بورس اوراق بهادار فیلیپین


بررسی مطابقت داده‌های بورس اوراق بهادار تهران با قانون بنفورد

هدف: در بحث داده‌ها و اطلاعاتی که افراد، به‌خصوص سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می‌کنند، کیفیت داده‌ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده‌های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می‌دهد.
روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ پژوهش از این قانون تبعیت نمی‌کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده‌ها انجام می‌شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23831170.1398.7.1.7.5

عنوان مقاله [English]

Checking conformity of Tehran Stock Exchange Data with Benford’s Law

نویسنده [English]

  • Somayeh Poorhossein

Instructor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objective: In general, when a financial market works ordinarily, the probability distribution of the first significant digit of the returns of the assets listed therein follows Benford’s law, but does not necessarily follow this distribution in the case of anomalous events. This law shows the contingency of various digits in a set of numbers thus it can be used for assessing data sets that occur naturally.
Method: The present study applied Benford law in order to investigate the empirical probability distribution of the first and the second digit of daily stocks return in listed companies in the Tehran Stock Exchange during 1384 – 1393.
Results: The findings show that the data of daily stocks return in listed companies in the Tehran Stock Exchange that used in the present study do not obey the Benford law. This can be due to some reasons such as different data transformation or influential conditions in the Iran stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benford law
  • Stock return
  • Data quality
اصل مقاله

مقدمه

بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازار رسمی داد و ستد سهام شرکت‌ها، نقش مهمی در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد و رشد و توسعۀ آن دارد (رستمی و جعفری درگیری 1391). مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از اطلاعات، به‌ویژه سرمایه‌گذاران در این بازار، داده‌ها و اطلاعات حاصل از معاملات و افشاست. وجود اطلاعات صحیح و در خور اتکا، تأثیر زیادی در ارزیابی شرایط بازار دارد و باعث اخذ تصمیم‌های صحیح‌تر سرمایه‌گذاران می‌شود. اطلاعات صحیح، منافع متعددی را به دنبال دارد؛ منافعی مانند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش افق برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی جدید، کاهش هزینۀ تأمین سرمایه، مدیریت بهتر منابع که درنهایت، به قیمت‌های واقعی‌تر سهام منجر می‌شود. زمانی که افزایش قیمت سهام براساس خلق واقعی ارزش و نه براساس انتظارات مدیریت از سود باشد، اندازۀ بازارها و قدرت نقد شوندگی آنها افزایش می‌یابد و نه‌تنها برای سهامداران، بلکه برای کل جامعه ثروت ایجاد می‌کند (رستمی و جعفری درگیری 1391).

قانون بنفورد، احتمال توزیع رقم اول داده‌های یک مجموعه اعداد تصادفی است. تئودور پی‌هیل [1] (1995) مستنداتی دربارۀ قانون بنفورد [2] و چگونگی کاربرد آن در زمینۀ داده‌های بازار سهام و برخی از داده‌های خاص مالی ارائه کرد. برای اولین بار، لی [3] (1996) از قانون بنفورد برای داده‌های مالی استفاده کرد. وی بازده روزانۀ شاخص متوسط صنعت داوجونز از سال 1900 تا 1993 و شاخص استاندارد اند پورز از سال 1926 تا 1993 را با استفاده از قانون بنفورد مطالعه کرد و دریافت، توزیع رقم اول بازده از قانون بنفورد تبعیت می‌کند. قانون بنفورد در بحث آزمون‌های مربوط به موانع روان‌شناسی و سطوح مقاومت در بازارهای سهام نیز به کار رفته است. دی‌سیوستر [4] و همکاران (1998) ادعا کردند تفاوت توزیع داده‌ها از یکنواختی، پدیدۀ طبیعی است و به دنبال آن، پشتوانه‌ای برای فرضیه‌های موانع روان‌شناسی پیدا نکردند. ژیپنگ و همکاران [5] (2004) برقراری قانون رقم اول را دربارۀ قیمت سهام در روزهای معاملاتی بررسی کردند و به نتایجی مشابه نتایج لی (1996) دست یافتند. نیگرینی [6] (2005) بیان کرد کشف انحراف از خط قانون بنفورد ممکن است نشانۀ دستکاری داده‌ها باشد و از این موضوع برای کشف تقلب‌های مالیاتی در سال 2005 استفاده کرد. نتایج پژوهش نشان داد ارقام درآمد و سود هر سهم شرکت‌های منتشرشده در وال‌استریت ژورنال بیشتر از واقع نشان داده شده است.

