چندین خط در یک نمودار خطی


نمودار Column

نحوه رسم نمودار در MATLAB – قسمت 2

در شماره قبل، به نحوه رسم نمودار توسط دستور plot و چگونگي انتخاب برچسبهاي افقي و عمودي و نيز عنوان مناسب براي نمودار بهترتيب با دستورهاي xlabel، ylabel و title اشاره شد. در اين شماره به ادامه نکات مرتبط با رسم نمودار در نرم افزار MATLAB شامل نوع خطوط، رنگها و علائم در رسم نمودار پرداخته ميشود. همچنين نحوه رسم چند منحني مختلف بر روي هم در يک شکل آموزش داده ميشود.

نحوه رسم منحني با خطوط و رنگهاي مختلف
انتخاب نوع خط و رنگ در رسم منحني ميتواند به تمايز بهتر نمودار کمک کند. براي انتخاب نوع خط و رنگ بايد علائم اختصاري و حروف کليدي مطابق با جدول1 را داخل کوتيشن در دستور plot قرار داد. بهمنظور درک بهتر به مثال ذکر شده در شکل1 توجه کنيد. در اين مثال ابتدا يک بازه براي محور افقي بين مقدار صفر تا 2π با گام 1/0 تعريف و سپس تابع خروجي که در اين مثال سينوس در نظر گرفته شده است، نوشته ميشود و در انتها دستور plot تابع y بر حسب x را با خطي به رنگ قرمز کشيده و هر نقطه تلاقي را با لوزي نشان داده و نقاط را بهصورت خط نقطه به هم وصل ميکند.

جدول۱) علامت و کلمات اختصاری جهت ترسیم نوع خطوط و رنگ دلخواه منحنی

شکل۱) رسم منحنی به رنگ چندین خط در یک نمودار خطی قرمز و به صورت لوزی و خط نقطه

رسم چند منحني در يک نمودار
نرم افزار، پس از استفاده از هر دستور plot هر نمودار را جايگزين نمودار قبلي ميکند. در بسياري از زمانها جهت مقايسه روند تغييرات منحني ها نياز است که چندين منحني را در يک نمودار رسم کرد. براي رسيدن به اين هدف از دو حالت استفاده ميشود.
حالت اول: استفاده از دستور hold on
در اين روش پس از رسم يک نمودار و قبل از ترسيم نمودارهاي بعدي از دستور hold on استفاده ميکنيم. شکل2، نحوه استفاده از دستور hold on جهت رسم دو منحني در يک نمودار را نشان ميدهد. همانطور که در اين شکل مشاهده ميکنيد، نرمافزار به طور خودکار هر منحني را با يک رنگ پيش فرض رسم ميکند. در صورتيکه کاربر پس از دستور hold on از نمايش همزمان دو منحني منصرف شود ميتواند جهت غيرفعال کردن اين دستور پس از نوشتن hold on در پنجره دستورات از دستور hold off استفاده کند. همچنين از دستور hold نيز جهت نمايش چند منحني بر روي هم استفاده ميشود و به کار بردن مجدد اين دستور باعث تغيير حالت از وضعيت فعال به غيرفعال ميشود.

شکل۲) رسم چند منحنی در یک نمودار با دستور hold on

حالت دوم: نوشتن چند تابع به صورت متوالي
درصورتي که کاربر از دستور hold on استفاده نکند ميتواند هر تعداد تابع که نياز به نمايش منحني آنها است را به صورت متوالي تعريف کند. شکل3 نحوه استفاده از دستور نمايش چند منحني در يک نمودار را نشان ميدهد. همانطور که از اين شکل مشخص است، ابتدا محور افقي (x) و سپس محور عمودي (y) از منحني اول و سپس محور افقي (x) و عمودي منحني دوم (z) نوشته ميشود. بنابراين با نوشتن دستور plot با اين شيوه، نمودار y بر حسب x و نمودار z بر حسب x در يک نمودار نشان داده ميشود. لازم به ذکر است در اين قسمت کاربر ميتواند براي هر منحني رنگ و حالت خطوط دلخواه نيز انتخاب کند. براي اين منظور پس از تعريف محور افقي و عمودي منحني اول، در داخل کوتيشن نوع رنگ و نوع حالت خط مطابق مثال ذکر شده در شکل1، وارد خواهد شد و سپس محور افقي و عمودي منحني دوم نوشته ميشود.

