یکی از مشهورترین جشنواره‌های موسیقی جهان است و در سه ماهه دوم سال 2022 برگزار می‌شود از مجموعه NFTهای ساخته شده با استفاده از Solana رونمایی می‌‌کند. برخی از NFTها دارای ارزش واقعی هستند که شامل مجوزهای جشنواره مادام العمر، مجوزهای مهمان، مجوزهای VIP و سایر امتیازات ویژه است که هنوز اعلام نشده است.

سولانا هنوز نقشه راه به روز شده ای را برای سال 2022 تاریخچه قیمت سولانا منتشر نکرده است، بنابراین در عوض باید نگاهی گسترده تر به آنچه در جامعه اتفاق می افتد بیندازیم تا ایده ای از چگونگی رشد سولانا در سال 2022 داشته باشیم. آخرین تاریخ مهم برای Solana، راه‌اندازی نسخه بتا Mainnet آن در مارس 2021 بود. از زمان انتشار، تیم توسعه روی بهینه‌سازی شبکه و خارج کردن آن از بتا کار کرده است. هیچ تاریخی برای انتشار کامل Mainnet تعیین نشده است، اگرچه Q3 2021 تخمین اولیه بود. بودن در بتا لزوماً یک مشکل نیست - نسخه بتا Solana Mainnet هنوز 100٪ عملکرد دارد.

براساس آخرین اخبار موجود از سایت cointelegraph.com، استیبل کوین NIRV مبتنی بر Solana پس از بهره برداری 3.5 میلیون دلاری، 85 درصد کاهش یافت. حمله فلش لون (Flash Loan)، که همچنین شاهد کاهش 85 درصدی ANA توکن بومی Nirvana Finance بود، منجر به از دست دادن 3.49 میلیون دلار از Tether (USDT) شد و تیم SolanaFM اولین نفری بود که تأیید کرد که وجوه از طریق فلش لون برداشته شده است.

در ادامه، به آخرین اخبار سایت بلومبرگ در مورد هکرهای پروژه سولانا می پردازیم، هکرها در اوایل روز چهارشنبه اکوسیستم سولانا را با هزاران کیف پول که در آخرین ضربه به بازار رمز ارزها پس از حمله به پروتکل پل Nomad در ابتدای هفته تحت تاثیر قرار گرفتند، هدف قرار دادند.

سرمایه گذاری در سولانا

سرمایه‌‌گذاری در سولانا شامل خرید رمز ارز SOL می‌‌باشد که از سال 2018 تا الان رشد چشمگیری داشته و به رقیبی سرسخت در دنیای رمز ارز تبدیل شده است. اگرچه بازار کریپتوکارنسی می‌تواند به‌طور باورنکردنی بی‌ثبات باشد اما، سرمایه گذاری در Solana علیرغم نوسانات شدید آن به طور فزاینده‌‌ای شتاب بیشتری به دست آورده است. اما هنوز بسیاری از معامله گران رمز ارزها وجود دارند که در مورد برد سولانا مطمئن نیستند و به سرمایه گذاری در آن فکر می‌کنند. سولانا یک رمز ارز قابل توجه است. با وجود هزاران رمز ارز دیگر در بازار، با نشان دادن رشد و پتانسیل ثابت متمایز شده است. اما به این موضوع توجه داشته باشید، سرمایه‌گذاران ارزشی را تخمین می‌زنند که ریسک آن بی‌خطر است و سپس به آزمایش شانس خود در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو می‌پردازند. همه رمز ارزها در حال حاضر به شدت سوداگرانه هستند. اگر قصد سرمایه گذاری در Solana را دارید، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که مزایا و معایب آن را در مقابل رقبای آن بسنجید تا میزان احتمال موفقیت آن در طول زمان را کاملا درک کنید.

ارز دیجیتال سولانا چیست؟

سولانا چیست

ارز دیجیتال سولانا با عنوان شبکه بلاک چین بر روی معاملات سریع و توان عملیاتی بالا متمرکز می شود که از روش منحصر نظم دهی معاملات برای بهبود سرعت خود استفاده می ­کند. کاربران می ­تواند هزینه معاملات خود را پرداخت نموده و با قراردادهای هوشمند با توکن SOL، تعامل برقرار کنند. در این مقاله، به بررسی رمز ارز سولانا می پردازیم.

