بررسی حالت های مختلف سیکل


بررسی مقایسه ای آرایش های مختلف چرخه ی orc (چرخه ی رانکین آلی) در تولید توان از منابع حرارتی خورشیدی

در این پایان نامه تولید توان از انرژی حرارتی تأمین شده توسط گردآورنده های خورشیدی لوله خلأ مورد بررسی قرار گرفته است. گردآورنده های خورشیدی لوله خلأ توانایی تولید گرما تا دمای °c150 را دارند. با توجه به دمای پایین منبع حرارتی، چرخه ی orc به عنوان چرخه ی تولید بررسی حالت های مختلف سیکل توان انتخاب شده است. شش آرایش مختلف چرخه ی orc به همراه دو نوع آرایش اتصال گردآورنده ی خورشیدی به چرخه ی تولید توان که در مجموع دوازده آرایش مختلف را ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل سازی ترمودینامیکی چرخه های مذکور توسط نرم افزار ees انجام شده است. از میان سیال های موجود در بانک اطلاعاتی نرم افزار ees، با در نظر گرفتن معیارهای مختلفی مانند ایمنی، سازگاری با محیط زیست و خواص ترمودینامیکی سیال ها، هجده سیال به عنوان سیال عامل چرخه ی orc برای تحلیل انتخاب شده اند. در مجموع با در نظر گرفتن چرخه ها و سیال عامل های مختلف، 178 چرخه ی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی برای تولید توان خالص بیشینه در هر مورد انجام گرفته است. نتایج این پایان نامه نشان می دهند که افزودن مبدل حرارتی داخلی موجب بهبود عملکرد سیستم شده و توان تولیدی خالص را افزایش می دهد. البته این تأثیر، شدیداً وابسته به نوع سیال عامل مورد استفاده است، به طوری که کمترین تأثیر مربوط به سیال های تر و بیش ترین تأثیر مربوط به سیال های خشک است. افزودن گرمکن باز تغذیه هم، توان خالص سیستم را افزایش می دهد. البته برخلاف مبدل حرارتی داخلی، این تأثیر وابستگی چندانی به نوع سیال ندارد و برای همه ی سیال ها تقریباً یکسان است. افزودن گرمکن بسته ی تغذیه تأثیر تقریباً مشابهی با گرمکن باز تغذیه دارد. با توجه به تأثیر مثبت افزودن مبدل حرارتی داخلی و گرمکن باز یا بسته ی تغذیه، آرایش های orc با گرمکن تغذیه (باز یا بسته) و مبدل حرارتی داخلی بیش ترین توان تولیدی را در بین شش آرایش مورد بررسی orc دارند. برای آرایش اتصال htf با توجه به جمیع جوانب، isopentane به عنوان سیال عامل انتخاب شده است. بیشترین توان خالص با این سیال و آرایش اتصال htf، توسط چرخه ی orc با گرمکن بسته ی تغذیه و مبدل حرارتی داخلی تولید می شود. همچنین برای آرایش اتصال dvg با توجه به جمیع جوانب، acetone به عنوان سیال عامل انتخاب شده است. بیشترین توان خالص با این سیال و آرایش اتصال dvg، توسط چرخه ی orc با گرمکن باز تغذیه و مبدل حرارتی داخلی تولید می شود. این انتخاب ها با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله توان خالص بیشتر، دبی حجمی کمتر، نسبت حجمی انبساط کمتر در توربین، دمای خود اشتعالی بیش تر و سازگاری بیش تر با محیط زیست انجام گرفته اند. چرخه های انتخاب شده از نظر نسبت حجمی انبساط در توربین وضعیت تقریباً مشابهی دارند. چرخه با آرایش اتصال dvg و سیال عامل acetone توان بیشتری تولید می کند، در حالی که چرخه با آرایش اتصال htf و سیال عامل isopentane دارای دبی حجمی کمتری در خروجی توربین است. مقادیر بازده سیستم که نسبت توان خالص تولیدی به توان تابشی ورودی به گردآورنده است، برای چرخه های منتخب برای آرایش اتصال dvg و htf به ترتیب برابر %696/9 و %27/9 است. تأثیر فوق گرم کردن سیال عامل در ورودی توربین می تواند در دو حالت کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای چرخه هایی که دارای مبدل حرارتی داخلی هستند، فوق گرم کردن با هر سیال عاملی، تأثیر مثبتی در توان خالص چرخه دارد (البته میزان این تأثیر در سیالات تر، بیش تر و در سیالات خشک، کم تر است). اگر چرخه، بدون مبدل حرارتی داخلی باشد، سه حالت متفاوت وجود دارد. اگر سیال عامل تر باشد، باز هم باید ورودی توربین را تا حد امکان فوق گرم کرد. اگر سیال آیزنتروپیک باشد، تأثیر فوق گرم کردن ناچیز خواهد بود و اگر سیال خشک باشد، فوق گرم کردن تأثیر منفی بر توان خالص چرخه خواهد داشت و بهتر است ورودی توربین به صورت بخار اشباع باشد. تحلیل اگزرژی انجام شده نشان می دهد که بیش ترین برگشت ناپذیری سیستم در گردآورنده ی خورشیدی رخ می دهد. بعد از گردآورنده، توربین بیش ترین مقدار برگشت ناپذیری را دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه‌سازی و بررسی پارامتری چرخه تجمیعی متمرکز کننده‌های سهموی خورشیدی و چرخه آلی رانکین برای تولید توان الکتریکی

خورشید به‌ عنوان یکی از منبع‌های پایان ناپذیر انرژی است که امکان تولید برق و گرما از آن به راحتی وجود دارد. چرخه آلی رانکین همانند چرخه شناخته شده بخار رانکین است با این تفاوت که در آن از یک سیال آلی به‌ جای بخار استفاده می‌ شود. این مطالعه به بررسی انتخاب سیال عامل مناسب برای چرخه آلی رانکین ، راهکاری برای بهبود عملکرد و افزایش راندمان، شناسایی پارامترها و متغیرهای تأثیرگذار بر راندمان چرخ.

تحلیل فنی ـ اقتصادی چرخه ی رانکین آلی تولید گرما و توان با منابع انرژی استان اردبیل

در این پژوهش به طراحی ترمودینامیکی و بررسی فنی، اقتصادی و زیست ­محیطی یک چرخه رانکین آلی بررسی حالت های مختلف سیکل با هدف تولید همزمان توان و گرما، با منابع انرژی گوناگون در شرایط استان اردبیل پرداخته ­شده­است. ضمن ارزیابی فنی پارامترهای اثرگذار بر چرخه­ ی رانکین آلی مورد مطالعه، اهمیت و میزان اثرگذاری هریک از پارامترهای موثر نیزمورد توجه قرار گرفته ­است. استفاده از منبع­ های گوناگون انرژی شامل خور.