کورازا [7] و همکاران (2008) دربارۀ رقم اول قیمت و بازده روزانه شاخص استاندارد اند پورز 500 از سال 1995 تا سال 2007 دریافتند تبعیت از این قانون وجود دارد؛ یعنی بازار به حالت عادی و نرمال کار می‌کند. آنها در مرحلۀ بعدی پژوهش خود، توزیع روزبه‌روز داده‌ها را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بیشتر توزیع‌ها از قانون بنفورد تبعیت می‌کند و در روزهایی که از این قانون تبعیت نمی‌شود، وقایع غیرعادی اتفاق می‌افتد که در بازار تأثیر داشته است؛ مانند ورشکستگی وال‌استریت در 27 فوریۀ 2007 یا واقعۀ 11 سپتامبر 2001.

آمیرام [8] و همکاران (2015) اشتباهات در صورت‌های بورس اوراق بهادار فیلیپین مالی را با استفاده از قانون بنفورد بررسی کردند. آنها براساس روش‌هایی که برای ارزیابی کیفیت داده‌ها به کار می‌رود، معیار جدید سال - شرکت را برای برآورد سطح اشتباه در صورت‌های مالی ایجاد کردند. این معیار، جنبه‌هایی از توزیع اعداد صورت‌های مالی شرکت را ارزیابی می‌کند که از قانون بنفورد انحراف دارد. آنها شواهد تجربی‌ای ارائه کردند که این معیار، کیفیت داده‌های صورت‌های مالی را نشان می‌دهد و رابطۀ این معیار را با معیارهای مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی و دست‌کاری سود نشان دادند. نتایج پژوهش نشان داد اولاً، صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده نسبت به همان صورت‌ها قبل از اصلاح، مطابقت بیشتری با قانون بنفورد دارد و دوماً، همانگونه که انحراف از قانون بنفورد افزایش می‌یابد، ثبات سود کاهش می‌یابد. درآخر نیز نشان دادند معیار آنها اشتباهات مهم مدّنظر بیانیه‌های حسابداری و حسابرسی و سازمان اوراق بهادار را برآورد می‌کند و به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی اشتباهات می‌تواند به کار رود.

بارت [9] (2016) برای ارزیابی اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار فیلیپین از این قانون استفاده کرد و دریافت، با اطمینان 95 درصد، انطباق با این قانون وجود دارد و نوسان‌ها در خریدهای خارجی سهام فیلیپین در سطح ثابتی باقی می‌ماند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اوراق بهادار فیلیپین اعتماد دارند. توتا [10] و همکاران (2016) نیز کاربرد قانون بنفورد را به‌عنوان ابزاری برای کشف تقلب در داده‌های حسابداری آزمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که در کشور آلبانی، داده‌های حسابداری با قانون بنفورد مطابق است و حسابرسان برای کشف و جلوگیری از تقلب و ارائۀ صورت‌های مالی گمراه‌کننده از این قانون می‌توانند استفاده کنند.

در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه‌های مختلف با استفاده از این قانون انجام شده است. رستمی و جعفری درگیری (1391) از قانون بنفورد به‌عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده‌ها در بازار اوراق بهادار تهران استفاده کردند. داده‌های مدّنظر آنها، قیمت‌های پایانی سهام و مقادیر شاخص‌های موجود در بازار اوراق بهادار از اول سال 1378 تا پایان سال 1388 بود. شرکت‌های نمونه نیز از شرکت‌هایی انتخاب شده بود که در چارک بالای معاملات روزانۀ سهام قرار داشتند. بررسی نتایج پژوهش نشان داد داده‌های مدّنظر از این قانون تبعیت نمی‌کند. آنها نتایج مشابهی نیز در بررسی رقم اول داده‌ها در دوره‌های قبل و بعد از حجم مبنا و دربارۀ بررسی رقم اول قیمت‌های پایانی روزانۀ تک‌تک شرکت‌های نمونه به دست آوردند و این عدم بورس اوراق بهادار فیلیپین مطابقت را نتیجۀ متأثرشدن از تبدیلاتی بیان کردند که بر آنها انجام می‌شود و یا ممکن است ناشی از ناهنجاری‌های رفتاری بازار سرمایه باشد. محمدی و همکاران (1390) این قانون را معیاری برای ارزیابی سود شرکت‌ها و ابزاری برای کشف نشانه‌های احتمالی دستکاری سود گزارش‌شده دانستند و با استفاده از این قانون، وجود مدیریت آرایشی سود را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران بررسی کردند. دورۀ زمانی پژوهش از سال 1378 تا سال 1388 انتخاب شد و در آزمون داده‌ها هم رقم اول و هم رقم دوم داده‌ها آزموده شد. نتایج پژوهش در حالت کلی نشان داد در این بازه زمانی، مدیریت آرایشی سود در این شرکت‌ها وجود ندارد.

