تعریف مدیریت نقدینگی


آقای مهندس مزدك عبائي، دانش آموخته كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) و كارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) و همچنین دارای مدارک حرفه ای گواهینامه PMP و PBA از انمجمن مدریت پروژه آمریکا می باشد .او سابقه تدريس در بيش از ۱۸۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالي مديريت پروژه و مهندسي‌ارزش در کارنامه خود دارد . او همواره در کنار کارهای آموزشی، فعالیتهای حرف های خود را نیز ادامه داده است که این امر سبب ارائه خدمات مشاوره و آموزشی قوی از سوی او شده است .چراکه از نزدیک با دغدغه ها و چالشهای سازمانها و افراد در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی ارتباط دارد.از سوابق حرفه ای او می توان :

رضا محمدآقایی تالاری

هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد .

ارزش شرکت تحت تاثیر دو عامل قرار دارد :

نکته : هر تصمیمی که بازده را افزایش و ریسک را کاهش دهد باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد .

۱ . تعیین میزان و ترکیب منابع مالی

۲ . تعیین میزان و ترکیب مصارف

۳ . اداره سرمایه در گردش

در تمام فعالیت هایی که برای رسیدن به این هدف انجام می شود باید هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران مد نظر قرار گیرد .

تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

صورت های مالی بیانگر اطلاعات مالی یک موسسه می باشد .صورت های مالی عبارتند از ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، گزارش جریان نقد ، و گزارش سود و زیان جامع

گزارشی که وضعیت ماالی یک شرکت را در یک مقطع زمانی معین بیان می کند و بیانگر دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است .

صورت حساب سود و زیان :

بیانگر عملکرد مالی یک شرکت در یک دوره مالی است.در آن سه سود مطرح می شود : سود ناویژه ، عملیاتی و سود خالص

گزارش جریان نقد :

بیانگر میزان و چگونگی دریافت ها و پرداخت ها در یک دوره مالی و تعیین مانده وجوه نقددر پایان سال می باشد .

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از

۱ . نسبت های نقدینگی :

نقدینگی یعنی توانایی انجام تعهدات . این نسبت ها و ضعیت نقدینگی شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد .

۲ . نسبت های فعالیت :

این نسبت ها میزان کارایی دارایی های شرکت را نشان می دهند .

۳ . نسبت های اهرمی :

ساختار مالی شرکت را تعیین می کنند و توانایی پرداخت بدهی را نیز نشان می دهند .

۴ . نسبت های سود آوری :

این نسبت ها سود آوری شرکت ها را نشان می دهد .

برنامه ریزی و بودجه بندی مالی

بودجه بندی شرکت ها در راستای برنامه ریزی انجام می شود . بودجه یک شرکت عبارت است از پیش بینی کلیه عملیات مالی یک شرکت در سال آینده .

در فرایند برزنامه ریزی مالی دو جنبه از آن دارای اهمیت بیشتری می باشد :

الف ) برنامه ای که مشخص میکند در طی سال چه وجوه نقدی را بابت چه عملیاتی می گیریم و پرداخت های شرکت در چه زمانی و بابت چه کارهایی می باشد .

ب ) برنامه ریزی سود :

برنامه ای که اقلام سود و زیان پیش بینی شده را مشخص می کند .

بودجه یک شرکت شامل بودجه مالی و عملیاتی می باشد که هر کدام از آنها نیز شامل بودجه های مختلفی است ، به مجموعه آنها بودجه جامع گفته می شود .

طرحی که به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خالص سرمایه گذاری طرح مزبور و جریان نقد ورودی آن تحت تاثیر جریان های نقد سایر طرح های سرمایه گذاری قرار نمی گیرد .

طرح هایی که اگر یکی از آنها را بپذیریم بقیه طرح های مورد مطالعه رد می شود .

طرح های سازگار پس از ارزیابی و پذیرش گروهی از آنها اجرای هر طرح مانعی برای اجرای طرح دیگر نمی شود .

روش های ارزیابی طرح ها :

روش دوره برگشت سرمایه :

این روش براحتی قابل درک می باشد و محاسبه آن ساده است اما در آن ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود .

روش ارزش فعلی خالص :

این روش بهترین معیار ارزیابی طرح ها می باشد .