شبیه سازی و بررسی پارامتری چرخه تجمیعی متمرکز کننده های سهموی خورشیدی و چرخه آلی رانکین برای تولید توان الکتریکی

خورشید به­ عنوان یکی از منبع­های پایان ناپذیر انرژی است که امکان تولید برق و گرما از آن به راحتی وجود دارد. چرخه آلی رانکین همانند چرخه شناخته شده بخار رانکین است با این تفاوت که در آن از یک سیال آلی به­ جای بخار استفاده می­ شود. این مطالعه به بررسی انتخاب سیال عامل مناسب برای چرخه آلی رانکین ، راهکاری برای بهبود عملکرد و افزایش راندمان، شناسایی پارامترها و متغیرهای تأثیرگذار بر راندمان چرخه آل.

تحلیل انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی (۴e) یک چرخه ی رانکین آلی خورشیدی با تولید همزمان توان و گرما

در این پژوهش با رویکردی همه جانبه، تحلیل انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی (4e) یک چرخه رانکین آلی با هدف تولید همزمان توان و گرما با منبع انرژی خورشیدی انجام شده است. به منظور بررسی جامع بخشهای مختلف سیستم طراحی شده در کنار یکدیگر، پس از مدلسازی و طراحی ترمودینامیکی چرخه رانکین آلی، به کارگیری کلکلتورهای خورشیدی تخت و سهموی و همچنین بویلر گازسوز به عنوان تجهیزات تامین کننده انرژی در حالت های.

بهینه سازی ترمودینامیکی و ترمواکونومیک چرخه ی رانکین آلی برای بازیافت گرمایی از کارخانه‌ی سیمان

در این پژوهش از یک چرخه رانکین آلی (ORC) به منظور بازیافت گرمایی از کارخانه سیمان تهران بهره گرفته شد. همچنین با ارایه بهینه سازی­ های هم ­زمان ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی از بین سه سیال مورد بررسی، سیال مناسب با بالاترین بازده انتخاب و معرفی شد. به منظور طراحی چرخه رانکین آلی دو روش که یکی شامل مبدل احیاکننده و دیگری بدون مبدل می ­باشد، در نظر گرفته شد. با مطالعهیی مقاله ­های گذشته و بررس.

تحلیل انرژی و اگزرژی و مطالعه ی پارامتریک چرخه ی ترکیبی ماتیانت و رانکین آلی (بدون آلایندگی)

چرخه‌ی اوکسی‌فیول MATIANT از جمله ی معروف‌ترین سیستم‌های تولید توان بدون آلایندگی می-باشد که قابلیت جداسازی و ذخیره‌ی تمام دی‌اکسیدکربن تولید شده در محفظه احتراق را دارد. در راستای ارایه‌ی سیستم‌های تولید توان با راندمان بالا، در این مطالعه ترکب چرخه‌ی MATIANT و رانکین آلی از دیدگاه انرژی و اگزرژی بررسی شده است که ضمن حفظ ماهیت بی‌آلایندگی چرخه، کارآیی آن را افزایش داده است. راندمان انرژی و اگز.

سیکل قاعدگی در طب سنتی چگونه بررسی می‌شود؟

سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی اهمیت زیادی دارد و در طب رایج و طب سنتی بررسی می‌شود.

مراحل زندگی زنان بسته به سیکل‌‍‌های تولیدمثلی تقسیم می‌شود. یکی از مراحل زندگی زنان دوره باروری است

که در این دوران احتمال بارداری وجود دارد و با اولین قاعدگی شروع شده و با یائسگی خاتمه می‌یابد.

برای اینکه دوره باروری سالمی داشته‌باشیم ابتدا باید فیزیولوژی قاعدگی را بدانیم یعنی بدانیم که در یک سیکل قاعدگی طبیعی چه اتفاقی می‌افتد.

اهمیت سیکل قاعدگی در حدی است که آکادمی زنان و زایمان آمریکا سیکل قاعدگی را یک علامت حیاتی در بانوان بیان می‌کند.

اولین قاعدگی تقریبا از ۱۱-۱۴ سالگی شروع شده و تا حدود ۴۵-۵۵ سالگی ادامه می‌یابد.

سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی چه مراحلی دارد؟

سیکل قاعدگی فقط شامل روزهای خونریزی نیست بلکه هم روزهای خونریزی و هم روزهای پاکی را شامل می‌شود.

سیکل قاعدگی طبیعی ۴ مرحله دارد که این مراحل به ترتیب بررسی حالت های مختلف سیکل شامل:

 • مرحله خونریزی
 • مرحله فولیکولی
 • مرحله تخمک‌گذاری
 • و مرحله ترشحی (لوتئال)

است و این سیکل قاعدگی در طی دوران باروری تکرار می‌شود.

مرحله خونریزی:

اولین مرحله از سیکل قاعدگی مرحله خونریزی است.

در صورت عدم بارور شدن تخمک در سیکل قبلی، میزان استروژن و پروژسترون کاهش یافته و دیگر موجب استحکام دیواره رحم نمی‌شوند

و دیواره رحم ریزش می‌کند. ریزش دیواره رحم همراه با خروج خون و موکوس، خونریزی قاعدگی را تشکیل می‌دهد.

مرحله خونریزی حدود ۳-۷ روز طول می‌کشد.

در مرحله خونریزی علاوه بر خونریزی از واژن بعضی بانوان علایمی مانند:

 • درد شکم
 • درد کمر
 • نفخ
 • تغییرات خلقی
 • تحریک‌پذیری
 • سردرد
 • و ضعف

مرحله فولیکولی:

از روز اول خونریزی قاعدگی تا زمان تخمک‌گذاری مرحله فولیکولی می‌باشد و روزهای اول مرحله فولیکولی با مرحله خونریزی همزمان است.

در فاز فولیکولی هیپوتالاموس با ترشح هورمون‌هایی بر هیپوفیز تأثیر گذاشته و موجب ترشح FSH از هیپوفیز می‌شود.

FSH ترشح شده از هیپوفیز بر تخمدان اثر کرده و موجب رشد همزمان ۵-۲۰ فولیکول در تخمدان در هر سیکل می‌شود که هر فولیکول حاوی یک تخمک است.

فولیکول‌های در حال رشد هورمون استروژن ترشح می‌کنند و در این مرحله به‌تدریج هورمون استروژن افزایش می‌یابد.

افزایش هورمون استروژن موجب افزایش ضخامت لایه داخلی رحم به نام اندومتر شده و محیط مناسبی برای لانه‌گزینی و رشد جنین احتمالی فراهم می‌شود.

از بین ۵-۲۰ فولیکول در هر سیکل یک فولیکول بیشتر از بقیه رشد می‌کند و بالغ‌تر می‌شود و همین یک فولیکول در مرحله تخمک‌گذاری، تخمک آزاد می‌کند.

در موارد استثنا دو فولیکول تخمک آزاد می‌کنند که منجر به دوقلویی می‌شود. مرحله فولیکولی تقریبا ۱۶ روز طول می‌کشد.

مرحله تخمک گذاری:

افزایش استروژن در مرحله فولیکولی موجب تحریک ترشح LH از هیپوفیز می‌شود و به تدریج LH افزایش یافته

تا در حوالی روز ۱۴ سیکل قاعدگی به‌دنبال افزایش زیاد و ناگهانی هورمون LH فولیکول پاره شده و تخمک از فولیکول آزاد می‌شود.