شکل۳) رسم چند منحنی در یک نمودار با استفاده از تعریف متوالی توابع

افزودن راهنما در نمودار با استفاده از دستور legend
هنگامي که چند منحني در يک نمودار ترسيم ميشود نياز است با افزودن علائم مشخص به هر منحني، اطلاعات لازم در ارتباط با هر منحني داده شود. اين اطلاعات با استفاده از رنگ و نوع ترسيم نمودار ميتواند قابل تشخيص باشد. شکل4، نحوه استفاده از دستور legend را نشان ميدهد. نکته حائز اهميت در استفاده از اين دستور آن است که در نوشتن اطلاعات مربوط به منحنيها بايد ترتيب رسم نمودارها در نظر گرفته شود. بنابراين با توجه به اينکه ابتدا تابع سينوس و سپس تابع کسينوس رسم شد، در نحوه انتخاب برچسب نيز همين ترتيب بايد رعايت شود. همچنين نرم افزار MATLAB بهصورت پيش فرض، راهنما را در گوشه بالا سمت راست و به صورت عمودي (زير هم) قرار ميدهد.

شکل۴) نحوه چندین خط در یک نمودار خطی استفاده از دستور legend

درصورتيکه کاربر بخواهد در قسمتهاي مختلف نمودار اين راهنما ظاهر شود ميتواند از دستور legend(‘sin(x)’,’cos(x)’,’Location’,’northwest’,’Orientation’,’horizontal’) استفاده کند که موقعيت مکاني راهنما طبق جدول2 مشخص ميشود. در اين دستور، کاربر پيشنهاد داده است که برچسب راهنما در گوشه بالا سمت چپ و به صورت افقي ظاهر شود. شکل5، نحوه برچسبگذاري با دستور ذکر شده در بالا را نشان ميدهد.

نمودار تحلیل تکنیکال چند نوع دارد؟

نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی از انواع نمودار دوره تحلیل تکنیکال می باشند که هر یک مزایا خاص خود را دارند.

علاوه بر نوع نمودار، مقیاس نمودار (حسابی یا لگاریتمی) و همچنین زمان بندی نمودار (روزانه، هفتگی و ماهانه) نیز اهمیت زیادی دارند که در ادامه به توضیح بیشتر می پردازیم.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی (Line)

به عنوان ساده ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می توان نمودار خطی را نام برد.

با توجه به اینکه در زمان های مختلف، قیمت مشخص است، با وصل کردن قیمت های مختلف به یکدیگر، این نمودار حاصل می شود. این نمودار به صورت پیش فرض بر اساس قیمت بسته یا همان قیمت آخرین معامله به دست می آید.

اما در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال (مثلا آمی بروکر)، امکان تغییر این پیش فرض وجود دارد. در این شکل علاوه بر نمودار قیمت، حجم معاملات نیز نشان داده شده است.

نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی با نقطه (Line with Dots)

در این نوع نمودار، قیمت در هر روز با یک نقطه نمایش داده می شود و از اتصال این نقاط با یکدیگر، این نوع نمودار حاصل می شود. کلیات این نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال مشابه نمودار خطی می باشد.

نمودار چندین خط در یک نمودار خطی چندین خط در یک نمودار خطی میله ای (Bars)

امروزه نمودارهای میله ای به عنوان رایج ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال شناخته شده اند. هر چند انواع دیگر نمودارها نیز مانند نمودارهای شمعی به کار برده می شوند.

در این نمودار تغییرات قیمت هر روز با یک میله نشان داده می شود. مطابق شکل ۳ هر میله نشان دهنده قیمت های پایین (Low)، بالا (High)، باز (Open) و بسته (Close) می باشد.

نمودار تحلیل تکنیکال

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

barchart

همانطور که می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.

وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمودار نقطه و رقم (Point and Figure) نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار نقطه و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم تر نمایش می دهد. در این نمودار ستون های X نشان دهنده افزایش قیمت و ستون های O نشان دهنده کاهش قیمت می باشند. نمودار تحلیل تکنیکال

در نمودارهای نقطه و رقم، اخطارهای خرید و فروش را بسیار ساده تر و دقیق تر می توان یافت. این نوع نمودار از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. هر چند از این نوع نمودار به صورت رایج استفاده نمی شود.

نمودارهای شمعی

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال که کاربرد گسترده ای دارد، نمودارهای شمعی (نسخه ژاپنی نمودارهای میله ای) می باشند.

نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای چهار قیمت پایین، بالا، باز و بسته را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنها است.

نمودار تحلیل تکنیکال

در نمودارهای شمعی خط های باریک (که سایه نامیده می شوند) بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین قیمت می باشد. قسمت پهن و ضخیم شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته را نشان می دهد.

اگر قیمت بسته بیشتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه نمودار سبز رنگ می باشد و اگر قیمت بسته کمتر از قیمت باز شدن باشد بدنه نمودار قرمز رنگ می باشد. البته این رنگ ها در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال توسط تحلیل گران قابل تغییر می باشند. نمودار تحلیل تکنیکال

مهمترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت بسته و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

نمودار تحلیل تکنیکال

نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل گران مخصوصا تحلیل گران بلند مدت، استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد.

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کمتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد ۱ و ۲ برابر فاصله بین عدد ۵ تا ۱۰ است.

زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. اما در نمودار حسابی فاصله بین اعداد ۵ تا ۱۰ برابر فاصله ۵۰ تا ۵۵ است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده است.

در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین ۱۰ تا ۲۰ (یعنی تغییر ۱۰۰ درصد) مساوی فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ و یا ۴۰ تا ۸۰ است.

نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه

نمودار روزانه میله ای

ساختار این نمودار بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده زمان می باشد.

تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده قیمتی که یک سهم در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند.

همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت راست میله که مشخص کننده قیمت بسته و یک خط کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده است رسم نمایند.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما روی نمودارهای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره های زمانی مختلفی را می توان نشان داد.

با استفاده از نمودارهای میله ای روزانه، به طور میانگین حرکات قیمت را می توان به مدت ۳ تا ۹ ماه نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از ۹ ماه) می بایست از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. نمودار تحلیل تکنیکال

در نمودارهای هفتگی میله ای، هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودارهای ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده محدوده نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد.

نمودار هفتگی می تواند به ۵ سال عقب تر بازگردد و نمودار ماهانه تا ۲۰ سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارها روش ساده ای است که به تحلیل گر کمک می کند تا گذشته یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

آموزش رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶

خواندن و درک یک فایل اکسل که حاوی اطلاعات زیادی است، بسیار دشوار می باشد. رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ این امکان را به شما می دهد تا داده هایتان را بصورت گرافیکی ترسیم کنید که این امر به بیان بهتر نتایج و انتقال ساده‌تر مفاهیم کمک می کند.

در صورت تمایل می توانید فایل اکسل زیر که مربوط به تمرین آموزش های همین درس می باشد را دانلود نموده و در ادامه آموزش رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ با ما باشید.

کشیدن نمودار در اکسل ، نحوه رسم نمودار خطی در اکسل ، رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ ، نحوه رسم نمودار در اکسل ، ویرایش نمودار در اکسل ۲۰۱۶

رسم نمودار در اکسل 2016

درک نمودارهای اکسل

اکسل چندین نوع نمودار مختلف دارد و به شما این امکان را می دهد تا مناسب ترین آن را با توجه به داده های خود انتخاب کنید. برای استفاده موثر از نمودارهای اکسل، باید ابتدا با انواع و نحوه کاربرد آنها آشنا شوید.

انواع نمودار در اکسل

اکسل انواع مختلفی از نمودارها را در خود دارد که هر کدام دارای مزایای خاص خود هستند. در زیر با برخی از این نمودارها آشنا می شویم:

  • نمودار ستونی (Column) : نمودارهای ستونی از میله های عمودی برای نمایش داده ها استفاده می کنند. این نمودارها می توانند با انواع مختلفی از داده ها کار کنند، اما اغلب برای مقایسه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

نمودار در اکسل

  • نمودار خطی (Line) : نمودارهای خطی برای نمایش روندها مثل روند فروش در دو سال متوالی بسیار مناسب هستند. نحوه رسم نمودار خطی در اکسل ۲۰۱۶ به این صورت است که نقاط داده ها به وسیله خطوط به یکدیگر متصل شده و به آسانی می توانید افزایش یا کاهش مقادیر در طول زمان را مشاهده کنید.

نمودار در اکسل

  • نمودار دایره ای (Pie) : نمودارهای دایره ای مقایسه مقادیر را آسان می کنند. هر مقدار، تکه ای از دایره را به خود اختصاص می دهد. بنابراین مشاهده اینکه هر مقدار چند درصد از کل را شامل می گردد، بسیار ساده می شود.

نمودار در اکسل

  • نمودار میله ای (Bar) : نمودارهای میله ای مشابه نمودارهای ستونی عمل می کنند با این تفاوت که از میله های افقی بجای میله های عمودی استفاده می نمایند.

نمودار در اکسل

  • نمودار منطقه ای (Area) : نمودارهای منطقه ای مشابه نمودارهای خطی عمل می کنند با این تفاوت که نواحی زیر خطوط با رنگهای مختلف پر می شوند.

نمودار در اکسل

  • نمودار سطحی (Surface) : نمودارهای سطحی به شما این امکان را می دهند تا داده ها را بصورت سه بعدی (۳D) نمایش دهید. این نمودارها با داده های عددی بزرگ بهتر عمل کرده و باعث می شوند تا داده های مختلف را بصورت همزمان ببینید.

نمودار در اکسل

اجزای یک نمودار

چگونگی خواندن یک نمودار درست مانند نحوه رسم نمودار در اکسل از اهمیت بالایی برخودار است. یک نمودار دارای اجزای مختلفی است که به شما کمک می کنند تا داده ها را تفسیر کنید. در تصویر زیر اجزای یک نمودار ستونی نمایش داده شده است. این نمودار مربوط به یک کتابفروشی (Book sales) می باشد که میزان فروش کتابها را بر اساس ژانر کتاب در ماههای مختلف نشان می دهد.