در این روش ابتدا ارزش فعلی جریان نقد ورودی محاسبه ، سپس ارزش فعلی جریان نقد خروجی محاسبه و عدد حاصل را از ارزش فعلی جریان نقد ورودی کسر می کنند تا خالص ارزش فعلی عایدات بدست آید .

روش نرخ بازده داخلی :

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخی که ارزش فعلی جریان نقد ورودی را با خالص سرمایه گذاری برابر می کند و یا نرخی است که خالص ارزش فعلی طرح را مساوی صفر می نماید .

هر طرحی که نرخ بازده داخلی بیشتری داشته باشد مطلوبتر است .

پاداشی که سرمایه گذار از سرمایه گذاری بدست می آورد را بازده گویند . هر سرمایه گذار از دو محل تغییر قیمت دارایی و سود دریافتی بازده بدست می آورد .

عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده پیش بینی شده و بازده واقعی . برای محاسبه ریسک می توان از شاخص های پراکندگی مانند انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده کرد .

انواع ریسک یک دارایی :

ناشی از بحران های سیاسی و اقتصادی است و این ریسک کاهش پذیر نمی باشد .

ریسک غیر سیستماتیک که ناشی از مسائل مدیریتی شرکت است و قابل کنترل می باشد .

نکته : با ایجاد تنوع می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد .

سهام عادی ،ممتاز و اوراق قرضه

قسمتی از سرمایه یک شرکت است و سهامدار با شرکت رابطه مالکانه دارد .هر سهامداری متناسب با درصد سهام خود نسبت به کل ارزش شرکت دارای حقوق مالکانه است . مالک نهایی شرکت سهامداران عادی هستند .

سهامی که سود هر سهم آن مساوی است با قیمت اسمی سهم ضربدر نرخ سود سهام ممتاز .

اوراقی که خریدار آن هر سال سود معینی دریافت می کند .دارنده آن با شرکت رابطه مالکانه ندارد و جزء بستانکاران شرکت می باشد .

۱ . سهام عادی دارای بیشترین رسک می باشد .

۲ . سهام ممتاز در دریافت سود نسبت به سهام عادی در اولویت است .

۳ . سهام ممتاز هم ویژگی اوراق قرضه و هم ویژگی سهام عادی را دارد .

۴ . انتشار اوراق قرضه در ایران به علت ربوی بودن ممنوع می باشد

در پایان سال مالی با توجه به صورت های مالی شرکت ها پس از کسر اندوخته ها و تعدیلات لازم سهامداران تصمیم می گیرند قسمتی از سود قابل تخصیص را تقسیم نموده و باقیمانده به عنوان سود انباشته باقی می ماند .

روش ها یپرداخت سود عبارتند از :

در تقسیم سود و پرداخت به سهامداران باید به این نکات توجه کرد :

الف ) سود هر سال متعلق تعریف مدیریت نقدینگی به سهامدارانی است که قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه ، سهامدار شرکت باشد .

ب ) پس از تقسیم سود ، قیمت سهام از نظر تئوریک باید به اندازه سود تقسیم شده هر سهم کاهش یابد .

سود سهمی (سهام جایزه ) :

ذر روش سهام جایزه وجهی از سهامداران دریافت نمی گرددبلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین می شود.پس از توزیع سهام جایزه قیمت سهم کاهش می یابد .

در این روش هر سهم به تعدادی سهم تجزیه شده و تعداد سهام افزایش پیدا می کند اما درصد مالکیت تغییری نمی کند .

تعریف مدیریت نقدینگی

سرمایه در گردش و نقدینگی چیست؟ سرمایه در گردش و نقدینگی چیست؟

سرمایه ی در گردش (به انگلیسی Working Capital) و نقدینگی از اصطلاحات پرکاربرد حسابداری بشمار می روند و به اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری اطلاق می شود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم سرمایه ی در گردش و پارامترهای تاثیرگذار، با لایواکانتینگ همراه شوید.

سرمایه ی در گردش چیست؟

سرمایه در گردش به صورت اختلاف دارایی های جاری و بدهی های جاری تعریف می شود. برای مثال اگر یک شرکت دارایی جاری به ارزش 90.000 ریال داشته باشد و بدهی جاری آن 80.000 ریال باشد؛ سرمایه در گردش این شرکت 10.000 ریال خواهد بود.