فناوری سولانا چیست؟

از زمان روی کارآمدن فناوری بلاک چین، مقیاس پذیری یکی از بزرگترین چالش ها بوده است. این شبکه ها با رشد خود اغلب با محدودیت هایی در خصوص سرعت معامله و زمان تأیید مواجه هستند. هدف ارز دیجیتال سولانا مهار کردن این محدودیت ها بدون به خطر انداختن امنیت یا عدم تمرکز است.

بلاک چین سولانا که توسط آناتولی یاکوونکو در سال 2017 از آزمایشگاه سولانا بنا شد، روش جدیدی را برای تأیید معاملات مطرح می­کند. بیت کوین، اتریوم و بسیاری از پروژ­ه های دیگر متحمل مسائل مقیاس پذیری و سرعت هستند. بلاک چین سولانا با استفاده از روش شناخته شده ای مانند اثبات کار (PoH) می­ تواند هزاران معامله را در ثانیه انجام دهد.

سولانا چطور کار می کند؟

رمز ارز سولانا سومین نسل بلاک چین اثبات سهام است که روش منحصر بفردی را برای ایجاد سیستم بی اعتماد اجرا می کند تا زمان معامله با نام اثبات کار (Proof of Work) مشخص شود.

پیگیری ترتیب معاملات برای رمزارزها بسیار حیاتی است. بیت کوین این کار را با استفاه از دسته بندی معاملات در بلاک ها با برچسب زمانی واحدی انجام می دهد. هر گره باید این بلاک ها را در اجماع با سایر گره ها تأیید کند. این فرایند منجر به افزایش زمان انتظار شده تا بلاک در شبکه تأیید شود. در عوض، سولانا رویکرد متفاوتی برای انجام این کار دارد.

سولانا

سرعت بالای عملکرد با استفاده از اثبات تاریخچه (Proof of History)

معاملات و رویدادهای سولانا همگی با استفاده از تابع هش SHA256 هش می­شوند. این تابع شامل یک ورودی است و خروجی منحصری را تولید می کند که به دشواری پیش بینی می شود. سولانا دارای خروجی معامله است و از آن با عنوان خروجی برای هش بعدی استفاده می کند. اکنون ترتیب معاملات در خروجی هش ایجاد می شود.

این فرایند هشینگ یک زنجیره طولانی و پیوسته ای از معاملات هش را ایجاد می کند. این ویژگی باعث نظم واضح و قابل بازبینی معاملات می شود که تأیید کننده یک بلاک را بدون نیاز به برچسب زمانی متعارف اضافه می کند. هشینگ برای تکمیل شدن به زمان کافی نیاز دارد به این معنا که تأیید کنندگان به آسانی می توانند مدت زمان سپری شده را تأیید کنند.

رمز ارز سولانا-

اثبات تاریخچه با فرایند بیت کوین متفاوت است که از بخشی از مکانیسم اجماع اثبات کار خود استفاده می کند. بلاک ها در بیت کوین شامل گروه های بزرگی از معاملات بی نظم هستند. هر ماینر BTC زمان و تاریخ را به بلاک اضافه می کند که براساس ساعت محلی خود استخراج می شود. زمان ممکن است مطابق با سایر گره ها فرق داشته باشد یا حتی اشتباه باشد. سپس گره ها در صورتی کشف می شوند که برچسب زمانی معتبر باشد.

با توجه به ترتیب معاملات در زنجیره هش ها، تأیید کنندگان اطلاعات کمی را در هر بلاک پردازش کرده و انتقال می دهند. استفاده از ورژن هش از آخرین معاملات باعث کاهش زمان تأیید بلاک جدید می شود.

توجه کنید که اثبات تاریخچه یک مکانیسم اجماع نیست. در عوض روشی برای بهبود زمان سپری شده برای تأیید ترتیب معاملات می باشد. این اثبات به هنگام ترکیب شدن با اثبات سهام منجر می شود تا انتخاب تأیید کننده بعدی برای یک بلاک بسیار آسان شود. گره ها به زمان کمتری برای تأیید نظم معاملات نیاز دارند به این معنا که شبکه تأیید کننده جدید سریعتری را انتخاب می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.