نمودار در اکسل

نحوه رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶

برای رسم نمودار در اکسل مراحل زیر چندین خط در یک نمودار خطی را دنبال کنید:

۱- سلول هایی که می خواهید تبدیل به یک نمودار کنید را انتخاب نمایید. سلول های انتخاب شده باید شامل عنوان ستونها و سطرها نیز باشند. در این مثال ما دامنه سلولی A1:F6 را انتخاب می کنیم.

نمودار در اکسل

۲- در زبانه Insert و در گروه دستورات Charts ، نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این مثال نمودار ستونی یا همان Column را انتخاب می کنیم.

نمودار در اکسل

۳- از کادر باز شده نوع نمودار مورد نظر را انتخاب نمایید.

نمودار در اکسل

۴- رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ به پایان رسیده و نمودار انتخاب شده در برگه اکسل ایجاد می شود.

نمودار در اکسل

نکته: اگر مطمئن نیستید که از چه نوع نموداری استفاده کنید، دستور Recommended Charts بر اساس داده های شما انواع مختلف نمودارها را پیشنهاد می دهد.

نمودار در اکسل

سبک چیدمان نمودارها در اکسل

بعد از ایجاد یا رسم نمودار در اکسل ، گزینه های زیادی برای تغییر نحوه نمایش داده ها وجود دارند. ویرایش نمودار در اکسل ۲۰۱۶ و سبک چیدمان یک نمودار بسیار ساده است و از طریق زبانه Design قابل چندین خط در یک نمودار خطی چندین خط در یک نمودار خطی انجام می باشد.

  • اکسل به شما این امکان را می دهد تا عناصر مختلفی را به نمودار خود اضافه کنید تا خواندن آن را آسان تر کنید. این عناصر شامل عنوان نمودار (chart title) ، علائم و اختصارات (legend) و برچسب داده ها (data labels) می شوند. برای افزودن این عناصر، در زبانه Design روی دستور Add Chart Element کلیک کرده و سپس از کادر باز شده عنصر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نمودار در اکسل

  • برای ویرایش نمودار در اکسل ۲۰۱۶ مثلا تغییر عنوان نمودار و یا هر عنصر دیگری، کافی است روی آن دبل کلیک کرده و متن دلخواه خود را درون آن وارد کنید.

نمودار در اکسل

  • اگر تمایل ندارید که بصورت جداگانه عناصر را به یک نمودار اضافه کنید، می توانید از چیدمان های پیش فرض اکسل استفاده نمایید. برای دسترسی به آنها، در زبانه Design روی دستور Quick Layout کلیک کرده و سپس از کادر باز شده چیدمان دلخواه خود را انتخاب کنید.

نمودار در اکسل

  • اکسل همچنین چندین سبک نمایش نمودار (chart styles) مختلف دارد که به چندین خط در یک نمودار خطی چندین خط در یک نمودار خطی شما این امکان را می دهد تا به ویرایش نمودار در اکسل ۲۰۱۶ بپردازید. برای تغییر سبک نمایش نمودار، در زبانه Design و از گروه دستورات Chart styles ، سبک دلخواه خود را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید با کلیک روی فلش کشویی که در تصویر زیر نشان داده شده است، سبک های بیشتری را ببینید.

نمودار در اکسل

نکته: همچنین این امکان وجود دارد که از دکمه های میانبر قالب بندی نمودار استفاده کنید تا به سرعت یک عنصر به نمودار اضافه کرده، سبک نمایش نمودار را تغییر داده و داده های نمودار را فیلتر کنید.

نمودار در اکسل

سایر گزینه های ویرایش نمودار در اکسل ۲۰۱۶

در ادامه آموزش کشیدن نمودار در اکسل ۲۰۱۶ با سایر گزینه های ویرایش یک نمودار آشنا می شویم. روشهای دیگری برای سفارشی کردن و سازماندهی نمودارهای شما وجود دارد. به عنوان مثال، اکسل به شما این امکان را می دهد که داده های درون نمودار خود را دوباره مرتب کنید، نوع نمودار را تغییر دهید و حتی نمودار را به مکان دیگری در یک برگه اکسل انتقال دهید. در ادامه با این روشها آشنا می شویم.

تغییر داده های سطر و ستون در یک نمودار

گاهی ممکن است بخواهید گروه بندی داده ها در یک نمودار را تغییر دهید. بعنوان مثال در نمودار زیر که مربوط به فروش کتاب می باشد، داده ها بر اساس ژانر کتاب گروه بندی شده اند و ستونها مربوط به ماههای مختلف می باشند. با این حال ما می توانیم با تغییر جای سطرها و ستونها، باعث شویم تا داده ها در نمودار بر اساس ماه میلادی با ستونهای مربوط به هر ژانر گروه بندی شوند. بطور خلاصه جای سطرها و ستونها را به راحتی می توان در یک نمودار اکسل با هم عوض کرد. در هر دو حالت، نمودار حاوی داده های مشابه بوده، فقط به صورت جداگانه سازماندهی شده است.