تخمک آزاد شده از طریق لوله‌های رحمی به رحم می‌رسد و تقریبا ۲۴-۳۶ ساعت قدرت بارور شدن با اسپرم را دارد.

تنها مرحله‌ای از سیکل قاعدگی که احتمال باروری وجود دارد همین مرحله تخمک‌گذاری است.

تخمک‌گذاری در نیمه سیکل قاعدگی رخ می‌دهد. هنگام تخمک‌گذاری دمای بدن کمی افزایش یافته، ترشحات واژن غلیظ‌تر می‌شود

و بعضی بانوان درد خفیف، کوتاه مدت و یک‌طرفه زیر شکم دارند و بعضی کمی لکه‌بینی دارند.

مرحله ترشحی (لوتئال):

در این مرحله باقیمانده فولیکول به نام جسم زرد در تخمدان هورمون پروژسترون و کمی استروژن ترشح می‌کند که موجب نگهداری و افزایش ضخامت لایه‌ داخلی رحم به نام اندومتر می‌شوند.

افزایش ضخامت اندومتر شرایط را برای لانه‌گزینی و کاشته‌شدن جنین احتمالی فراهم می‌کند. اگر بانو باردار شد که افزایش بررسی حالت های مختلف سیکل ضخامت آندومتر تحت تاثیر هورمون‌ها ادامه می‌یابد

و اگر باردار نشد جسم زرد در تخمدان جذب می‌شود و هورمون استروژن و پروژسترون کاهش می‌یابد و متعاقب آن لایه داخلی رحم ریزش می‌کند

و همراه با ریزش لایه داخلی رحم خون هم خارج می‌شود و به این ترتیب خونریزی قاعدگی اتفاق می‌افتد و سیکل قاعدگی بعدی شروع می‌شود.

مدت مرحله ترشحی ۱۱-۱۷ روز و متوسط ۱۴ روز است.

اگر بانو باردار نشود در بررسی حالت های مختلف سیکل مرحله ترشحی ممکن است علائمی مانند

 • نفخ
 • تورم و درد سینه‌ها
 • تغییرات خلقی
 • سردرد
 • افزایش وزن
 • اختلالات خواب
 • و افزایش اشتها

داشته‌باشد که این علایم را سندرم قبل از قاعدگی یا PMS(premenstrual syndrome) گویند.

اهمیت سیکل قاعدگی در طب ایرانی چیست؟

از نظر طب ایرانی سیکل قاعدگی تحت تاثیر هماهنگی بین مغز، تخمدان و رحم است و اعضای دیگری مانند کبد هم نقش بسزایی در سیکل قاعدگی دارند.

از دیدگاه طب ایرانی خون قاعدگی ماده زائدی است که از بدن دفع می‌شود و یک راه دفعی در بدن بانو محسوب می‌شود

و از روی ویژگی‌های خون قاعدگی می‌توان به ویژگی‌های رحم و حتی ویژگی‌های بدن پی‌برد.

سیکل قاعدگی طبیعی در طب ایرانی چه ویژگی‌هایی دارد؟

از نظر طب سنتی ایران قاعدگی دارای ویژگی‌های کمی و کیفی است که نشان‌دهنده طبیعی یا غیرطبیعی بودن سیکل قاعدگی طبیعی هستند.

سیکل قاعدگی

ویژگی‌های کمی قاعدگی در طب ایرانی چیست؟

ویژگی‌های کمی قاعدگی شامل مدت سیکل قاعدگی و مدت پریود است.

مدت سیکل قاعدگی:

از روز ابتدایی شروع خونریزی یک سیکل تا روز ابتدایی شروع خونریزی سیکل بعدی، یک سیکل قاعدگی محسوب می‌شود.

که مدت هر سیکل قاعدگی ۲۴-۳۵ روز و متوسط ۲۸ روز است و اگر کمتر از ۲۱ روز و بیشتر از ۳۵ روز باشد، غیرطبیعی است.

مدت سیکل قاعدگی طبیعی در بانوان مختلف فرق می‌کند ولی در هر خانم مدت سیکل قاعدگی تقریبا ثابت است

و اگر تا ۳ روز کم یا زیاد شود، طبیعی است ولی اگر سیکل قاعدگی قابل پیش‌بینی نیست و تغییرات آن بیشتر از ۳ روز است یعنی سیکل قاعدگی نامنظم است.

البته در سال اول شروع قاعدگی، نامنظم بودن سیکل‌ها طبیعی است.

اگر در فردی با قاعدگی نامنظم دارد ۶ ماه پریود نشود یا در فردی با قاعدگی منظم ۳ سیکل پشت سر هم پریود نشود، غیرطبیعی است.

اگر بانو ۵-۷ سیکل در سال پریود شود غیرطبیعی است.

مدت خونریزی:

مدت خونریزی قاعدگی ۳-۷ روز و نهایت ۱۰ روز است. مدت خونریزی کمتر از ۳ روز و بیشتر از ۱۰ روز غیرطبیعی است.

پس مهم است که زمان شروع خونریزی قاعدگی را یادداشت کنیم تا بفهمیم مدت هر سیکل قاعدگی چقدر است

و مهم است زمان پایان خونریزی را نیز یادداشت کنیم تا تعداد روزهای خونریزی را بدانیم.

ویژگی‌های بررسی حالت های مختلف سیکل کیفی قاعدگی در طب ایرانی چیست؟

ویژگی‌های کیفی قاعدگی از نظر طب سنتی ایران شامل مقدار خون، قوام خون و رنگ خون پریود است ولی در بررسی ویژگی‌های کیفی خون قاعدگی در طب رایج بیشتر مقدار خون قاعدگی ارزیابی می‌شود.

مقدار خون پریود:

مقدار طبیعی خون قاعدگی ۶۰-۳۰ سی‌سی است و بیشتر از ۸۰ سی‌سی، غیرطبیعی است.

میزان خون قاعدگی را با معیار هیگام تقریبا دقیق می‌توان ارزیابی کرد که بیشتر در روش‌های تحقیقاتی استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری میزان خون قاعدگی با این روش کمی سخت و مناسب برای کارهای تحقیقاتی است.

روش آسان‌تر که فرد متوجه میزان زیاد خون قاعدگی شود، آنست که معیارهای زیر را داشته‌باشد:

 • بانو کمتر از هر ۲ ساعت مجبور به تعویض پد شود
 • شب‌ها هنگام خواب لباسش آلوده شود و مجبور به تعویض پد شود
 • لخته بزرگ‌تر از ۵/۲-۳ سانتی‌متر داشته‌باشد
 • در هنگام خونریزی دچار ضعف شود و یا مبتلا به کم‌خونی فقر آهن باشد.

قوام خون پریود:

خون پریود طبیعی دارای قوام متوسط و یکنواخت است. اگر خون پریود خیلی رقیق و آبکی یا غلیظ باشد غیر طبیعی است.

لخته کوچک‌تر از ۵/۲ سانتی‌متر در روزهای ابتدایی پریود به رنگ قرمز تیره یا روشن طبیعی است. ولی اگر لخته‌ها بزرگتر از ۵/۲ سانتی‌متر و متعدد باشند غیرطبیعی است.