تمامی کاربردهای مختلف مالی که در پژوهش‌های بالا ذکر شد، از این ایده حمایت می‌کند که در بازارهای مالی دستکاری‌نشده، قانون بنفورد وجود دارد. مگر در مواردی که وقایع غیرعادی در بازار تأثیر گذاشته باشد (کورازا و همکاران 2008). در ایران با وجودآنکه اطلاعات مربوط به بازده سهام در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش مهمی دارد، هنوز پژوهشی در زمینۀ مطابقت این داده‌ها با قانون بنفورد انجام نشده است. این موضوع که آیا بازار اوراق بهادار ایران در شرایط عادی و نرمال بورس اوراق بهادار فیلیپین فعالیت می‌کند و یا تحت تاثر شرایط و وقایع غیر عادی قرار دارد، در کیفیت اطلاعات موجود در آن اثر می‌گذارد، تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سرازیرشدن سرمایه‌ها به بخش‌هایی مانند مسکن می‌شود؛ بنابراین مشابه پژوهش کورازا (2008) از اطلاعات مربوط به بازده سهام برای سنجش شرایط بازار ایران استفاده می‌شود و پیروی آن از قانون بنفورد آزموده می‌شود. این آزمون نه‌تنها در دورۀ پژوهش، برای هر سال نیز انجام خواهد شد که تاکنون در پژوهش‌های داخلی دیگر انجام نشده است.

مبانی نظری

طبق قانون بنفورد ارقام معنادار در بسیاری از مجموعه داده‌های عددی که به‌طور طبیعی به وقوع می‌پیوندد، به‌طور یکنواخت توزیع نشده است. این ارقام، توزیع لگاریتمی خاصی را دنبال می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که احتمال وقوع رقم یک به‌عنوان رقم اول در بسیاری از مجموعه داده‌ها بیشتر از سایر ارقام است و احتمال وقوع رقم‌های 2-9 به تناسب بیشترشدن کاهش می‌یابد. این قانون احتمال وقوع رقم اول و دوم را به‌صورت زیر بیان می‌کند:

با تعمیم توابع ذکرشده، شکل کلی قانون بنفورد به‌شرح زیر بیان می‌شود:

این قانون را برای اولین بار، سیمون نیوکمپ [11] (1881) ریاضیدان و اخترشناس امریکایی معرفی کرد. او مشاهده کرد صفحات اولیۀ جدول‌های لگاریتمی نسبت به صفحات بعدی کهنه‌تر است. به دنبال این مشاهده، چنین استنباط کرد که استفاده‌کنندگان بیشتر در جست‌وجوی اعداد چندرقمی هستند که با ارقام کوچک 2،1 یا 3 شروع می‌شود تا اعداد چندرقمی که با ارقام 4 تا 9 شروع می‌شود؛ اما ازآنجایی‌که وی، شواهد تجربی و دلایل نظری در این مورد بیان نکرد، این قانون در مرحله گمان باقی ماند. این قانون را شش دهه بعد، فرانک بنفورد (1938) فیزیکدان مؤسسۀ جنرال الکتریک که در ظاهر از کار نیوکمپ آگاه نبود، دوباره کشف کرد. وی با بررسی توزیع ارقام معنی‌دار در بیست مجموعه داده، حمایت ویژه‌ای از این قانون فراهم آورد. پس از آن، تلاش‌های زیادی برای اثبات این قانون انجام شد. هیل (1995) اثبات کرد این قانون نسبت به مقیاس و پایه ثابت است. پترونرو [12] و همکاران (2001) نیز یکی از مبانی اولیۀ این قانون را فرایندهای ضربی می‌دانند. آنها بیان کردند که بسیاری از سیستم‌های عددی نظیر قیمت‌های بازار سهام از سیستم‌های دینامیکی با فرایندهای براونی [13] پیروی نکرده است؛ بلکه براساس فرایندهای ضربی عمل می‌کند. جدول توزیع احتمال وقوع رقم 0 تا 9 بر اساس این قانون به‌شرح جدول (بورس اوراق بهادار فیلیپین 1) است فلاح و دانش‌زاد (1392):

فعالیت بازارهای مالی فیلیپین تعلیق شد

فیلیپین در پی سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی فعالیت تمام بازارهای مالی خود را تا مدتی نامعلوم تعلیق کرد.