نمودار در اکسل

۱- نموداری که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید.

۲- در زبانه Design روی دستور Switch Row/Column کلیک کنید.

نمودار در اکسل

۳- جای سطرها و ستونها با هم عوض می شود. در این مثال داده ها در حال حاضر بر اساس ماه (January ، February و …) با ستونهای مربوط به هر ژانر (Classics ، Mystery و …) گروه بندی شده است.

نمودار در اکسل

تغییر نوع نمودار

اگر متوجه شوید که نوع نموداری که انتخاب کرده اید برای داده های شما مناسب نیست، به آسانی می توانید نوع نمودار را تغییر دهید. در مثال زیر نوع نمودار را از نمودار ستونی به نمودار خطی تغییر می دهیم.

۱- در زبانه Design روی دستور Change Chart Type کلیک کنید.

نمودار در اکسل

۲- پنجره Change Chart Type ظاهر می شود. نوع نمودار مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس روی OK کلیک کنید. در این مثال یک نمودار خطی (Line) را انتخاب می کنیم.

نمودار در اکسل

۳- نوع نمودار انتخاب شده نمایش داده می شود. در این مثال نمودار خطی، روند مقایسه اطلاعات فروش در طول زمان را آسانتر می کند.

نمودار در اکسل

انتقال یک نمودار به سایر برگه ها

هر بار پس از کشیدن نمودار در اکسل ، نمودار شما بصورت پیش فرض در همان برگه ای ظاهر می شود که داده ها را در آن وارد کردید. شما می توانید نمودار را به آسانی به یک برگه جدید انتقال دهید.

۱- نموداری که قصد انتقال آن را دارید، انتخاب کنید.

۲- در زبانه Design روی دستور Move Chart کلیک کنید.

نمودار در اکسل

۳- پنجره Move Chart ظاهر می شود. مکان مورد نظر برای انتقال نمودار را انتخاب کنید. در این مثال ما گزینه New sheet را انتخاب می کنیم که باعث می شود تا یک برگه جدید در اکسل ایجاد شده و نمودار به آن برگه انتقال پیدا کند.

۴- روی OK کلیک کنید.

نمودار در اکسل

۵- نمودار به محل انتخاب شده منتقل می شود. در این مثال نمودار در یک برگه جدید ظاهر می شود.

نمودار در اکسل

تمرین عملی رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶

۱- فایل اکسل زیر را جهت انجام تمرینات دانلود و سپس باز کنید.

۲- برگه Challenge را انتخاب کنید.

۳- دامنه سلولی A1:E6 را انتخاب کرده و نمودار ۲D Clustered Column را ایجاد کنید.

۴- عنوان نمودار را به September to December Sales تغییر دهید.

۵- از دستور Switch Row/Column استفاده کنید. در حال حاضر باید جای سطر و ستون در نمودار تغییر کرده باشد.

۶- نمودار را به یک برگه جدید انتقال دهید.

۷- نوع نمودار را به یک نمودار خطی از نوع line with markers تغییر دهید.

۸- از دستور Quick Layout برای تغییر چیدمان نمودار استفاده کنید.

۹- زمانی که تمام تمرینات رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ را انجام دادید، فایل اکسل شما شبیه تصویر زیر می شود.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

PowerPoint دارای چندین نوع نمودار است که به شما امکان می دهد بهترین گزینه را برای داده های خود انتخاب کنید. برای استفاده موثر از نمودارها ، باید نحوه استفاده از نمودارهای مختلف را بفهمید.

آموزش ایجاد نمودار در پاپورینت

رسم نمودار در پاورپوینت _ انواع نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت _ انواع نمودار در پاورپوینت

ویرایش نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

های پاورپوینت ratine.ir 2

نمودار Column

از میله های عمودی برای نمایش داده ها استفاده می کنند. آنها می توانند با انواع مختلفی از داده ها کار کنند ، اما بیشترین استفاده را برای مقایسه اطلاعات دارند.

آموزش مجموعه آفیس

Slide 1

آموزش مجموعه آفیس

نمودار Line

نمودارهای خطی برای نشان دادن روند ایده آل هستند. نقاط داده با خطوط در ارتباط هستند و به راحتی می توان فهمید که مقادیر در طول زمان در حال افزایش یا کاهش هستند.

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش آفیس

Slide 1

نمودار Pie

مقایسه نسبت ها را آسان می کند. هر مقدار به عنوان تکه ای از شیرینی نمایش داده می شود ، بنابراین به راحتی می توان فهمید که مقادیر چند درصد از درصد کل را تشکیل می دهند.