رنگ خون پریود:

برای تشخیص رنگ خون قاعدگی بانو باید پارچه‌ای از جنس کتان از شب تا صبح بگذارد و صبح پارچه را در سایه خشک کند.

رنگ خون قاعدگی طبیعی قرمز است ولی اگر رنگ خون پریود به سیاهی بزند یا به زردی بزند و نارنجی باشد و یا کمرنگ باشد غیرطبیعی است.

نکته قابل توجه آنست که رنگ خون قهوه‌ای یا صورتی پریود همراه با مقدار کم خون قاعدگی، اشکالی ندارد و نشانه آنست که خون پریود مدتی در رحم مانده

و سپس خارج شده‌است ولی اگر رنگ خون قهوه‌ای تیره، صورتی یا نارنجی پریود همراه با مقدار زیاد خون قاعدگی باشد، غیرطبیعی است.

بوی خون پریود:

پریود طبیعی بوی خون می‌دهد ولی اگر بی‌بو باشد یا دارای بوی تند و بد بو باشد غیرطبیعی است.

در چه تغییرات پریودی به پزشک مراجعه کنیم؟

 • مدت سیکل قاعدگی (روز اول خونریزی یک سیکل تا روز اول خونریزی بعدی) کمتر از ۲۱ و بیشتر از ۳۵ روز
 • سیکل قاعدگی نامنظم
 • پریود نشدن سه ماه پشت سرهم در خانمی که قاعدگی منظم داشته
 • پریود نشدن شش ماه اخیر در خانمی که قاعدگی نامنظم داشته
 • خونریزی بین پریودها
 • خونریزی بعد از مقاربت
 • خونریزی بعد از یائسگی
 • حجم زیاد خونریزی پریود (نیاز به تعویض پد هر دو ساعت، نیاز به تعویض پد شبانه، لخته بزرگتر از ۳ سانتی‌متر، ضعف هنگام خونریزی)
 • قوام غلیظ خون پریود
 • رنگ نارنجی یا قهوه‌ای تیره خون پریود همراه با حجم زیاد خون قاعدگی
 • بی‌بویی یا بدبویی خون پریودی

پس بانو باید در هر سیکل قاعدگی به زمان شروع پریود، مدت روزهای خونریزی، وجود لکه‌بینی در ابتدا و انتهای خونریزی یا وسط سیکل قاعدگی و تعداد روزهای لکه‌بینی دقت کند.

همچنین به مقدار، رنگ و قوام خون پریود توجه کند و در موارد غیرطبیعی به پزشک مراجعه کند و در زمان مراجعه به پزشک اطلاعات دقیقی در اختیار پزشک قرار دهد

تا پزشک بر اساس این اطلاعات بتواند مشکل بانو را دقیق‌تر و راحت‌تر تشخیص دهد و بر اساس آن درمان لازم را انجام دهد.

همه چیز درباره شارژ گاز کولر گازی | آموزش تشخیص کمبود گاز R410 , R22

روش های شارژ گاز کولر گازی و تشخیص کمبود گاز کولر گازی

تقریباً تمامی کولر گازی ها برای انجام عملیات خنک کردن محیط از گازهای فریونی مانند R22 – R410A – R407A استفاده می‌کنند که کمبود یا نبود این گازها در کولر گازی تمامی سیکل تبرید را مختل کرده و با مشکل جدی مواجه می‌کند. در این مطلب ما نحوه تشخیص کمبود گاز و انواع شارژ گاز کولر گازی را آموزش و توضیح می دهیم.

شما باید ابتدا لیبل روی کولر گازی را بخوانید تا متوجه شوید که چه نوع گازی کولر گازی شما دارد چون ما در این آموزش قصد داریم که نحوه شارژ گاز R22 که اکثر کولرهای گازی با آن کار میکنند را آموزش دهیم و در آموزش‌های بعد به ادامه گازها ازجمله R410A – R407A می‌پردازیم.

نوع گاز کولر گازی R22

معمولا یکی از دلایل اصلی که کولر گازی خنک نمی کند، نشت گاز و کم شدن گاز آن است. وقتی چنین اتفاقی می افتد بهتر است ابتدا بررسی کنید که چرا کمبود گاز در کولر گازی اتفاق افتاده است (وجود نشتی) و ابتدا نشتی را برطرف کنید و بعد اقدام به شارژ گاز کولر گازی کنید.

انواع روش شاژ گاز:

روش اول: بهترین و اصولی‌ترین روشی که برای این کار توصیه می‌شود شارژ گازی وزنی است زیرا شما مطمنا از مقدار گازی موجود در سیستم اطلاع دارید و میدانید که اگر ۲ متر لوله در نصب اضافه کرده‌اید باید ۴۰ گرم گاز به سیستم اضافه کرد که این اصولی‌ترین روش و مطمئن‌ترین روش است.

روش دوم: شارژ گاز به صورت آمپری این روش بعد از روش اول مناسب‌ترین روش برای شارژ گاز کولر گازی می باشد، که از طریق آمپر دستگاه به میزان گاز موردنیاز در سیستم پی می‌بریم.

روش سوم: نحوه شارژ گاز کولر گازی از طریق گیج مانوفیلد است که روشِ مورد اطمینانی نیست زیرا با توجه به دمای محیط و بسیاری از پارامترهای دیگر درصد خطای بالایی دارد.

به طور کلی کولر گازی در ۳ حالت نیازی به شارژ گاز دارد:

 1. کولر تازه نصب‌شده و نو است.
 2. سیستم کاملاً فاقد گاز می‌باشد.
 3. سیستم احتیاج به شارژ گاز تکمیلی (اضافه کردن) دارد.

حتما بخوانید : طریقه جمع کردن گاز و جابجایی کولر گازی

حالت اول: شارژ گاز کولر تازه نصب‌شده.

 • شما زمانی که یک کولر گازی را به‌صورت نو خریداری می‌کنید تقریباً به‌اندازه ۵ متر لوله گاز داخل سیستم کندانسور مبحوث شده است که شما بعد از اتمام نصب کولر گازی به‌صورت کامل باید سیستم را وکیوم کنید و از زمانی که از وکیوم کردن سیستم و عدم وجود هوا و رطوبت مدار کولرگازی مطمئن شدید می‌توانید شیر سرویس را بازکرده و گاز را به‌ سیبتم منتقل کنید البته باید به این نکته توجه شود مقدار گاز شرکتی که در سیستم وجود دارد فقط برای ۵ متر لوله کافی است و در صورت لوله‌کشی اضافی باید مقدار گاز هم اضافه شود که معمولاً به ازای هر یک متر لوله اضافی سیستم ۲۰ گرم گاز احتیاج دارد.
 • اگر برای نصب کولر گازی فقط از همان ۵ متر لوله اولیه استفاده شد دیگر نیازی به شارژ گاز اضافی در سیستم نیست ولی اگر برای نصب کولر گازی شما در نصب اولیه بیشتر از ۵ متر لوله استفاده شد برای شارژ گاز آن به ۳ طریق می‌توانید این کار را انجام داد.