فعالیت بازارهای مالی فیلیپین تعلیق شد

به گزارش سه‌شنبه رویترز، فیلیپین نخستین کشوری است به دنبال شیوع کرونا و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورها فعالیت بازارهای مالی خود را تعلیق می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، برخی بازارهای بورس جهان فعالیت خود را برای دقایقی کوتاه متوقف کردند اما فیلیپین اعلام کرده بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز تا مدتی نامعلوم متوقف شده است.

رویترز نوشت: این اقدام توجه تحلیلگران را جلب کرده و امکان دارد که سایر بازارهای جهان نیز دست به اقدام مشابهی بزنند.

بورس اوراق بهادار فیلیپین اعلام کرد؛ تا زمانی که «امنیت کارکنان و معامله‌گران تأمین شود» این تعلیق ادامه پیدا می‌کند.

شاخص .PSI فیلیپین روز دوشنبه ۸ درصد سقوط کرد. این شاخص در ماه جاری میلادی (مارس) مجموعاً ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است که شدیدترین سقوط از اکتبر ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌آید.

به نوشته رویترز، بازارهای جهانی در پی شیوع کرونا حدود ۱۴ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست بورس اوراق بهادار فیلیپین داده‌اند.

تعلیق معاملات در بازارهای مالی فیلیپین در حالی است که دولت این کشور روز دوشنبه در تلاش برای مهار شیوع ویروس کرونا، دستور تعطیلی یا دورکاری شرکت‌ها و تعطیلی شبکه‌های حمل ونقل را صادر کرد.

فیلیپین ۱۰۷ میلیون نفر جمعیت دارد و شمار مبتلایان به کرونا به ۱۴۲ نفر و تعداد جان‌باختگان به ۱۲ نفر رسیده است.

بورس فیلیپین سقوط کرد

دولت فلیپین هزاران نفر از مردم این کشور را به مکان های امن با ذخیره مواد غذایی منتقل کرد. احتمال می رود در روز 9 دسامبر طوفان از کلان شهر مانیل عبور کند. شاخص بورس اوراق بهادار فیلیپین در پی این گزارش، 1.3 درصد سقوط کرد.

بورس فیلیپین سقوط کرد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از بلومبرگ، پرواز‌های بسیاری درپی آمادگی این کشور برای رویارویی با اَبَر گردباد هاگاپت(به معنی شلاق) که یک طوفان رده پنج محسوب می‌شود، لغو شدند. این طوفان قدرت خود را با حرکت به سمت زمین حفظ می‌کند و حداکثرسرعت باد آن، 215 کیلومتر در ساعت تخمین زده می‌شود. اداره خدمات جوی، ژئوفیزیک و نجومی فیلیپین اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز هشدار گردباد مربوط به نیروی دریایی ایالات متحده، این طوفان احتمالاً در روز نهم دسامبر از کلان‌شهر مانیلعبور خواهد کرد.

همچنین دفتر آب و هوای این کشور اعلام کرد که انتظار می‌رود این طوفان بارانی به اندازه 20 میلی‌متر (0.8 اینچ) در ساعت در گستره 700 کیلومتری خود، به‌همراه داشته باشد. اداره خدمات جوی، ژئوفیزیک و نجومی فیلیپین نیز به ماهیگیران هشدار داد در سواحل جزایر اصلی لوزون، ویسایا و میندانائو که در آن شرایط دریا پرخطر خواهد بود، اقدام به صیادی نکنند.

شاخص بورس اوراق بهادار فیلیپین 1.3 درصد در مانیل سقوط کرد و برای بزرگترین اُفت از 13 اکتبر‌ آماده می‌شود. به گزارش یک شرکت تحقیقاتی انگلیسی، فیلیپین دومین کشور، پس از ژاپن، از نظر قرار داشتن در‌معرض خطر طوفان‌های گرمسیری است.