ویرایش SmartArt در پاورپوینت

آموزش اضافه کردن SmartArt در پاورپوینت

ویرایش SmartArt در پاورپوینت

Slide 1

نمودار Bar

نمودارهای میله ای درست مانند نمودارهای ستونی کار می کنند ، اما در آن ها از میله های افقی به جای میله های عمودی استفاده می شود.

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش ورد

آموزش اکسس pdf

Slide 1

نمودار Area

مانند نمودارهای خطی است ، فرقش اینه که زیر خطوط پر شده . ( نمودار منطقه ای )

آموزش Excel

آموزش ورد

آموزش اکسس pdf

آموزش اکسل

Slide 1

نمودار Surface

برای نمایش داده ها به صورت 3 بعدی استفاده میشه که برای داده های زیاد بهترین انتخاب همینه.

آموزش ورد 2016

آموزش پاورپوینت

آموزش Data Validation

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش Excel

1: سربرگ insert رو باز کنید.

2: بر روی Chart کلیک کنید.

رسم نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش Excel

3: نوع نمودار خودتون رو از دسته سمت چپ انتخاب کنید و یکی از نمودار های سمت راست ظاهر شده رو انتخاب کنید.

4: بعد از انتخاب OK رو بزنید.

آموزش Excel

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش ورد 2016

نمودار شما ساخته شد به همراه پنجره Chart in Microsoft PowerPoint به نمایش گذاشته میشه که میتونید از طریق پنجره Chart in Microsoft PowerPoint داده ها رو تغییر بدید .

آموزش ورد 2016

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش word

ما توی این مثال نام ها رو تغییر دادیم اما چجوری فونت و سایز و استایل داده ها رو تغییر بدیم ؟

1: بر روی نمودار کلیک چپ کنید ( نمودار رو انتخاب کنید )

2: سپس بر روی نمودار کلیک راست کنید و از قسمت Edit Data گزینه Edit Data in Excel رو انتخاب کنید.

دانلود فیلم آموزش ورد 2016

ویرایش نمودار در پاورپوینت

ویرایش نمودار در پاورپوینت

دانلود فیلم آموزش ورد 2016

مشاهده میکنید که هم تعداد داده هارو بیشتر کردیم و هم استایل داده ها رو تغییر دادیم .

آموزش powerpoint

ویرایش Chart در پاورپوینت

ویرایش Chart در پاورپوینت

آموزش powerpoint

آموزش اکسس pdf

رسم نمودار در پاورپوینت

رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسل

اینم نمودار تکمیل شده ما

آموزش مجموعه آفیس

همچنین برای تغییر داده ها میتونید :

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: بر روی Edit Data کلیک کنید.

آموزش آفیس

تغییر داده ها در نمودار پاورپوینت

تغییر داده ها در نمودار پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

آموزش اکسل

ویرایش نمودار در پاورپوینت

آموزش cpanel

روشهای زیادی برای سفارشی کردن و سازماندهی نمودارهای شما وجود دارد. به عنوان مثال ، پاورپوینت به شما امکان می دهد نوع نمودار را تغییر دهید ، داده های نمودار را مرتب کنید و حتی طرح و سبک نمودار را تغییر دهید.

آموزش Excel

تغییر نوع نمودار

اگر متوجه شدید که داده های شما برای نمودار خاصی مناسب نیستند ، خیلی راحت میتونید نمودار خودتون رو تغییر بدید. در مثال ما ، نمودار خود را از یک نمودار ستون به یک نمودار خطی تغییر خواهیم داد.

1: نمودار مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید.

2: برگه Design در سمت راست Ribbon ظاهر می شود.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش اکسل

آموزش ورد 2016

تغییر مکان بین ردیف و ستون در نمودار پاپورنیت

1: بر روی نمودار کلیک چپ کنید.

2: از سربرگ Design گزینه Switch Row/Column رو انتخاب کنید.

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش پاورپوینت

آموزش Excel

خواندن و درک بهتر نمودار در پاورپوینت

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: بر روی Quick Layout کلیک کنید

3: یکی از طرح های مورد استفاده رو انتخاب کنید.

آموزش اکسل

رسم نمودار در پاورپوینت

نمودار به شکل زیر در میاد :

آموزش رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش حرفه ای رسم نمودار در پاورپوینت chart powerpoint

آموزش تصویری CPANEL

آموزش تصویری CPANEL

تغییر طرح یا استایل نمودار در پاورپوینت

آموزش ورد

1: سربرگ Design رو باز کنید.

2: منو آبشاری Chart Style رو باز کنیدو استایل مورد نظر رو انتخاب کنید.