به یاد داشته باشید که سرمایه در گردش یک مقدار است. برخی فاکتورها که مقدار سرمایه در گردش را تعیین میکنند عبارتند از:

-آیا شرکت نیاز به انبار دارد یا خیر

- مشتریان چقدر سریع وجه مربوط به کالا و خدمات دریافت شده را پرداخت می کنند

- شرکت به چه سرعتی می بایست به تامین کنندگان خود پرداخت انجام دهد

- توانایی شرکت برای تامین منابع مالی

سرمایه در گردش می تواند با عوامل زیر افزایش یابد:

- معاملات تجاری سودآدر

- فروش دارایی های بلندمدت

- وام های بلندمدت

- سرمایه گذاری توسط مالکان

سرمایه در گردش در اثر عوامل زیر کاهش می یابد:

- معاملات تجاری غیرسودآور

- خرید دارایی های بلندمدت

- پرداخت مجدد بدهی های بلندمدت

- توزیع پول نقد به مالکان

سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی

یک خرده فروش، یک توزیع کننده و یا شرکت تولیدی می تواند مقدار زیادی سرمایه در گردش داشته باشند. با این حال؛ اگر بیشتر دارایی های جاری آن به صورت آهسته در انبار در گردش باشند؛ شرکت، نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات خود در زمان های مقرر شده را نخواهد داشت. به طور مشابه اگر شرکت امکان جمع آوری حسابهای دریافتنی خود را نداشته باشد؛ نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات و بدهی های خود ندارد.

در مقابل؛ شرکتی را در نظر بگیرید که محصولات معتبر را به صورت آنلاین می فروشد و مشتریان پرداخت ها را با استفاده از کارتهای بانکی انجام می دهند. به علاوه، تامین کنندگان به شرکت اجازه می دهند که مبلغ محصولات خریداری شده را 60 روز پس از خرید محصولات بپردازد. این شرکت ممکن است سرمایه در گردش کمی داشته باشد اما نقدینگی مورد نیاز را دارد.

نسبتهای مالی و سایر معیارها

نسبت های مالی و معیارهای مرتبط با سرمایه در گردش و نقدینگی وجود دارد که شامل:

 • مقدار سرمایه در گردش
 • نسبت جاری
 • نسبت سریع
 • نسبت گردش حسابهای دریافتنی
 • نسبت گردش انبار
 • فروش روزانه انبار
 • نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی
 • نسبت جریان نقدینگی عملیاتی

مولفه های سرمایه در گردش

سرمایه در گردش (با عنوان سرمایه در گردش خالص نیز شناخته می شود) به صورت اختلاف دارایی جاری و بدهی جاری تعریف می شود. بنابراین یک شرکت با 120.000 دارایی جاری و 90.000 ریال بدهی جاری، 30.000 ریال سرمایه در گردش دارد. یک شرکت با 10.000 ریال دارایی جاری و 10.000 ریال بدهی جاری؛ سرمایه ی در گردش ندارد. همانطور که میبینید؛ سرمایه در گردش یک مقدار است هرچند که معمولا به عنوان بخشی از نسبت های مالی بررسی می شود.

دارایی جاری

بخش عمده ای از سرمایه در گردش، دارایی های جاری است. تعریف کوتاهی از دارایی جاری عبارت است از پول نقد شرکت به اضافه منابع دیگری که انتظار می رود تا طی یک سال آینده به پول نقد تبدیل شود.

مثال هایی از دارایی های جاری:

- پول نقد و معادل آن

- سرمایه گذاری موقت

- هزینه های پیش پرداخت

بدهی های جاری

یکی دیگر از مولفه های اصلی سرمایه ی در گردش، بدهی های جاری می باشد. تعریف کوتاه بدهی های جاری عبارتند از : تعهدات شرکت که می بایست پیش از یکسال به آن عمل شود.

مثال هایی از بدهای جاری:

- مبالغ وام های سرمایه گذاری که می بایست طی یکسال بازپرداخت شوند.

- مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان

- هزینه ها / بدهی ها تحقق یافته اما پرداخت نشده (تعمیرات؛ تجهیزات و . )

- سپرده های مشتریان و درآمد معوقه

در صورتی که تضمینی وجود دارد که بدهی جاری با بدهی بلند مدت جایگزین می شود؛ می بایست به عنوان بدهی بلند مدت گزارش شود.

انواع دارایی و انواع بدهی در حسابداری را بشناسید

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

نقدینگی
ریسک نقدینگی
مدیریت نقدینگی در بانکها
بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
دانلود پایان نامه ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت آن
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
دانلود پایان نامه اقتصاد
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.در این پایان نامه به بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها خواهیم پرداخت.

مدیریت نقدینگی در بانکها

نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند كه در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار كافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) . نقدینگی كیفیت دارایی است كه آنرا به آسانی به پول نقد كم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌كند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف كرد(رید و گیل ،1999، 125) . در یك تعریف كلی می توان گفت كه نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده تعریف مدیریت نقدینگی پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یك مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .

در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق كاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است كه علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.

این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین كرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های كلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌كنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یك مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفكیك شود.

مدیریت یك مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را كنترل و به تعریف مدیریت نقدینگی میزان مشخص برساند. مدیریت ممكن است سیاست میزان نقدینگی كم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد كه وابسته به میزان ریسك‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده – بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را كمینه كند بدین طریق كه وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری كند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این كار با ریسك بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناكافی در زمان لازم، ریسك نرخ بازده و شاید ریسك اعتباری از عواقب این كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدیر مالی ریسك نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده كمینه نماید. لیكن سود و عایدی كمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .

کارگاه جامع مدیریت هزینه و نقدینگی در پروژه‌ها

مدیریمدیریت منابع پروژه (که در قالب هزینه نمود پیدا می‌کند) و نیز نقدینگی پروژه‌ها برای تمام پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور یک اولویت جدی محسوب می‌شود، با این حال در بسیاری از سازمان‌ها ساز و کارهای مدیریت مالی برای پشتیبانی مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها در انطباق با الزامات مدیریت پروژه و استانداردهای آن طراحی نشده‌اند.علاوه بر ضرورت یکپارچگی دو سیستم مدیریت مالی و مدیریت پروژه لازم، است تبادل اطلاعات بین این دو سیستم و سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت قراردادها، ماشین آلات و تجهیزات نیز وجود داشته باشد.

کارگاه مدیریت هزینه و نقدینگی با هدف تبیین روش‌های مدیریت هزینه و نقدینگی و نحوه یکپارچه‌سازی آنها با سایرسیستم‌های سازمانی طراحی و برگزار می شود.در طراحی این کارگاه تلاش شده موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • تعریف روش و فرآیندی ساخت‌یافته برای سازماندهی، برآورد، بودجه‌ریزی و کنترل هزینه پروژه‌ها
 • تفکیک مفاهیم کلیدی هزینه / درآمد / نقدینگی از یکدیگر
 • تشریح پیامدهای ناشی از اشتباه‌های رایج در مدیریت هزینه و نقدینگی
 • تشریح تجارب موفق در زمینه مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه‌ها
 • تمرکز مفاهیم برای به‌کارگیری در یک پیمانکار EPC (با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از ماهیت قرارداد و مسوولیت‌های پیمانکار در قبال مدیریت هزینه)
 • استفاده از یک مثال و تمرین برای تشریح مفاهیم
 • رویکرد تعاملی در تشریح و بررسی مفاهیم و کاربردهای آنها
 • تشریح مفاهیم به گونه‌ای که قابلیت کاربرد در دو رویکرد In-house و Out source در شرکت‌‌های پیمانکاری را داشته باشند.
 • مقدمه‌ای بر مدیریت هزینه پروژه‌ها
 • هزینه / درآمد و نقدینگی
 • فرآیندهای عمومی مدیریت هزینه (برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه پروژه / سازماندهی برای مدیریت هزینه پروژه / تخمین منابع و مدت فعالیت‌ها / تخمین هزینه فعالیت‌ها / تنظیم بودجه پروژه / کنترل هزینه‌های پروژه)
 • دشواری‌های مدیریت هزینه در سازمان‌های پروژه محور
 • مسایل عمومی در مدیریت هزینه پروژه‌ها
 • حسابداری هزینه‌ها (ملاحظاتی در حسابداری)
 • هزینه استهلاک
 • ابزارهایی برای اثربخشی بیشتر (مدیریت ارزش کسب شده / هزینه هدف / مهندسی‌ارزش