معاون یک شرکت معتبر فیلیپینی گفت: اکنون که می‌دانیم مطمئنا در مسیر گردباد هستیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران آسیب به زیرساخت‌ها و تاثیری که بر رشد اقتصادی بر جای خواهد گذاشت، هستند.

بنینو آکینو، رئیس جمهور فیلیپین، به سازمان‌های دولتی دستور داد که از انبار‌های برنج، منابع برق و ارتباطات برای انجام عملیات حیاتی حفاظت ویژه‌ای به عمل آورند. به گفته هواشناسی دولتی، نوزده استانی که در اولین شعاع 100 کیلومتری از مرکز طوفان قرار گرفته‌اند، مناطقی بسیار حیاتی قلمداد می شوند؛ انتظار می‌رود آسیب به بخش کشاورزی در این مناطق سنگین، عبور و مرور خطرناک و اختلال برق متوسط تا شدید باشد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری «سازمان» با نهاد ناظر بورس فیلیپین

سنا- تفاهم‌نامه همکاری سازمان بورس و بورس اوراق بهادار فیلیپین اوراق بهادار ایران با کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) هفته آینده منعقد می‌شود. دکتر «علی صالح‌آبادی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اول فروردین ماه سال ۸۹ عازم مانیل می‌شود تا علاوه بر گفت‌وگو با مقامات بلندپایه بازار سرمایه فیلیپین، تفاهم‌نامه همکاری نهادهای ناظر بازار سرمایه دو کشور را امضا کند.

سنا- تفاهم‌نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) هفته آینده منعقد می‌شود. دکتر «علی صالح‌آبادی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اول فروردین ماه سال ۸۹ عازم مانیل می‌شود تا علاوه بر گفت‌وگو با مقامات بلندپایه بازار سرمایه فیلیپین، تفاهم‌نامه همکاری نهادهای ناظر بازار سرمایه دو کشور را امضا کند. تبادل اطلاعات، ارتقای سطح همکاری نهادهای ناظر بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی، نظارت بر بازارهای اوراق بهادار، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، توسعه منابع انسانی . از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است.

تامین کننده پوشک فهرست شرکت های فیلیپین

رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار . - تامین کننده پوشک فهرست شرکت های فیلیپین ,2022-5-2 · رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار فیلیپین راهنما زیررده‌ها این رده ۵ زیرردۀ زیر را دارد، این رده در کل ۵ زیررده دارد. آ آیالا کورپوریشن‏ (۱ ص) ج جالیبی . راه‌اندازی یک شرکت جدید توسط میتسوبیشی هیتاچی . نیروگاه‌های حرارتی فیلیپین، بیش از ۶۷ درصد برق موردنیاز شهروندان و صنایع این کشور را تأمین می‌کند. منبع: ELECTRIC LIGHT AND POWER *پیشنهاد جدید میتسوبیشی به شرکت توزیع برق فیلیپین

توزیع کنندگان محصولات نیتریل تجاری unigloves sdn bhd

شریک همکاری فهرست شرکت های ثبت شده در بانک لوله- توزیع کنندگان محصولات نیتریل تجاری unigloves sdn bhd ,شرکت های تولیدی لوله,بورس اوراق بهادار فیلیپین تولیدکننده لوله,تولید کننده اتصالات و شیرآلات,شرکت های ثبت شده در بانک لولهلیست علاقمندی‌ها - تجهیزات .

بهترین دیفیوزر خوشبو کننده خانگی فیلیپین-Sinoaoo .

خواص، نحوه استفاده و عوارض جانبی روغن یلانگ یلانگ - الو دکتر- بهترین دیفیوزر خوشبو کننده خانگی فیلیپین ,Feb 27, 2020·در ساخت محصولات به عنوان رایحه ای برای لوازم آرایشی، پاک کننده های خانگی، محصولات مو و صابون ها اضافه می شود

لیست شرکت های دریافت کننده دلار 4200 تومانی برای .

2022-5-11 · لیست شرکت های دریافت کننده دلار 4200 تومانی برای واردات کالا بعد از بهم ریختن بازار بخاطر بی ثباتی قیمت ارز ، دولت بر آن شد . این فهرست شامل نزدیک به یک هزار و 500 شرکت دریافت کننده ارز .

رده:شرکت‌های نوشیدنی فیلیپین - ویکی‌پدیا .