آموزش Excel

تغییر نمودار در پاورپوینت

تغییر نمودار در پاورپوینت

آموزش اکسس pdf

آموزش Excel

افزایش عناصر نمودار

آموزش Excel

بر روی نمودار کلیک کنید سپس بر روی علامت مثبت ظاهر شده در سمت راست نمودار کلیک کنید.

چندین خط در یک نمودار خطی

رسم نمودار در متلب با دستور plot

رسم نمودار با دستور plot در متلب + فیلم رایگان آموزشی

در آموزش رسم نمودار در متلب چندین خط در یک نمودار خطی گفتیم که برای رسم تعدادی از داده ها روی نمودار، دو روش اصلی وجود دارد. راه اول استفاده از قابلیت های نرم افزاری متلب برای انتخاب نمودار دلخواه است. راه دوم هم استفاده از کدنویسی است.

همان طور که گفته شد استفاده از کد نویسی برای رسم نمودارها، راه بسیار بهتری است و در کدنویسی پروژه های اصلی باید از این روش استفاده کنیم. همچنین قابلیت های بیشتری هم برای انجام تنظیمات دلخواه روی نمودارها در حالت کدنویسی وجود دارد.

آموزش متلب - ویکی مکانیک

در این قسمت قصد داریم نحوه استفاده از دستور plot در متلب برای رسم نمودارها را شرح دهیم.

فراموش نکنید که پس از این مطلب، حتما نکات تکمیلی کار با plot را در اینجا بخوانید.

رسم نمودار در متلب با دستور plot

برای رسم یک تابع ( متغیر وابسته ) بر حسب یک متغیر مستقل، بهترین روش استفاده از تابع plot است.

دستور plot در متلب

تابع plot در متلب تعدادی از نقاط را دریافت می کند (که طبیعتا هر نقطه برای مشخص شدن بر روی نمودار دو بعدی به دو مولفه نیازمند است.) ، آنها را روی نمودار رسم می کند و سپس نقاط را به ترتیب به یک دیگر متصل می کند.

این تابع در ساده ترین حالت دو ورودی دریافت می کند که ورودی اول آن، متغیر مربوط به محور افقی و ورودی دوم آن، متغیر مربوط به محور عمودی است. در ادامه با یک مثال بسیار ساده چندین خط در یک نمودار خطی با نحوه رسم نمودار با استفاده از تابع plot در متلب آشنا می شویم.

مثال: متغیر مستقل t را در نظر بگیرید که می تواند نقش زمان را داشته باشد. متغیر f را به صورت یک متغیر وابسته و تابعی از t تعریف می کنیم.

متغیر t یک بردار است که در بازه زمانی 0تا 3 ثانیه، با گام های 0.1 ثانیه جلو می رود. در هر کدام از این لحظه ها که یک المان بردار را تشکیل می دهند. متغیر f تابعی از زمان t است که در هر لحظه، یک مقدار دارد. بنابر این طول بردارهای t وf برابر است.

از آنجایی که می خواهیم متغیر t روی محور افقی باشد و متغیر f روی محور عمودی، ورودی اول را به t و ورودی دوم را به f اختصاص می دهیم.

طول هر کدام از این بردارها برابر 31 خواهد بود. بنابر این 31 زوج مرتب به دست می آید که مولفه اول آن از بردار t و مولفه دوم آن از بردار f برداشته می شود. این 31 نقطه در صفحه نمودار مشخص می شوند و با خطوطی به یکدیگر متصل می شوند. در نتیجه نمودار زیر تشکیل می شود.

آموزش Word پایان نامه

رسم همزمان چند نمودار روی یک صفحه

ممکن است برای مقایسه چند نمودار نیاز داشته باشیم که نمودار ها به صورت همزمان روی یک صفحه رسم شوند. این کار هم به سادگی با دستور plot در متلب امکان پذیر است. کافیست که متغیر ها را در کنار هم وارد این تابع کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

مثال: می خواهیم نمودار مربوط به y1 که نمودار سینوس است به همراه نمودار مربوط به y2 که نمودار کسینوس است به صورت همزمان روی یک صفحه رسم شوند. در این مورد متغیر مستقل هر دو تابع، متغیر x است.

ابتدا هر کدام از متغیر ها را تعریف می کنیم.

حالا زوج های مرتب را به ترتیب و دو به دو، وارد تابع می کنیم.

به این ترتیب هر دو نمودار روی یک صفحه رسم شده اند.

آموزش متلب - ویکی مکانیک

نکته: با استفاده از این روش می توانیم تعداد بیش از دو نمودار را هم به صورت همزمان رسم کنیم. کافی است به همین ترتیب متغیرهای مورد نظر را پشت سر هم بنویسیم.

برای تمرین بیشتر کار با plot توصیه میکنم حتما آموزش رسم دایره در متلب را هم مطالعه کنید.