حالت دوم: کولر گازی کاملاً فاقد گاز است

وقتی با کولر مواجه می‌شوید که کاملاً فاقد گاز است

چطور متوجه می‌شوید؟ می‌توانید والف شیر سرویس را فشار دهید اگر گاز بیرون زد یعنی سیستم دارای مقداری گاز است ولی اگر گازی بیرون نزد سیستم فاقد گاز است و باید شارژ شود

شما باید قبل از انجام هر نوع شارژ گاز در این حالت ابتدا نشتی را پیدا کنید و بعد از رفع نشتی سیستم را کاملاً وکیوم کنید و از عدم وجود رطوبت و هوا در سیستم مطمئن شوید، در صورت عدم انجام این کار علاوه بر صرف وقت و هزینه مطمئنآ به کمپرسور کولر گازی خود آسیب می زنید. خوب حالا اگر از طول مقدار لوله‌کشی کولر اطلاع دقیق دارید، می‌توانید با مطالعه پلاک روی کولر پنل بیرونی کولر گازی به مقدار گازی که با ۵ متر لوله نصب‌ شده را متوجه شوید و در صورت ۵ متر لوله‌کشی همان مقدار ثبت‌شده روی پلاک را با ترازو شارژ نمایید و اگر طول لوله بیشتر است به ازا هر ۱ متر ۲۰ گرم گاز شارژ نمایید.

ولی اگر از طول دقیق لوله‌کشی به کار برده برای نصب کولر اطلاع ندارید می‌توانید از دو روش دیگر یعنی شارژ گاز با آمپرمتر و شارژ گاز با گیج استفاده کنید.

بیشتر بدانیم : نحوه تعویض روغن کمپرسور کولر گازی

حالت سوم: اضافه کردن گاز کولر گازی (تکمیل شارژ گاز)

نحوه تشخیص کمبود گاز کولر گازی

هنگام تعمیر کولر از روش‌های زیر می‌توانید متوجه شوید که این کولر کمبود گاز دارد

 1. با نصب گیج به شیر سرویس و چک کردن آن‌ که معمولاً فشار گاز در کولر گازی در هنگام کارکرد کمپرسور ۶۰ psi است
 2. عدم سرمادهی کافی در محیط نصب‌شده
 3. یخ زدن با برفک زدن پنل داخلی در حالت سرمایش
 4. یخ زدن لوله رفت کندانسور ( لوله باریک تر )
 • وقتی با استفاده از روش های بالا متوجه کمبود گاز درسیستم شدید میتوانید به چندید روش مختلف شارژ گاز را انجام دهید که به ان میپردازیم در این حالت به دلیل اینکه شما از مقدار گاز درون سیستم اطلاعی ندارید یعنی نمیدانید که چه مقدار گاز از سیستم خالی شده است پس مسلمآ نمی‌توانید از ترازو برای شارژ گاز استفاده کنید مگر اینکه گاز سیستم را کاملاً خالی کرده و بعد از وکیوم کامل دوباره آن را شارژ کنید که با توجه به مضر بودن این گاز برای محیط‌ زیست و لایه ازون و به‌صرفه نبودن از لحاظ هزینه مالی این کار به‌ هیچ‌ عنوان توصیه نمی‌شود پس شما میتوانید از دو روش باقی مانده یعنی شارژ گاز به وسیله آمپر متر و شارژ گاز به وسیله گیج استفاده کنید.

نکته مهم:

قبل از انجام هرگونه شارژ گاز باید نشتی سیستم را پیداکرده و بعد از برطرف کردن آن حتماً سیستم را وکیوم کنید و از خالی بودن آن از هرگونه رطوبت و هوا مطمئن شوید.

آموزش شارژ گاز کولر گازی با ترازو ( شارژگاز وزنی )

شرایط لازم برای انجام شارژ وزنی یا شارژ گاز با ترازو

شرط لازم برای انجام شارژ وزنی یا شارژ گاز با ترازو استفاده از ترازو‌های دیجیتال، دقیق و متناسب برای این کار است به صورتی که دقت این ترازو بالا و برابر با یک دهم کیلوگرم باشد. پس از تأمین یک ترازوی دیجیتالی دقیق به بیان نکات اجرایی کار پرداخته می‌شود.

نحوه شارژ گاز کولر گازی با ترازو یا شارژ گاز وزنی ابتدای باید دقت داشت که چه میزان گاز برای پر نمودن مخزن کولر گازی نیاز است به همین منظور قبل از پر نمودن مخزن ابتدا باید تما‌می‌گاز کولر گازی را خالی نموده سپس اقدام به شارژ گاز نمایید.

پس از خالی نمودن مخزن باید سیستم را کاملاً از نظر هوا و رطوبت وکیوم کرده و نشتی آن را بررسی نموده تا از نشت دوباره گاز مخزن جلوگیری شود. سپس همان طور که در بالا گفتیم برای تعیین مقدار لازم گاز برای پر نمودن مخزن کولر گازی ‌می‌توان از برچسب اطلاعات فنی آن استفاده نمود که این برچسب تنها برای طول ۵ متر لوله نصب قابل استفاده ‌می‌باشد اگر مقدار لوله اتصال بیش از ۵ متر باشد باید به ازای هر ۱ متر ۲۰ گرم گاز بیش از مقدار گاز ثبت شده در برچسب فنی برای شارژ کپسول استفاده نمود.

مثال:

در این بخش به منظور روشن سازی مفهو‌می‌ که در بالا ذکر گردید به بیان مثالی پرداخته ‌می‌شود. برای یک کولر گازی که دارای برچسب فنی مقدار گاز لازم ۲ کیلوگرم ‌می‌باشد و دارای میزان لوله کشی نصب ۱۰ متری بوده باید مقدار ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم گاز استفاده نمود. حال به منظور تعیین دقیق این میزان می‌توان به روش زیر عمل که نمود:

پس بنابراین در نهایت ۱۰۰ گرم مقدار گاز بیشتر به منظور طول بیشتر لوله درون مخزن گاز کولر گازی وارد ‌می‌شود.

البته ترازوی مخصوص شارژ گاز نیز وجود دارد که بسیار دقت بالایی دارد،سرویسکاران حرفه ای از این نوع ترازو استفاده میکنند.

ترازو مخصوص شارژ گاز کولر گازی و یخچال

آموزش و نحوه شارژ گاز کولر گازی با آمپر متر ( شارژ گاز آمپری )

در شارژ گاز کولر گازی توسط آمپر متر که تقریبا مانند روش شارژ وزنی بسیار دقیق است و در تمام شرایط میتوان از این روش شارژ گاز دقیق و اصولی انجام داد.برای اطلاع از آمپر کمپرسور به لیبل روی پنل بیرونی مراجعه کنید و آمپر آن را بخوانید.

حالا ابتدا بعد از اتصالات شلنگ به شیر شارژ یا همان شیر سرویس کولر گازی و از طرف دیگر اتصال به کپسول گاز باید یک آمپر متر کلمپی را به یکی از سیم های برق اصلی ورودی به کندانسور وصل کنید و آمپر کمپرسور را بگیرید.