2022-5-13 · نوشیدنی‌های فیلیپین. شرکت‌های نوشیدنی بر پایه کشور. شرکت‌های مواد غذایی فیلیپین.

کارخانه تولید کننده مواد شوینده پودر فیلیپین .

کارخانه پودر لباسشویی پرسیل | شوینده ها کارخانه پودر لباسشویی پرسیل انواع پاک کننده های بهداشتی را تولید می کند که در بازار به صورت عمده عرضه می شوند و یک برند معتبر به شمار می آیند، که رضایت مشتری را همواره به همراه دارد.

پوشاک و نساجی - لیست تولید کننده ها، وارد کننده .

شرکت بهپود یزد از بزرگترین تولید‌کنندگان پارچه های بی‌بافت PP (اسپان باند) و اولین تولید کننده ملت بلون (Meltblown) کشور می‌باشد. این شرکت با استفاده از ماشین آلات مدرن، فن آوری روز دنیا .

بهترین تامین کنندگان بهار در فیلیپین 2022

2021-3-12 · آیا بهترین تامین کنندگان بهار در فیلیپین را می شناسید؟ راهنمای نهایی همه چیز را به شما خواهد گفت. صفحه فیس بوک در پنجره جدید باز می شود صفحه توییتر در پنجره جدید باز می شود صفحه Pinterest در پنجره جدید باز می …

افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی فیلیپین

به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه اینترنتی اویل اند گس ژورنال (ogj)، شرکت پتروشیمی جی جی سامیت فیلیپین که یکی از زیرمجموعه های هلدینگ جی جی سامیت (JG Summit Holdings) به شمار می رود؛ به تازگی قرارداد مهندسی، تامین تدارکات و مدیریت .

فولاد|کارخانه های تولید کننده فولاد ایران و .

2022-2-20 · مالزی، سنگاپور، میانمار، تایوان، تایلند، فیلیپین و اندونزی از وارد‌کننده‌های اصلی فولاد ایران هستند. برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند. OBCو 2/9 درصد از روش EFاین کشور8/90 درصد از روش

تحصیل رشته داروسازی در فیلیپین - شرکت مهاجرتی .

2022-1-28 · داروسازان دارای مجوز حرفه ای در فیلیپین در طول تحصیل در مقطع کارشناسی آموزش وسیع و گسترده ای را فرا می گیرند که به آنها کمک می کند در طیف وسیعی از زمینه های علمی تجربه کسب کنند. داروسازان ممکن .

فیلیپین شرکت‌های عربستانی را در لیست سیاه قرار .

2022-3-15 · بر همین اساس، مسؤولان فیلیپینی 4 شرکت سعودی را در لیست سیاه قرار داده و اکنون درحال بررسی وضعیت 5 شرکت عربستانی دیگر برای افزودن نام آنها در فهرست مذکور هستند. طی ماه های اخیر، پرداخت حقوق 11 .

توزیع کننده پوشک molfix در شیلینگ کنیا

شرکت فروش ضد عفونی کننده- تولید کنندگان پوشک بچه در تورهای کنیا آفریقای جنوبی ,تونل ضد عفونی کننده - Exon Medical.تونل های ضد عفونی کننده شرکت دانش بنیان اکسون در سه مدل sg1 و sg2 و sg3 ارائه و تولید میگردد این تونل ها دارای سنسور .

رده:شرکت‌های خدمات مالی فیلیپین - ویکی‌پدیا .

2022-4-23 · بانک‌های فیلیپین‏ (۱۶ ص) شرکت‌های بیمه فیلیپین‏ (۲ ص) ش شرکت‌های سرمایه‌گذاری فیلیپین‏ (۲ ص) صفحه‌ها ۷ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۷ صفحه دارد. آ آبویتیز ب بانک جزایر .

تور فیلیپین

مهم‌ترین فرودگاه فیلیپین، در پایتخت این کشور، مانیل واقع شده و فرودگاه بین‌المللی نینوی آکوئینو نام دارد. این فرودگاه تنها 7 کیلومتر از شهر فاصله دارد و در تور فیلیپین از طریق تاکسی‌های .

واردات موز فیلیپین سبز - ویتاراد

واردات موز فیلیپین. در حال حاضر شرکت های ایرانی وارد کننده موز با همکاری تولید کننده های فیلیپین بهترین موز را به کشور وارد می کنند. این محصولات به گونه ای ست که می توان فروش خوبی از آنها را در .