رسم همزمان چند نمودار با استفاده از دستور hold on در متلب

یک راه دیگر برای رسم چند نمودار به صورت همزمان، استفاده از دستور hold on در متلب است. پس از رسم نمودار اول، این دستور را استفاده می کنیم تا برای رسم نمودار بعدی، صفحه جدیدی باز نشود و نمودار دوم هم روی همان صفحه قبلی رسم شود.

مثال: اجازه بدهید مثال بالا را این بار با استفاده از دستور hold on حل کنیم.

در اینجا هم ابتدا متغیر ها را تعریف می کنیم. سپس نمودار اول را رسم می کنیم. پس از آن از دستور hold on استفاده می کنیم و بعد از دستور hold on هم به سراغ رسم نمودار دوم می رویم.

همانطور که مشاهده می کنید نتیجه نهایی دقیقا مشابه حالت قبل است.

ورقکاری شیت متال سالیدورک

نکته: استفاده از دستور hold on در متلب صرفا برای رسم همزمان دو نمودار نیست. با استفاده از این روش می توانیم تعداد نامحدودی از نمودارها را همزمان روی یک صفحه رسم کنیم.

توصیه می کنم این آموزش را هم از دست ندهید: تغییر ضخامت خطوط نمودار در متلب با plot

تعیین رنگ نمودار در متلب

انتخاب و مشخص کردن رنگ نمودار در متلب مخصوصا هنگامی که چند نمودار به صورت همزمان روی یک صفحه رسم می شوند، اهمیت بالایی دارد. تعیین رنگ نمودار نیاز به دستور جداگانه ای در متلب ندارد و با استفاده از امکانات دستور plot در متلب قابل انجام است.

رنگ های شاخص دارای یک کاراکتر حرفی مخصوص به خود هستند. اگر در تابع plot پس از متغیرهای دلخواهمان، کاراکتر حرفی مربوط به یک رنگ را هم وارد کنیم، نمودار با آن رنگ رسم می شود.

جدول زیر نشان دهنده کاراکترهای مربوط به هر رنگ است که در واقع مانند یک کد عمل می کند.

رنگ نمودار در متلب

حال برویم سراغ چند مثال:

مثال: تابع سینوس مثال قبل را این بار با رنگ قرمز رسم می کنیم.

نتیجه به صورت زیر خواهد بود.

مثال: این بار قصد داریم نمودارهای سینوس و کسینوس را به صورت همزمان رسم کنیم.

فرض کنید که می خواهیم نمودار سینوس، قرمز باشد و نمودار کسینوس آبی باشد. کافیست که بعد از زوج متغیر مربوط به هر نمودار، رنگ آن را هم تعیین کنیم.

مشاهده می کنید که پس از متغیرهای هر نمودار کد رنگ مربوط به هر کدام را نوشته ایم.

در نتیجه نمودارها به صورت زیر رسم می شوند.

تعیین شکل خطوط نمودار در متلب

خطوط نمودار در متلب می تواند به صورت خط پر ، خط چین ، نقطه چین و … باشد. مخصوصا هنگامی که چندین نمودار را به صورت همزمان رسم می کنیم، استفاده از این قابلیت ها باعث تمایز نمودارها می شود و کار تشخیص بین آن ها را ساده تر می کند.

تعیین شیوه رسم نمودار هم نیاز به دستور اضافه ندارد و صرفا با استفاده از همان دستور plot در متلب قابل پیاده سازی است. اینجا هم مانند تعیین رنگ، با استفاده از یک کد تعیین می کنیم که نمودار به چه شیوه ای رسم شود.

برای رسم نمودارهای دلخواه از کد هایی که در جدول آمده است استفاده می کنیم.

توصیه می کنم این آموزش را هم از دست ندهید: تعیین تیتر نمودار با دستور plot در متلب

مثال: می خواهیم نمودار سینوسی زیر را به صورت خط چین رسم کنیم.

مشاهده می کنید که صرفا کافیست کد مربوط به خط چین را وارد دستور plot کنیم. نتیجه به صورت زیر خواهد بود.

مثال: در مثال های قبلی مشاهده کردید که دو نمودار سینوس و کسینوس را به صورت همزمان و با رنگ های دلخواه روی یک صفحه رسم کردیم. حالا می خواهیم در همان حالت شیوه رسم هر کدام از نمودارها را هم تغییر دهیم.

نیازی نیست که حتما کدهای مربوط به شکل خط نمودار را جداگانه وارد کنیم. می توانیم آن ها را به همراه کدهای رنگ ها بیاوریم. یعنی به شکل زیر:

مشاهده می کنید که در نتیجه دستور بالا، نمودار زیر به دست می آید.

در این آموزش با تعدادی از قابلیت های رسم نمودار با استفاده از دستور plot در متلب آشنا شدیم. اما قابلیت های این دستور پرکاربرد هنوز تمام نشده و در قسمت بعدی آموزش به این موارد هم خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.