با باز کردن شیر کپسول گاز بگذارید گاز مقداری وارد کولر گازی شود بعد از کمی صبر دوباره آمپر روی آمپرمتر را بخوانید و سعی کنید کم کم گاز را وارد کولر گازی کنید و اجازه دهید گاز به آرامی وارد سیکل کولر گازی شود تا جایی شارژ گاز را انجام دهید که آمپر روی آمپر متر با آمپر روی لیبل یکی شود اگر یک زمان آمپر بالا تر از آمپر لیبل رفت میتوانید مقداری از گاز را کم کنید تا به آمپر مورد نظر برسید.

شارژ گاز کولر گازی با آمپر متر

آموزش شارژ گاز کولر گازی با گیج

شارژ گاز کولرگازی به وسیله گیج مانوفیلد آخرین روشی است که توصیه می‌شود. این نکته را در نظر بگیرید که این روش نسبت به دمای هوا حساس است.

نکته: قبل از انجام هرگونه شارژ گاز باید نشتی سیستم را پیداکرده و بعد از برطرف کردن آن حتماً سیستم را وکیوم کنید و از خالی بودن سیکل از هرگونه رطوبت و هوا مطمئن شوید.

قبل از هر کاری کولرگازی خود را خاموش کنید

شیلنگ کم فشار گیج را به لوله برگشت کولرگازی وصل کنید

بیشتر بدانیم : نحوه شارژ گاز کولر گازی اینورتر گاز R410

اجازه دهید کولر گازی حداقل برای ۱۵ دقیقه روشن باشد. در این حالت سیستم به حالت پایدار دست پیدا می کند.

دما را چک کنید

اندازه گیری درجه حرارت در حالت های مختلف، به شما امکان می دهد عملکرد کولر گازی را تجزیه و تحلیلی کرده و با اندازه گیری های زیر مقایسه کنید.

دمای هوا در فضای باز

دمای بازگشت هوا از فن های کولرگازی

سپس شیر کم فشار گیج را باز کنید تا گاز وارد سیکل کولر گازی شود سعی کنید به آرامی و در چند مرحله گاز را وارد سیستم کنید و چشمتان به عقربه گیج باشد که گاز زیادی وارد کولر گازی نکنید، معمولا در دمای معمولی تا ۵۵psi و در گرمای ظهر تابستان تا ۶۰psi شارژ گاز کنید . ولی این اعداد اصلا اصولی نیستند چون شارژ گاز اصولی را به روش وزنی و آمپر میتوان انجام داد.

توجه توجه : باز کردن یکسره شیر ورود گاز به کولر گازی ممکن است که گاز با حجم زیاد و یا به صورت مایع وارد کمپرسور شود و باعث آسیب جدی به کمپرسور شود .

با توجه به آنچه گفته شد ما به شما توصیه می‌کنیم که شارژ گاز کولر گازی خود را به تعمیرکاران پشتیبان سرویس بسپارید. تا از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری کنید. سپردن کار به افراد متخصص باعث کاهش هزینه شارژ کولر گازی شما خواهد شد.

استفاده از خدمات ما :

اگر کولر گازی شما به هر دلیلی مشکل دارد و به سرویس دوره ای نیاز دارد، یا اینکه میخواهید راه اندازی آن در فصل گرما و سرویس شارژ گاز توسط یک تکنسین متخصص انجام شود .میتوانید با دفتر خدمات تعمیر و سرویس کولر گازی پشتیبان سرویس تماس بگیرید تا همکاران ما در کمترین زمان با مناسب ترین قیمت سفارش تعمیرات کولر گازی شما را انجام دهند.

توجه داشته باشد که رفع نشتی و شارژ گاز نیاز به یک متخصص حرفه ای دارد، از این رو ما با داشتن متخصصان حرفه ای این کار را برای شما به طور تخصصی و با ضمانت انجام میدهیم .

آندومتریوز چیست و چگونه درمان میشود؟

آدنومیوز ضخامت رحم بافت آندومتر است که به دیواره های عضلانی خارجی رحم حرکت می کند .علت آن ناشناخته است. گاهی اوقات آدنومیوز ممکن است یک توده یا رشد آن در داخل رحم،باشد.این بیماری معمولا در زنان بالای ۳۰ سال رخ میدهد.سونوگرافی از رحم به تفاوت بین آدنومیوز و تومورهای دیگر رحم کمک می کند. زمانی که سونوگرافی نتایج قطعی ندهد ام آر ای بهتر است .
اندومتریوز نام یک بیماری است که با حضور بافت اندومتریوز ، بافت داخل حفره رحم، در خارج از رحم تعریف می شود. اگر این بافت از داخل حفره اندومتریوز به تخمدان سرایت نماید و تولید کیست های تخمدانی نماید به آن کیست های شکلاتی یااندومتریوما گفته می شود و در صورتی که بافت آندومتر به داخل عضلات رحمی نفوذ کند به نام آدنومیوز نامیده می شود.

اندومتریوز چه علائمی دارد ؟

با توجه به اینکه این بیماری قابلیت این را دارد که در هر نقطه ای از حفره لگن و خارج از رحم نفوذ کند و رشد نمایدبسته به محل جایگزینی علائم مختلف رحمی، گوارش، ادراری و … دارد.و شایعترین علامت آن به صورت درد زمان قاعدگی(دیسمنوره)، درد زمان نزدیکی(دیسپارونی)، درد مزمن لگنی و نا زایی است.

در کل علائم اندومتریوز در افراد مختلف متفاوت است

درد قاعدگی اغلب می تواند قبل از شروع خونریزی قاعدگی شروع شود و در طول سیکل قاعدگی ممکن است ادامه یابد.
درد های شدید لگنی که گهگاه با تیر کشیدن درد به پاها، مقعد، مجاری ادراری همراه باشند می تواند تظاهری از اندومتریوز باشد.
شدت درد معمولاً ارتباطی با شدت اندومتریوز ندارد گاهی اندومتریوز خفیف، درد فراوان و گاه اندومتریوز شدید با درد خفیف تر بروز پیدا می کند.

کاهش باروری(نازایی) :

اگر اندومتریوز از نوع متوسط یا شدید باشد و یا گرفتاری تخمدان ها سبب بروز چسبندگی ها یی شود که مانع از تحرک لوله های رحمی و تخمدان و مانع برداشت تخمک شود با کاهش باروری همراه خواهد بود.اندومتریوز در زنانی که باروری دارند نیز دیده می شود ولی معمولاً از نوع خفیف می باشد.

علائم گوارشی :

اندومتریوز ممکن است با علائم شدید دستگاه گوارش (درد، تهوع، استفراغ ، انسداد روده، خونریزی دوره ای از مقعد، سیری زود هنگام، نفخ و اتساع شکم و تغییر عادات دفع مدفوع همراه باشد. بیماران اندومتریوز گاهی بیمارانی هستند که مراجعات مکرر به کلینیک های گوارشی دارند و گهگاه علائم آن به صورت IBS (سندرم روده تحریک پذیر )بروز پیدا میکند

سقط خود بخود :

ارتباط بین سقط خودبخود و اندومتریوز نیز تایید شده است. که فاکتورهای متعددی در این باره دخیل می باشد.

خونریزیهای قاعدگی غیر طبیعی :

ممکن است تظاهر هر اندومتریوز به صورت لکه بینی قبل از شروع عادت و یا لکه بینی بعد از پایان عادت باشد. گهگاه اندومتریوز با خونریزی شدید دوران قاعدگی و افزایش طول مدت خونریزی همراه است.