آقای مهندس مزدك عبائي، دانش آموخته كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) و كارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) و همچنین دارای مدارک حرفه ای گواهینامه PMP و PBA از انمجمن مدریت پروژه آمریکا می باشد .او سابقه تدريس در بيش از ۱۸۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالي مديريت پروژه و مهندسي‌ارزش در کارنامه خود دارد . او همواره در کنار کارهای آموزشی، فعالیتهای حرف های خود را نیز ادامه داده است که این امر سبب ارائه خدمات مشاوره و آموزشی قوی از سوی او شده است .چراکه از نزدیک با دغدغه ها و چالشهای سازمانها و افراد در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی ارتباط دارد.از سوابق حرفه ای او می توان :

خزانه داری و مدیریت خزانه

خزانه داری به معنای مدیریت جریان نقدینگی در داخل سازمان هاست. برای درک بهتر مفهوم خزانه داری، ابتدا مثال هایی از جریان نقدینگی روزمره می زنیم.

برای مثال وقتی که پول را از حساب پس انداز به حساب جاری انتقال می دهید، جریان نقدینگی خود را مدیریت کرده اید.

• شاید شما برای پرداخت چک آماده می شوید، برای پرداخت این چک، وجه نقد را با انتقال آن به حساب جاری خود در دسترس قرار می دهید به این ترتیب وقتی موعد پرداخت فرا برسد شما پشتوانه دارید و می توانید آن را پرداخت کنید.

• یا شاید دارید به شهرستان سفر می کنید، بنابراین ممکن است هزینه های پیش بینی نشده ای داشته باشید. برای اطمینان از اینکه در حین سفر دچار مشکل نشوید و وجوه نقد (اندوخته های احتیاطی) شما به اتمام نرسد، پول بیشتری به حساب جاری خود منتقل می کنید. به این ترتیب اگر هزینه های پیش بینی نشده ای هم رخ بدهد باز هم شما پشتوانه کافی دارید.

مانند افراد، سازمان ها نیز باید جریان های نقدینگی خود را مدیریت کنند. شرکت ها، ارگان های دولتی، سازمان های خصوصی و مشاغل کوچک همه باید این کار را انجام دهند. برخی از سازمان های بزرگ هر روز هزاران معامله را مدیریت می کنند.حجم بالای این معاملات باعث می شود که مدیریت این جریان های نقدینگی به یک کار تمام وقت تبدیل شود و در بسیاری از سازمان ها این کار به یک تیم کامل از متخصصان خزانه داری احتیاج دارد، که هر کدام دارای مسئولیت و تخصص خاص خود هستند.

متخصصان خزانه داری چه می کنند

وظیفه ی متخصصان خزانه داری را می توان به سه رشته اصلی تقسیم کرد:

 • مدیریت نقدینگی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت مالی شرکتهای سهامی (مدیریت از طریق وام)

در بالا ما نمونه های کوچک از اینکه افراد چگونه درگیر مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک هستند را آوردیم. افراد و سازمان ها در امور روز مره خود، براساس مصارف و هزینه های برنامه ریزی شده و بالقوه، پول را بین حساب های جاری و پس انداز خود جا به جا می کنند. سازمان های بزرگ نیز این کار را انجام می دهند، اما روند آنها برای هزینه های برنامه ریزی شده و بالقوه بسیار پیچیده تر است. این کار مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک است.

گاهی اوقات، افراد و سازمان ها هزینه های کلانی را که بیشتر از پول نقد موجود در حسابهای جاری و حسابهای پس اندازشان است، از طریق وام گرفتن تأمین می کنند. ممکن است فردی برای بازسازی خانه خود وام بگیرد. شرکت ها نیز ممکن است برای موارد خاصی وام بگیرند، اما در مقادیر بسیار بیشتر. همانطور که می توانید تصور کنید، مدیریت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت های بزرگ تلاش زیادی را می طلبد.