طرح تولید پوشک کامل بچه - مشاوره سرمایه گذاری .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید پوشک کامل بچه. ظرفیت تولید سالیانه :۵۰۰۰۰۰ بسته. نرخ برابری دلار : ۲۸۰۰۰ تومان. مساحت زمین موردنیاز : ۲۰۰۰ مترمربع. زیربنای ساختمان ها : ۲۵۰۰ مترمربع. تعداد نیروی .

محصولات EBRO ARMATUREN | لیست نمایندگی ها و تامین .

لیست نمایندگی و وارد کنندگان محصولات شرکت EBRO ARMATUREN در ایران شامل انواع شیرهای پروانه ای مقاوم نشسته ، شیرهای PTFE ، سوپاپ های با کارایی بالا ، شیرهای دروازه چاقو و سوپاپ های چک لیست قیمت خرید و فروش

فیلیپین - لیست شرکت های حوزه تست نرم افزار|ارائه .

لیست برترین ارائه دهندگان تضمین کیفیت نرم افزار در فیلیپین List of the Top PHilipines QA Testers این شرکت، همانطور که امروزه مشهور است، از سال 2005 فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدا کار اصلی شرکت ما ارائه خدمات مشاوره ای.

شرکت شوینده گلان

بلوکم - واردات و فروش محصولات شیمیایی و صنعتی. همكاری و تامین مواد اولیه معتبرترین كارخانه های صنایع شوینده از جمله : تاژ ، گلان ، بوژنه. ،. همكاری و تامین مواد اولیه كارخانه های نساجی از جمله .

کارخانه تولید کننده مواد شوینده پودر فیلیپین .

کارخانه پودر لباسشویی پرسیل | شوینده ها کارخانه پودر لباسشویی پرسیل انواع پاک کننده های بهداشتی را تولید می کند که در بازار به صورت عمده عرضه می شوند و یک برند معتبر به شمار می آیند، که رضایت مشتری را همواره به همراه دارد.

توزیع کننده پوشک فیلیپین شماره تماس Quezon city

پوشاک عمده فروشی تامین کننده پوشک فیلیپین شماره تماس Quezon City Cubao ,کانال تلگرام تولیدی پوشاک آناهیتا فوریه 16, 2018 / با عضو شدن در کانال تلگرامی ما بیش از ۳۰۰ تنوع لباس را مشاهده بفرمایید برای .

تولید کننده پودر بورس اوراق بهادار فیلیپین شوینده در ایران ویکی پدیا 2017

محیط کارخانه شریک همکاری سود مایع چیست؟(بررسی کاربرد سود مایع)- تولید کننده پودر شوینده در ایران ویکی پدیا 2017 ,Oct 18, 2021·در ضمن از آن برای تولید سورفکتانت های آنیونی برای ساخت محصولات شوینده و پاک کننده است، استفاده می کنند.

لیست تولید کنندگان لیوان کاغذی

2 天前 · تولید کننده نوارهای صابون کاغذی در لیست جهانی. لیست تولید کنندگان مواد شوینده و صابون در هند pdf. …. تولید کننده لیوان کاغذی در تبریز آذر 28, 1395 دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف فومی آذر 28, 1395 تماس با ….

فهرست نیروگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا .

2022-5-27 · این نیروگاه در حال بهره‌برداری کامل است و در سال ۱۳۸۸ رتبه نخست را در میان نیروگاه‌های کشور بدست آورد. ۷. نیروگاه رامین اهواز. در کیلومتر ۲۰ جادهٔ شوشتر – اهواز. ۱۹۰۳ مگاوات. حرارتی. ۱۳۵۸ .

تامین تجهیزات نیروگاهی برای فیلیپین توسط .

شرکت فنلاندی وارتسیلا، قراردادی را برای تامین پنج دستگاه موتور به منظور تجهیز نیروگاه 23 مگاواتی جزیره بانتایان در فیلیپین به امضا رسانده‌است. شرکت فنلاندی وارتسیلا، قراردادی را برای تامین پنج دستگاه موتور به منظور .

کارخانه تولید کننده مواد شوینده پودر فیلیپین .

کارخانه پودر لباسشویی پرسیل | شوینده ها کارخانه پودر لباسشویی پرسیل انواع پاک کننده های بهداشتی را تولید می کند که در بازار به صورت عمده عرضه می شوند و یک برند معتبر به شمار می آیند، که رضایت مشتری را همواره به همراه دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.