علائم ادراری :

در صورتی که اندومتریوز به دستگاه ادراری نفوذ یافته باشد، علائم ادراری متفاوتی از خود نشان می دهد که می تواند از وجودخود در ادرار(هماچوری )در آزمایشات اتفاقی به عمل آمده ،تا درد زمان ادرار کردن ، درد پهلو و تکرر ادرار و خون واضح در ادرار متغیر باشد. که ممکن است علامت گرفتاری حالب یا مثانه باشد.

علائم ارتوپدیک :

با توجه به احتمال دست اندازی اندومتریوز به اعصاب کف لگن ممکن است علائمی مشابه دردهای منشاء گرفته ازستون فقرات ایجاد کند، مانند درد های مزمن و یا دردهای تیر کشنده به اندام تحتانی. این بیماران اغلب در مراجعه به کلینیک های اعصاب و ارتوپدی یافته خاصی در رابطه با مشکلات ستون فقرات ندارند، ولی درد وجود دارد.

علائم ریوی :

در موارد بسیار نادر اندومتریوز از طریق جریان خون یا لنف و یا طرق دیگردر ریه نفوذ پیدا کرده وممکن است علائم به صورت سرفه های خونی در جریان خونریزی قاعدگی تظاهر یابد.

علائم درگیری جدار شکم :

در صورت جایگزین شدن بافت اندومتریوز در جدار شکم که می تواند در محل برش سزارین یا عمل های دیگر شکمی و یا ناف باشد، هر ماه همراه با خونریزیهای قاعدگی درد و تورم در این مناطق مشاهده می شود.با وجود کلیه موارد ذکر شده گاهاً اندومتریوز بدون علامت است و به صورت اتفاقی کشف می شود.در کل جزء بیماری ها نسبتاً شایع و مزمن می باشد.

این بیماری چگونه تشخیص داده می شود ؟

مهمترین نکته در تشخیص این بیماری این است که این بیماری را شناخته و همیشه به یادش باشیم.نکته این جاست که برای تشخیص این بیماری هنوز راه ساده ای مانند تشخیص دیابت یا بیماریهای شایع دیگر وجود ندارد. باید بیماری را در نظر داشت و با توجه به علائم معاینات دقیق بالینی، آزمایشات ، سونوگرافی و گهگاه MRI و سی تی اسکن به تشخیص رسید.

مهمترین نشانه تشخیص این بیماری تغییرات علائم بیماری با سیکل قاعدگی است ،که با نزدیک شدن به زمان خونریزی قاعدگی علائم شدت می یابد و بعد از اتمام آن شدت علایم کاهش می یابد.در حال حاضر تنها روش تشخیص قطعی این بیماری لاپاراسکوپی است و لاپاراسکوپی نیز باید توسط فردی انجام گیرد که تجربه کافی در مورد تشخیص این بیماری داشته باشد، زیرا این بیماری در مرحله اول به صورت ضایعات بسیار کوچک و در حد کک و بررسی حالت های مختلف سیکل مک در روی قسمت های مختلف حفره شکمی و در مراحل پیشرفته به صورت درگیری ارگان ها و احشاء داخل شکم، چسبندگی و اختلال در فعالیت آنان می باشد.

اندومتریوز در کسانی که میزان خونریزی قاعدگی آنان بیشتر است، زمینه ژنتیکی دارند، زمینه بیماری های خود ایمنی مانند لوپوس و بیماری های رماتیسمی دارند، محل زندگی آنان در مناطقی با آلودگی های محیط زیستی می باشد، بیشتر دیده می شود .هرچه سن اولین بارداری پایین تر باشد، تعداد بارداری بیشتر و یا سن یائسگی زودتر باشد، احتمال ابتلا به این بیماری کمتر است، زیرا بارداری و یائسگی از عوامل خاموش کننده این بیماری می باشد.

اینستاگرام دکتر سیف

چه روش های درمانی برای این بیماری وجود دارد ؟

درمان این بیماری باید بسته به شرایط خاص هر فرد صورت گیرد. بهترین روش درمان این بیماری برداشتن همه ضایعات قابل رویت اندومتریوز و چسبندگی های همراه و کیست ها و برگرداندن شکل آناتومی طبیعی بدن است و به دنبال آن پیگیری بیمار و در صورت نیاز ادامه درمان با داروهای مربوطه صورت می گیرد.
و درمان طبی فقط در مواردی که به هر دلیل امکان برداشتن این ضایعات مقدور نمی باشد، صورت می گیرد.

آیا احتمال اینکه این بیماری به بدخیمی تبدیل شود وجود دارد ؟

بیماری اندومتریوز یک بیماری خوش خیم ولی مزمن می باشد و احتمال بدخیم شدن ضایعات اندومتریوز بسیار پایین است.

سونوگرافی پستان یکی از روشهای تشخیصی بدخیمی های پستان است که در مرکز رادیولوژی و سونوگرافی شقایق در تهران، با دقت بالا انجام می‌شود. شما می‌توانید جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با این مرکز از طریق تماس با شماره تلفن 88553155 - 021 اقدام فرمایید.

آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین چهلستون و بیستون ، راديولوژي و سونوگرافي شقایق
تلفن : 88553155 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .

رحم دو طرفه به دلیل رشد غیر طبیعی مجاری پارامزونفری رخ می‌ دهد. هنگامی که کانال‌ ها به درستی با هم در هم آمیخته نشوند رحم به دو بخش تقسیم می‌ شود که باعث به وجود آمدن ظاهری قلبی شکل می‌ شود. . ادامه مطلب

سرطان تخمدان زمانی اتفاق می‌ افتد که سلول‌ های تخمدان جهش پیدا کنند و بیش از حالت عادی تقسیم شوند. متأسفانه علائم سرطان تخمدان در مراحل اولیه چندان بارز و قابل‌ توجه نیستند، به همین خاطر اکثر افراد در مراحل پیشرفته متوجه بیماری خود می‌ شوند. . ادامه مطلب

در سونوگرافی از امواج صوتی با فرکانس بالا جهت ایجاد تصاویری دقیق از اندام‌ های داخلی استفاده می‌ شود‌. همچنین در دوران بارداری، سونوگرافی به دلایل گوناگون و در زمان های مختلف انجام می شود.در این مطلب به بررسی انواع سونوگرافی‌ های لازم در بارداری دو قلویی خواهیم پرداخت. . ادامه مطلب

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی یکی از انواع تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس است که قسمت‌ های فوقانی دستگاه گوارش مانند مری، معده و بخش ابتدایی روده کوچک که دوازدهه یا اثنی عشر نام دارد را عکسبرداری می‌ کند. . ادامه مطلب

سونوگرافی بیضه از امواج صوتی با فرکانس بالا برای تهیه تصاویر از بیضه های شما و بافت اطراف آن استفاده میکند. سونوگرافی بیضه تصاویر با جزئیات از بیضه ها، کیسه بیضه و عروق خونی آن میگیرد. . ادامه مطلب