نمونه هایی از فعالیت های خزانه داری

بیایید کمی عمیق تر هر بخش از خزانه داری را بررسی کنیم.

مدیریت وجوه نقد

مدیریت وجوه نقد عملی است که به هزینه های برنامه ریزی شده اختصاص می یابد. این شاخه از خزانه داری تمرکز بسیار بر روی بهره وری عملیاتی و بهینه سازی فرآیند دارد. این امر نیازمند نظارت و مدیریت بر ورود و خروج جریان های نقدینگی حساب شما می باشد تا اطمینان حاصل شود که شرکت میزان وجه نقد مناسبی را در دست دارد.

در زیر لیستی از فعالیتهای اصلی مربوط به مدیریت وجوه نقد آورده ایم:

عملیات

 • مدیریت رسیدها (اسناد پرداختنی و دریافتنی) و بازپرداختها طبق استانداردها و روش های رایج
 • محاسبه و مدیریت موقعیت کلی شرکت از لحاظ نقدینگی
 • بررسی معاملات و مانده های وجوه نقدی جهت اطمینان از صحت محاصبه موقعیت نقدینگی
 • توسعه و مدیریت ساختار حساب های نقدی، ” نقدینگی متمرکز ” (متمرکز شدن نقدینگی در بخش های پر بازده)
 • تهیه و تولید گزارش های مدیریت نقدینگی

بهینه سازی

 • ارزیابی روش های دریافت و پرداخت با توجه به فناوری های جدید پرداخت
 • نظارت و توسعه پیش بینی جریان نقدینگی به منظور تعیین شکاف نقدینگی
 • تحلیل معاملات ارزی
 • مدیریت برنامه های خدمات بازرگانی (به عنوان مثال هزینه ها، رعایت امنیت کارت، سایر شرایط)
 • بهینه سازی دسترسی به منابع کوتاه مدت پول نقد (نقدینگی)

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک عملی است مربوط به هزینه های غیر منتظره. این رشته از خزانه داری به شدت روی تحقیقات و کنترل عملیاتی متمرکز است. مدیریت ریسک به شناسایی تأثیر تغییرات احتمالی در عملیات و فضای مالی شرکت جهت برنامه ریزی های لازم می پردازد. این امر مستلزم تحقیقات مالی در هر زمینه و شامل اجرای کنترل های عملیاتی می باشد.

در ادامه لیستی از فعالیت های اصلی مربوط به مدیریت ریسک آمده است:

تحقیقات مالی

 • تحقیق و ارزیابی ریسک های ناشی از عملیات خارج از کشور و معملات مالی، معروف به “ریسک ارز”
 • تحقیق و ارزیابی ریسک های ناشی از نوسانات هزینه های استقراض، معروف به “ریسک نرخ بهره”
 • تحقیق و ارزیابی ریسک های ناشی از تغییر در قیمت مواد اولیه مورد نیاز شرکت و کسب و کار، معروف به “ریسک کالا”
 • تحقیق و ارزیابی خطرات ناشی از مشتریانی که بدهی (چک، سفته و …) های خود را پرداخت نمی کنند، معروف به “خطر اعتباری”
 • تحقیق و ارزیابی ریسک های ناشی از کمبود پول نقد، یا همان “ریسک نقدینگی”
 • تحقیق و ارزیابی خطرات ناشی از تغییر در فناوری و احتمال تقلب، معروف به “خطر عملیاتی”