یکی‌دیگر از فاکتورهای مهم در سونوگرافی، محاسبه سن جنین است که توسط شاخص‌های اندازه‌گیری سن جنین را تخمین می‌زنند. در سه ماه اول بارداری از طریق اندازه فرق سر تا نشیمنگاه جنین می‌توانند سن جنین را محاسبه کنند . ادامه مطلب

فیبروم به تومورهای خوش خیمی گفته می شود که غالباً در سنین باروری در رحم ظاهر می شوند.برای تشخیص فیبروم می توان از سونوگرافی رحم استفاده کرد که در این بخش به نکات آن پرداخته ایم. . ادامه مطلب

از دلایل شایع به وجود آمدن آبسه دندانی می توان به بیماری های لثه یا همان پریودنتال، پوسیدگی های عمیق دندانی و ترک خوردگی و شکستگی های دندان اشاره نمود.با انجام رادیولوژی دندان می‌ توان به تشخیص آبسه دندان پرداخت. . ادامه مطلب

رادیوگرافی بایت وینگ BW برای تشخیص بیماری های لثه کاربرد دارد و به طبیب کمک زیادی میکند تا بتواند پوسیدگی موجود در دندان های عقب و وانگهی همچنین تغییرات برپایی شده در استخوانها را به خوبی تشخیص دهد.این روش برای تشخیص اینکه دندانها دچار اصطحلاک و فروپاشی شده‌اند یا خیر بسیار مناسب می‌باشد . ادامه مطلب

معمولا زوجین در طی بارداری تغییراتی را در روابط بین فردی خود تجربه میکنند که یکی از آنها مربوط به روابط زناشویی است. این روابط در بارداری میتواند تحت تاثیر عواملی قرار گیرد. . ادامه مطلب

سونوگرافی کالر داپلر رحم و تخمدان یک روش تشخیصی غیر تهاجمی است که در آن امکان بررسی عروق و شریان‌ های رحم و تخمدان‌ ها با وضوح بالا میسر می‌ شود. در این روش با ارسال امواج فراصوت به جریان خون و دریافت عکس العمل آن به صورت طول موج می‌ توان نتیجه را به صورت تصویر مشاهده کرد. . ادامه مطلب

سونوگرافی برای ارزیابی فتق‌های کشاله‌ ران و یا فتق بیضه است. این آزمایش با استفاده از امواج صوتی برای ایجاد تصاویر شکم و اندام‌های لگن انجام می‌شود. سونوگرافی کمک بزرگی است تا پزشک معالج به صورت دقیق وجود بیماری فتق یا عدم وجود آن را تأیید کند. . ادامه مطلب

مركز سونوگرافى و راديولوژى شقايق

مركز سونوگرافى و راديولوژى شقايق واقع در يوسف آباد تهران با بهره گيرى از عوامل فوق الذكر تلاش كرده است تا در ارائه بهترين خدمات راديولوژى و همچنين بهترين سونوگرافى دقيق در يوسف آباد تهران كه در ذيل فهرست وار آمده است در خدمت عزيزان هموطن درتهران و سرتاسر ايران باشد.

بهترين بررسي هاي روتين وتخصصی و دقيق ترين انواع داپلر يارنگی شامل : سونوگرافى كالر داپلر شريانى و وريدي اندامهاى تحتانى و فوقانى و بررسي دقيق DVT ، داپلر دقيق كليه ها ، سونوگرافى رنگى و داپلر بيضه ها ، بهترين و دقيق ترين سونوگرافى داپلر عروق كاروتيد گردنى وبررسي پلاك ، انسداد و ترومبوز


تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین چهلستون و بیستون، پلاک 74، رادیولوژی و سونوگرافی شقایق
تلفن : 88553155 - 88553310

یافته

Yafteh

Vahabi S, Ghafarzade M, Lorzade N, Moradkhani M R, Frazan B, Geranghadr P. The effect of menstrual cycle phase on the meperidine and metoclopramide consumption rate for controlling postoperative pain, nausea and vomiting. yafte. 2007; 9 (1) :15-22
URL: http://yafte.lums.ac.ir/article-1-21-fa.html

وهابی سپیده، غفار زاده معصومه، لرزاده ناهید، مرادخانی محمود رضا، فرزان بهروز، گرانقدر پریسا. بررسی ارتباط سیکل قاعدگی با میزان مصرف مپریدین و متوکلوپرامید جهت کنترل درد و تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی زنان. مجله علمی پژوهشی یافته. 1386; 9 (1) :22-15

مقدمه: درد و تهوع و استفراغ پس از عمل ( PONV ) از علل بزرگ ناخوشی پس از عمل و بیهوشی می باشند. فاکتور های بسیاری بر بروز آنها موثرند که یکی از آن فاکتور ها ممکن است سیکل قاعدگی باشد. در این تحقیق اثر فاز های مختلف سیکل قاعدگی بر میزان نیاز به داروی ضد درد و ضد استفراغ بعد از عمل جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی آینده نگر دو سویه کور از 63 بیمار کاندید عمل جراحی ترمیم سیستوسل- رکتوسل که شرایط لازم برای ورود به مطالعه را داشتند، پس از گرفتن رضایت نامه، تاریخچه سیکل قاعدگی آنها گرفته شد. اولین روز قاعد گی قبلی را روز اول سیکل شمرده و روز انجام عمل جراحی بر اساس آن حساب گردید و بیماران به 4 گروه تقسیم شدند 1- فاز قاعدگی و قبل از قاعدگی (روز 25 تا 26) 2- فاز فولیکولار (روز 8 تا 12) 3- فاز تخمک گذاری (روز 13 تا 15) 4- فاز لوتئال (روز 20 تا 24). تمام بیماران بصورت استاندارد تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. پس از اتمام عمل در صورتیکه بیماران در ریکاوری درجه دردی بیش از 5 برطبق VAS ( visual Analogue Scale ) داشتند، مپریدین ( mg/kg 1) وریدی دریافت کرده و سپس به بخش منتقل میشدند. در بخش در صورت وجود درد با درجه بیش از 5 بر طبق VAS مپریدین ( mg/kg 1) عضلانی و در صورت استفراغ، متوکلوپرامید ( mg/kg 3/0) وریدی آهسته برای بیماران تجویز می شد. طی 24 ساعت اول بعد از عمل درجه تهوع و استفراغ و درجه درد و نیز میزان نیاز به داروها در ریکاوری، بدو ورود به بخش و ساعتهای 6 و 12 و 18 و 24 بعد از عمل ثبت شد.

یافته ها: این مطالعه نشان داد که درجه PONV و میزان نیاز به متوکلوپرامید در 24 ساعت اول بعد از عمل به ترتیب در فاز لوتئال و فولیکولار بیشترین و در فاز قاعدگی و قبل از قاعدگی کمترین میزان را دارد، (64/41 X 2 = ، 001/0 p 2 = ، 001/0 P 2 = ، 001/0 P 2 = ). Ø بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که انجام کلیه عمل های جراحی بر اساس فاز سیکل قاعدگی ممکن است بروز PONV و دردمندی و میزان تجویز داروهای بعد از عمل و هزینه های بیمارستانی را کاهش دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.