کنترل های عملیاتی

 • ارزیابی سیستم های مدیریت خزانه داری (به عنوان مثال، نرم افزار خزانه داری، محصولات و خدمات شخص ثالت)
 • ارزیابی کارکرد ها و استراتژی های مدیریت خزانه داری (به عنوان مثال، گردش کار داخلی، برون سپاری)
 • تدوین، نگهداری و آزمایش برنامه های تداوم کسب و کار (به عنوان مثال، فرایند های گزارش گیری، قابلیت های انتقال وجوه، انطباق)
 • پیاده سازی و نظارت بر اقدامات پیشگیری از خطرات عملیاتی (به عنوان مثال، ابزار های پیشگیری از کلاهبرداری، کنترل ها و رویه های داخلی، امنیت سایبری)
 • تهیه و نگهداری اسناد (به عنوان مثال، حساب های بانکی، توافق نامه های خدمات، مصوبه ها، بایگانی اطلاعات)
 • نظارت بر انطباق با کنترل های داخلی، سیاست های بدهی و سرمایه گذاری، تعهدات، الزامات قانونی و سایر توافقات قانونی
 • تهیه گزارش از داده های خزانه داری تعریف مدیریت نقدینگی جهت ارائه به ذینفعان (به عنوان مثال، هیئت مدیره، ارائه دهندگان خدمات مالی، حسابداری، عملیات، حسابرسان)

مدیریت مالی شرکت های سهامی

مشارکت مالی روشی است که در آن تأمین هزینه ها از طریق استقراض و سرمایه گذاری اختصاص داده می شود. این شاخه از خزانه داری به شدت بر برنامه ریزی استراتژیک متمرکز است. بر اساس اهداف تعیین شده توسط مدیرعامل شرکت، منابع بالقوه بودجه را ارزیابی می کند و تعیین می کند که شرکت جهت دستیابی به این منابع باید چه استراتژی مالی ای را دنبال کند. وظیفه مدیریت مالی شرکت های سهامی تجزیه تحلیل استراتژیک و مدیریت اجرایی می باشد.

توجه : از نظر فنی، اصطلاح “مدیریت مالی شرکت های سهامی” شامل برنامه ریزی مالی کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، اما به طور کلی با استراتژی مشارکتی مرتبط است که طبیعتاً در جهت اهداف بلند مدت است. بیشتر برنامه ریزی های مالی کوتاه مدت مربوط به یک زیرشاخه از “مدیریت مالی شرکت های سهامی”، با عنوان مدیریت سرمایه در گردش تحت پوشش قرار می گیرد.

در ادامه لیستی از فعالیت های اصلی مربوط به این حوزه آورده شده است:

تحلیل استراتژیک

 • ارزیابی شرایط فعلی بازار مربوط به وام های بلند مدت و استراتژی های سرمایه گذاری (به عنوان مثال، در دسترس بودن اعتبار، اسپرد (تفاوت بین دو قیمت، دو نرخ یا دو بازده)، نرخ بهره، مدت، ریسک) و پیش بینی طولانی مدت شرکت (به عنوان مثال، محصولات جدید، خریدها، واگذاری ها، هزینه های سرمایه ای)
 • تدوین استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت، شامل سرمایه و سرمایه گذاری مالی
 • توسعه استراتژی های استقراض بلند مدت، از جمله ترتیب تأمین مالی و جذب سرمایه برای عملیات و پروژه ها

مدیریت اجرایی

 • اجرای استراتژی های طولانی مدت سرمایه گذاری و استقراض
 • هماهنگی فعالیت های خزانه داری با استراتژی مالی کلی شرکت
 • مدیریت فرآیند بودجه بندی سرمایه
 • سازماندهی و بهینه سازی منابع بودجه کوتاه مدت و بلند مدت
 • متعادل سازی منابع بودجه داخلی و خارجی
 • مدیریت انتظارات سهامداران و روابط با بانک ها و سایر وام دهندگان

خلاصه خزانه داری

هدف خزانه داری مدیریت نقدینگی یک شرکت و کاهش ریسک مالی و عملیاتی آن است. هدف کلی خزانه داری ای که از سه زیر تعریف مدیریت نقدینگی شاخه تشکیل شده است، حفاظت از دارایی های شرکت و پیروی از استراتژی بلند مدت تعیین شده توسط شرکت مالی است. از طرف دیگر، مدیریت وجه نقد متمرکز بر کارایی عملیاتی و بهینه سازی فرآیند است در حالی که مدیریت ریسک به سمت تحقیقات مالی و کنترل های عملیاتی معطوف شده است.

سیستم خزانه داری انعکاس (تحت وب)

شما می توانید جهت بهبود فرآیند های خزانه داری و سهولت در مدیریت دریافت و پرداخت های کسب و کار خود از نرم افزار خزانه داری (تحت وب) انعکاس استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.